Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Referat 05/2018

Referat fra styremøte 3.9.2018
15. oktober 2018

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger

Dato: 3.9.2018
Kl 17-20

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær

 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Til stede
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
   Til stede
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Til stede
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede på siste del
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.

 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi

 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege

 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

33

Kurssystem

Status kurssystem.

 

 

34

Fagtur kurskomitéen

Kurskomiteen søker om midler til å gjennomføre faglig samling med kurskomiteen. Se vedlagt søknad og budsjett.

Vedtak:
Styret godkjenner søknaden iht vedlagt budsjett men ønsker i lys av økte møte utgifter til drift av kurskomiteen som dette medfører en dialog med kurskomiteens leder angående antall og hyppighet av turer. Leder følger opp.

Jan Robert

Frist: neste møte

 

 

 

 

35

Støtte til medlemsaktiviteter

Styret har praktisert å støtte innkomne søknader på medlemsarrangementer som inviterer bredt mot en større medlemsgruppe. I praksis "Legefesten" der alle inviteres og ellers et beløp på 50000 per år til sosiale tiltak i forbindelse med kursene.

Det har vært et ønske å stimulere til økt medlemsaktivtet både faglig og sosialt.

Vi har etter hvert fått inn søknad om arrangementer av mer lukket natur som julebord for leger på en avdeling og avslutningsarrangement for LIS1 før de går ut i kommunene.

Det er ønskelig å ha noen prinsipielle føringer for tildeling av støtte og størrelsen på støtten samt noe kjøreregler for søker.

Vedtak:
Styret imøteser søknad om tilskudd til medlemsaktiviteter. Alle søknader vil bli individuelt vurdert. Støtten forutsetter at arrangementet ikke går med overskudd.

Styret vil prioritere:

 • arrangementer som henvender seg alle (inviterer åpent) eller en stor del av medlemsmassen.
 • medlemsaktiviteter med særlig økonomisk risiko (eks: er i en oppbygnings- / forberedelsesfase eller henvender seg til publikum)
 • Medlemsaktiviteter som er samlende eksempelvis på tvers av avdelinger, virksomheter og fagområde.

Man kan pt påregne inntil kr 200 per deltager / inntil kr 40.000 per arrangement.

Pengene utbetales iht dokumenterte utgifter. Det skal fremlegges regnskap i etterkant.

Leder kan avgjøre søknader på inntil 5000 kr så lenge de er i samråd med styrets intensjon for tildeling.

Sekretær skal føre en oversikt over tildelte midler gjennom året.

Lokalforeningens økonomiske utvikling vil være førende for nivået på støtten.

 

36

Koordinering av psykiatrihenvisninger

Koordinering av henvisninger til avtalespesialister innen psykiatri og psykologi i HV ligger brakk. Har styret innspill til HV om saken? Hvordan tar vi den evt videre?

Videre: Tord / Peter / JR skriver brev til HV og så prøver vi å få et møte via Regionsutvalget om saken.

Status: Saken er meldt Regionutvalget og kommer opp på neste møte med RHF i oktober.

Jan R

Tord

37

Aktuelle lokale mediasaker

Orienteringssak. Gjennomgang av aktuelle avisoppslag. Det ble ikke gjort vedtak i saken.

 

38

Sammenslåing av Fond for primærmedisin med Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland

Vi har et årsmøtevedtak på at de to fondene kan slås sammen.

Vedtak:

Heidunn og Hans Petter Torvik tar saken videre og rapporterer fremdrift til styret på neste styremøte.

Heidunn

39

Regnskapsfører

Orienteringssak:

1.september overføres regnskapsfører Anne Einarssen fra T. Gjestland Regnskap til Accomodo Regnskap AS

Status:
Heidunn og Jan Robert har hatt møte med Accomodo Regnskap og avtaler er signert. Vi tar i bruk Prosjektbasert regnskapsføring dersom det ikke er noe i Legeforeningens regnskapsprinsipper som tilsier at vi ikke bør gjøre dette. Heidunn avklarer dette. Vi regner med at dette vil gi oss bedre kontroll på / lettere kan synliggjøre kontanstrømmer per aktivitet i lokalforeningen

Jan Robert

Heidunn

40

 Høringer

Gjennomgang av aktuelle høringer. Høringene er fordelt og vi legger opp til en liten presentasjon av de ulike høringene og innspill fra styret.

 • Praksiskonsulentordningen
 • Regionale utv planer
 • Veileder LIS
 • Hva bør skje med BHT

 

 

 

Åpne saker

Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

31

GDPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste saker:

Syd-Vesten 3-2018: frist 24.9.18

Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen (om aktuelt)

Saksliste for neste møte

Angi punktene som skal diskuteres på neste møte.

 •  

Eventueltsaker:

 • Støtte til halvårlig samling for LIS 1

 

FLO:

Det er et problem at man ikke kommer inn i LIS 1 stillinger.

2 ledige hjemler i Stavanger pt.

ALIS orientering Bergen fredag:

Mandat 3 løp:

 • ALIS fastlønn
 • ALIS kommunal
 • ALIS næring

Viktig at vi ikke kritiserer hverandre på tvers av primær/sekundær helsetjenesteskillet.

 

36:

Helse Bergen har sin egen koordinering som skal fungere bra ifølge Janne.

Helse Stavanger skal fortsette å ha koordinatorfunksjon for Rogaland/eget nedslagsfelt??