Referat 02/2017

Referat fra styremøte 13.2.2017

REFERAT STYREMØTE I
ROGALAND LEGEFORENING

Mandag 13/02/17 kl 17 - 19.00

Sted:  Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger 


Deltakere: Jan Robert Johannessen,  Erik Wulst, Torhild Veen, Elin Watts, , Finn Finsnes, Egil Bjørløw, Ole Arild Osmundnes, Kathrine Helvig Osmundsen, Alexander Seldal og sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall:   Nina Storm Skifjeld, Olav Thorsen og Line Ravndal

 

 

Sak 07/17 Referat fra 16.1.17
Godkjenning av referat.

Vedtak:
Referatet ble godkjent.

 

Sak 08/17 Valgkamp 2017-medlemsmøte?
Valgkampen 2017 - en arena der RLF kan ta initiativ for påvirkning ift lokale interesser?

Vedtak:
Det var en generell diskusjon rundt tema, det ble ikke fattet et vedtak. Saken blir fulgt opp.

 

Sak 09/17 Stillingsprosent Heidunn
Sekretær søker om å få øke stillingsprosenten fra 70 til 75.

Vedtak:
Arbeidsmengden tilsvarer i praksis 75% stilling dokumentert gjennom flere år og stillingen økes fra 70 til 75%.

 

Sak 10/17  Pasientreiser
Pasientreiser har blitt en svært tung administrativ løsning for for pasientene.  Ulike avtaler avhengig av kommune og om man skal til eller fra sykehuset med manuelle søknadsprosedyrer som oppleves svært tungvint og en økonomisk belastning som kan være til hinder for å gjennomføre nødvendig kontroll og behandling.

Vedtak:
Rogaland legeforening mener at dagens ordning med et forvirrende avtalelandskap og en meget kompleks og byråkratisert refusjonsprosess med behov for innhenting av dokumentasjon er meget uheldig for pasientene. Rogaland legeforening vil følge opp saken.

Sak 11/17 Regionutvalget
Regionutvalg for Helse Vest tar sikte på å konstituere seg i løpet av våren. Det skal ha en sammensetning av alle 3 fylkeslagsledere samt en representant fra hver av yrkesforeningene.

Vedtak:
Finn Finsnes avklarer om han stiller for PSL.

Sak 12/17 Primærmedisinsk fond (ca kl 18.30 evt før)
Søknad er kommet fra Allforsk v Svein Kjosavik.

Vedtak:
Svein Kjosavik presenterte Allforsk og status for oppbygging av et allmennmedisinsk forskningsmiljø.

Det ble ikke gjort vedtak i saken men styret vil jobbe videre med forslaget om å opprette et allmennmedisinsk forskningsfond.

Sak 13/17 Styredrift - forslag til endringer
Leder ønsker å ta i bruk Microsoft Office plattformen i stedet for dagens Google Drive plattform for dokumentlagring og deling. Formålet er å legge til rette for en plattform som vil være stabil og enklere å administrere over tid med tanke på tilgangskontroll og dokumentdeling.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Fondsforvaltning
Styret fikk en orientering om utviklingen i fondsplasseringen.


Jan Robert Johannessen
Leder