Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Referat 04/2018

Referat fra styremøte 22.5.2018
11. juli 2018

Sted: Hotel Atlantic, Stavanger

Deltakere: 

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege
  Forfall
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
   Forfall
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Forfall
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Forfall
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Forfall
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Til stede
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

22

Rådgiver HLR (Terje Vevatne) lønnes kr. 10.000,- årlig.  Skal beløpet økes?

Vedtak: honoraret for leder HLR justeres til 0,15 G slik at det justeres over tid.

Jan Robert / Heidunn

23

Regnskap 2017 Rlf

Gjennomgang regnskap og forberedelse presentasjon årsmøte. Se saksunderlag

Regnskapet ble gjennomgått. Det er i år et større underskudd enn tidligere år. Det ble redegjort for dette og det har hovedsakelig bakgrunn i at styret har gjennomført årsmøtevedtak om å opprette Primærmedisinsk fond. Det er ellers gjennomført helgesamling for styret og hovedkurskomiteen.

Jan Robert

24

Nytt kurssystem RLF. Se saksunderlag

Status utredning: det ble gitt en kort orientering om status for arbeidet. Så langt definert to alternativ:

 1. Ta i bruk Legeforeningen sin nettkursportal og vente på at denne videreutvikles.
 2. Ta i bruk "Fastlegeportalen.no"

Videre fremdrift: Peter har avtale om pilotering av LF sin løsning når den er klar til pilotering. Jan Robert undersøker litt videre i forhold til mulighetene som ligger i "Fastlegeportalen".

Peter

25

TV aksjonen 2018. RLF har mottatt invitasjon til å sitte i fylkeskomiteen. Se saksunderlag.

Styret har ikke kapasitet til å stille opp i fylkeskomiteen i år.

 

26

Landsstyre representant 2 til landsstyret i 2019.

Styret spiller inn sin kandidat til vervet til valgkomiteen.

 

27

Saker på landsstyremøtet som bør ha spesielt fokus?

Følgende saker er spesielt

Sak 7 – Helsepolitisk debatt - Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen

og de øvrige legetjenestene i kommunene?

Sak 8.1 Sentralstyrets melding om DNLF virksomhet i perioden

Sak 9 Aktuelle tema

Samhandlingsreformen

Arbeidslivsdebatt

Samarbeid små og store sykehus

Spesialistutdanning i fremtiden

Kjønnskvotering/ rekrutteringstiltak medisinstudiet

Rettshjelpsordning for leger

Sak 15 Lovendringsforslag - deltakelse på medlems og årsmøter i LF via digitale løsninger

Jan Robert

28

Høring:

Innspill til høring om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger:

 

Marit /Kristin/Elin

29

Fastlege forbedre deg. Styret må  utarbeide informasjon til nettsidene i tråd med artikkel i Sydvesten. Artikkelen ble publisert etter at det var avklart at kvalitesforbedringsprogrammet blir videreført.

 

Peter / Tord?

30

Årsmøte. Fordele oppgaver.

 

 

31

Medlemsmøte næringsdrivende leger GDPR. Se saksunderlag.

 

Finn / Peter / JR?

32

Nordisk kongress i Allmenn medisin 16.-18.6.21. Se saksunderlag.

(Olav Torsen /Svein Kjosavik og Nina T. Wikene deltar på styremøte fra ca. kl. 19.15)

 

 

 

Faste saker:

Syd-Vesten 3-2018: frist 24.9.18

Eventueltsaker:

Høringsoversikt 17-19

 • Høring rev utd mål del 1
 • Hovedmålsettinger 2015-2017

Konkretisering av målsettinger ut fra arbeidsmøte i København og  saker vi har hatt gjennom året. Se saksunderlag

 • Læringsmål generell kirurgi
 • Rambøll rapport om sykehuslegenes arbeidstid - aktuelt for styret?