Referat 03/2018

Referat fra styremøte 9.4.2018

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Forfall
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
   Til stede
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Forfall
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Forfall
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Forfall
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Til stede
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Styret diskuterte vedtaket i sak 12: noe mer differensiert syn på om man skal ha personlig vara enn forrige gang.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

15

Landsstyrerepresentanter:
Hordaland legeforening velger landsstyrerepresentanter på årsmøtet og Oslo legeforening ber årsmøtet om lov til å velge i styret. Orienteringssak.

Vi ønsker å be årsmøtet om tillatelse til å velge Landsstyredelegat nr 2 og vara for Leder og LD2.

Heidunn - årsmøtesak

16

Tidspunkt for styremøter, som nå 17-20?

Det har vært et problem å finne dager for styremøte som passer for alle.

Vedtak: Alternerende mand - onsdag fra august

Heidunn: sende ut innkallinger

17

Høring:

Landsstyresak – Forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger

Til:

Alle Legeforeningens foreningsledd

Marit og Kristin vil utarbeide høringssvar og sende på epost til styret for innspill

Marit og Kristin

18

Høring:

Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

Marit og Kristin vil utarbeide høringssvar og sende på epost til styret for innspill

Marit og Kristin

19

Intern høring:

Legeforeningens alkoholpolitikk

Saken ble debattert og det var delte meninger. Høringssvar reflekterer dette.

Jan Robert

20

Høring:

NOU 2017: 16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende. Forslag til å styrke kvalitet, kompetanse , samhandling…

Tord og Jan Robert prøver å rekke å se på denne høringen før fristen.

 

21

Oppgavefordeling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Det er utarbeidet et utkast for å kvalitetssikre prosess for oppgavefordeling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. Styret hadde en første gjennomgang og diskusjon rundt de ulike punktene. Det ble ikke gjort et vedtak i saken.

 

 

 

Åpne saker

Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

 

Kvalitetsarbeid og forbedringsutdanning for leger

Status for saken: ikke behandlet. Vi venter på en avklaring rundt programmets videreføring.

 

 

 

 

 

 

Sydvesten: neste nummer frist 16.4.18.

 Årsmøtenummer