Referat 07/2017

Styremøte 27.11.17

Styremøte RLF 07/17

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Dato: 27.11.17

 

Deltakere:

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Heidunn Nordtveit

Sekretær

 

 

Jan Robert Johannessen

Leder

Fastlege

X

Marit Halonen Christiansen

Styremedlem

Gynekolog

X

Anne Sandvik

Styremedlem

Turnuslege

X

 

 

Tord A. Haaland

LSA

Helsesjef

X

Elin Watts

Namf

Arbeids-medisin

 

Torgeir Gilje Lid

LVS

Fastlege

X

Finn Finsnes

PSL

Lunge

X

Kristin M.F.Mota

YLF

 

X

Peter Christersson

AF

Fastlege

X

Siv Helene Eriksen

Møtende vara

LIS med.avd.

Forfall

Alexander Seldal

OF

Ortopedi

X

Bjarte Sørensen

Møtende vara

Fastlege

 

Janne Kristine Bethuelsen

Møtende vara

Pat.avd/ KTV Akade-mikerne

X

 

 

 

 

Nina T. Wikene

Leder kurskomiteen

Fastlege

 

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig/ oppfølging

30

Tilgang fellesområde RLF.

Tekniske utfordringer med tilgang til felles arbeidsområde. Jan Robert følger opp.

Alle

31

Høring om plassering av reumatologi HV (Janne / Tord innleder)

Høringsnotat legger opp til fullskala reumatologi i Stavanger .

Regionalisering av kirurgien til Bergen

 

Styret ønsker ikke å gjøre dette til en lokaliseringsdebatt men ønsker å belyse problemstillingen og er bekymret for prosessen. Dersom man skal bygge opp et miljø i Stavanger må man regne med et behov for overlapping med økte totale ressurser og at det vil ta mer tid en skissert. Hvis man ender opp med et dårligere tilbud i Fonna og SUS ikke er klar med et tilbud vil det fort ende opp i Bergen?

 

Janne

Tord

32

Hvordan skal lokale tillitsvalgte forholde oss til leger som ikke er medlem? 

Leger som ikke er medlem kan ikke forvente å få oppfølging fra våre tillitsvalgte utover en generell informasjon om muligheten som ligger i medlemsskap.

Peter C

33

Høring: forslag til endringer i akuttmedisinforskriften (Peter / Kristin innleder)

Endrede krav til grunnkompetanse for legevakt: modererte krav – bedre. Vil trolig gi noe mindre rekrutteringsvansker. (man har nå åpnet opp for unntak for små kommuner mtp at man må være spes i Allmenmedisin

 

Kurs i overgrep og voldshåndtering - kursene er forsinket – overgangsordning forlenges.

 

Bakvaktsordning hovedlegevaktssentral med overordnet veildningsfunksjon - måtte kanskje rykke ut dersom legevakt hadde behov for det men nå moderert til at andre leger skal dekke dette behovet

Peter
Kristin

34

Søknad om støtte til julebord fra leger på en sykehusavdeling.

RLF har et vedtak på at medlemmer i Rogaland kan søke støtte til ulike arrangementer med inntil 200 kr per medlem. Det er tenkt for arrangementer som inviterer bredt i kollegiet eller åpent mot publikum og formålet er å stimulere til aktivitet og redusere risiko for arrangør. Man kan også få praktisk bistand til leie av lokaler og påmelding hvis vår sekretær har kapasitet. Det er ikke foretatt noen uttømmende grenseoppgang.

 

Søknaden ble avslått.

RLF gjerne støtter ulike arrangementer men det er i utgangspunktet tenkt for mer åpne arrangementer av typen "Alle fastleger/ sykehusleger" etc som f.eks "Legefesten" gjør.  Evt generelle åpne invitasjoner og gjerne da ifm at man må ta på seg risiko (leie av lokaler / underholdning / servering etc).

 

Jan R

35

Status kommunikasjon HTV Rogaland. Se HTV gruppe AF Rogaland. Hvordan har de andre yrkesforeningene organisert seg - tilsvarende medlemsrom? Hvordan fungerer dette evt?

Saken ble diskutert. 1.landsråd samarbeider med sekretær om å ajourføre HTV liste og sørge for at vi har en effektiv kommunikasjonskanal ut til alle HTV for AF.

Alle

36

Kort orientering: Lokalforeningsmøtet / EHiN 2017 / Lønnsforhandlinger AF og tilbakemeldinger fra Tariffkonferansen AF.

Det ble gitt en kort orientering.
Det ble ikke gjort vedtak.

Peter

Jan R

 

 

 

 

 

 

Eventuelt saker:

Det var ingen evt saker.