Referat 06/2017

Styremøte 23.10.17

Sted: Danske bank møtelokaler

Deltakere:

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Heidunn Nordtveit

Sekretær

 

X

Jan Robert Johannessen

Leder

Fastlege

X

Marit Halonen Christiansen

Styremedlem/ nestleder

Gynekolog

X

Anne Sandvik

Styremedlem

Turnuslege

 

X

 

Tord A. Haaland

LSA

Helsesjef

X

Elin Watts

Namf

Arbeids-medisin

X

Torgeir Gilje Lid

LVS

Fastlege

X

Finn Finsnes

PSL

Lunge

X

Kristin M.F.Mota

YLF

 

X

Peter Christersson

AF

Fastlege

X

Siv Helene Eriksen

Møtende vara

LIS med.avd.

X

Alexander Seldal

OF

Ortopedi

X

Bjarte Sørensen

Møtende vara

Fastlege

 

Janne Kristine Bethuelsen

Møtende vara

Patologisk avd/ KTV Akademikerne

 

 

 

 

 

Nina T. Wikene

Leder kurskomiteen

Fastlege

 

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Saksunderlag

Ansvarlig oppfølging

25

Orienteringssak: Tildeling primærmedisinsk forskningsfond

Styret ble orienter om at Ingjerd Helene Jøssang har blitt tildelt midler iht vedtektene

Ja

 

26

Orienteringssak

Jan R og Elin orienterte kort om møte i Regionutvalget og møte med HV.

 

 

27

Søknad Medhum 2018:

Styret har mottatt søknad om støtte til Medhum 2018. Styret må ta stilling til om vi skal følge tidligere praksis. Det er at vi støtter tilsvarende de andre LF og gir hele beløpet på Landsstyremøtet.

Styret viderefører praksis fra i fjor.

Lokal Medhum får støtte med kr 10.000

Nasjonal Medhum får støtte med kr 20.000 på landsstyrmøtet.

Styret ønsker en artikkel fra Medhum til Sydvesten.

Ja

Heidunn

28

Aktuelle høringer

  1. Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Høringsfrist 14/11

 

Jan Robert

Torgeir

 

 

  1. Høring-forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Høringsfrist:15/11

 

Marit

 

 

  1. Høring; Utnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse. Dette er et rådgivende organ for sentralstyret, velges ikke men oppnevnes.

Utvalg for legehelse, mandat:

  • Utvalget koordinerer støtte- og helsetjenestevirksomheten. 
  • Utvalget utvikler kurstilbud til denne tjenesten
  • Arbeider for at erfaringer deles gjennom undervisningen av medisinerstudenter og videre- og etterutdanning av leger til del.

 

Vedtak

Styret ønsker å spille inn at vi forutsetter at man har sikret en prosess der alle aktuelle kandidater har blitt forespurt.

 

 

Jan Robert

29

Orientering reumatisme-sykehuset

Anne / Siv Helene orienterte.

HV har sendt ut høring om organisering av reumatologien til klinikkledere og kommuner. Reumatisme kirurgi er mindre aktuell med nye legemidler. Plassering av protesekirurgi og medisinsk behandling diskuteres.

Ca 500k pasient grunnlag HV. Dersom Stavanger skal bygge opp tilbud vil 1/3 sogne til Stavanger. Inger Dirdal koordinerer i HV.

 

 

30

Arbeidsprogram 2017-19

Arbeidsmøte resten av møtet (ca 1 time): avklare fokusområder / hvilke saker vi vil arbeide med og hvordan vi kan jobbe med dem. Konkretisere målsettinger for styreperioden.

 

Dette utgikk pga tidsmangel.

 

 

Evt1

Deltagelse eksterne møter / dekning av utgifter og praksiskompensasjon

HTV AF: Egenandel og P-komp dekkes for deltagelse https://helsedirektoratet.no/konferanser/fastlegekonferansen-2017-fastlegeordningen-utfordringer-og-losninger

 

Heidunn

 

 

Leder RLF: Utgifter og p-komp dekkes for deltagelse EHIN. (Dekning kan ikke søkes fra Fond 2)