Referat 04/2017

Referat fra styremøte 2.5.2017

 

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere:

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Heidunn Nordtveit

Sekretær

 

 

Jan Robert Johannessen

Leder

Fastlege

x

Erik Wulst

Nestleder

Ortoped

x

Nina Storm Skifjeld

Styremedlem

 

x

Elin Watts

Namf

Arbeids-medisin

x

Finn Finsnes

PSL

Lunge-lege

 

Torgeir Gilje Lid

LVS

 

x

Torhild Veen

YLF

Gastro-kirurg

 

Ole Arild Osmundnes

AF

Fastlege

x

Alexander Seldal

OF

Ortoped

 

Kathrine Helvig Osmundsen

Møtende vara

Sykehjems- lege

 

Line Ravndal

Møtende vara

Fastlege

x

Egil Bjørløw

LSA

Fastlege

x

Nina T. Wikene

Leder kurskomiteen

Fastlege

 

 

Godkjenning av referat

Styret hadde et arbeidsmøte forrige gang og det er ikke referatført utover arbeidsdokumentene.
 

Nye saker

Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål. Kopier saker som ikke lukkes til neste møte under åpne saker.

 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

15/17

Julebord fastleger

Status for initiativ presentert. Det innvilges kr 30.000 for å bidra til å sikre initiativtagerne mot økonomisk tap i tilfelle manglende oppslutning.

Jan Robert

16/17

Annonsering møter og kurs eksterne partnere

Rlf får ulike forespørsler om annonsering av kurs og møteserier på vår hjemmeside. Vi har vært behjelpelige med å legge slike ting under "Kurs og møteserier fra andre arrangører". Bør det kun legges ut godkjente kurs og møteserier og ellers ting som Rlf er medarrangør i?

 

Styret ønsker å videreføre dagens praksis med en stram politikk på hva som kan sendes ut via medlemsregisteret. Dette for å verne om oppslutningen fra medlemmene om å stå med aktuell epostadresse.

Heidunn / Jan Robert

17/17

Årsmøte

Videre avklaringer rundt årsmøtet. Møtetidspunkt legges til 17.30 slik at det passer

Jan Robert

18/17

Resterende styreperiode

Avklare neste møte. Møtet 15/5 må flyttes.

 

11/17

Regionutvalg Vest

Rapport fra møte i Bergen.

Jan Robert

12/17

Allmennmedisinsk forskingsfond

Rapport fra møte med Allforsk og forslag til fondsregler. Mål om å kunne legge frem forslag til årsmøtet 2017

Ole Arild
Jan Robert

13/17

Driftsmøte legekontor

Orienteringssak.

Møte ble gjennomført med ca. 115 deltakere. Representanter fra alle 3 EPJ systemer var representert og vi hadde besøk fra Direktoratet for e-helse. Både leger og personale deltok. Det var samlet og delte sesjoner. Møtet fikk veldig god tilbakemelding fra både deltagere og besøkende leverandører / direktorat.

Jan Robert
Ole Arild
Ivar Halvorsen

14/17

 

Styredrift - dokumentlogistikk

Implementer av ny plattform for dokumentdeling og -lagring.

Jan Robert

Heidunn