Referat 06/2018

Referat fra styremøte 3.10.2018

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Dato: 3.10.2018 kl 17 -20

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær

 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Video
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Frafall
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Til stede
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge

 • Kristin M.F. Mota, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Video
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Frafall, begge vara frafall
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Hans Petter Torvik, vara LSA
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av referat
Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker 

Sak

Tema

Saksbeskrivelse, Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

41

Orienteringssak:

Presentasjon av Teams, Sharepoint og Onenote

Det ble gitt en innføring i sammenhengen og bruken av appene i styrets arbeid. Avklaringer. Det fungerer nå med pålogging for alle.

JRJ

42

Årsmøte sted og dato 2019

Vedtak

Årsmøtet søkes lagt til fredag 23.augst. Lokalisering som før i konserthuset.

JRJ

43

Kloke valg: Skal RLF ha en rolle i "Kloke valg" kampanjen og hva kan vi eventuelt bidra med.

Bidra til å formidle budskap og informasjon lokalt.

Bidra til å løfte frem anbefalinger blant kollegiet.

Bidra ved å sette lys på praktiske utredninger og behandlinger som ikke er belyst allerede og søke konsensus blant kolleger og tilsynsmyndighet.

Vedtak:
Styret er positiv til å bidra økonomisk til arbeid for å understøtte Kloke valg kampanjen. Behov kartlegges blant annet ifm møte 11.okt.

 

44

Kurskomite drift

Ifm med at styret nå bruker mer penger på drift av kurskomiteen med blant annet støtte til faghelg har styret ønsket å gå igjennom sammensetning og formalia rundt driften av kurskomiteen.

Status:
Jan Robert har presentert styret sine tanker for kurskomiteleder Nina Wikene som gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

Kurskomiteen skal søke å ha en sykehuslege/ privatpraktiserende spesialist med i komiteen.

Kurskomiteen bør bestå av 5-7 medlemmer.

Hvert 2. år skal halve komiteen stille sine plasser til disposisjon. Det kan ikke gå mer enn 4 år mellom hver gang man stiller til valg. Dersom det er nye kandidater bør man søke å skifte ut medlemmer med tanke på å sikre nyrekruttering i komiteen.

Avhengig av tilfanget av nye medlemmer bør man tilstrebe at et medlem ikke sitter mer enn 3 sammenhengende perioder.

Styret ønsker å formalisere valgperiodene fra neste årsmøte 2019 ved at man lister hvem som er oppe til valg.

Vedtak:
Forslaget ble vedtatt som en retningslinje for kurskomiteens leder.

 

45

Melin og Pasientsky - på vei mot monopol i helse KT?

Melin eier Pasientsky og har kjøpt opp System X

Melin har kjøpt opp Credicare og Odin

System X brukere som bruker Helserespons vil sannsynligvis bli nødt til å finne annen løsning (les ta i bruk Melin/Pasientsky)

Pasientsky vil lansere ny EPJ.

System X integrerer ikke mot Helsenorge.no

System X følger ikke opp noen av prosjektene i EPJ-løftet.

Legeforeningen har kommet med råd til alle System X brukere på Fastlegen.no

https://fastlegen.no/artikkel/integrasjon-av-sms-funksjon-i-system-x-status

"…
Det er sannsynlig at legene vil motta tilbud fra leverandører med alternative løsninger til SMS-funksjonen til HelseRespons. Dersom man skal inngå nye avtaler, fraråder Legeforeningen å inngå avtaler med lange bindingstider. Det er en betydelig dynamikk i EPJ-markedet for tiden og vi forventer mange nye løsninger tilgjengelig de nærmeste årene…"

Andre EPJ jobber nå med alternative betalingsløsninger. Payex.

Kan RLF gjøre noe for å følge opp saken og tilby våre medlemmer en arena for avklaring / Informasjon? Hva er PSL sitt behov?

 

46

Høringer: Vi går igjennom og fordeler høringer

 

 

47

Invitasjon IA møte + IA prisen

IA prisen 2018

 

 

Åpne saker
Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

33

Kursmodul

Status:
30/09/18: Har sendt epost til Laura Gray og etterspurt status og om vi kan bidra med mer pt.

 

35

Kurskomite søknad

Søknaden ble innvilget med betingelse om at man la opp til 2 dagers program.

Status
Har hatt samtale med Nina Wikene og de legger opp til dette.

Heidunn følger opp programmet.

xx

GDPR

Oppfyller legevirksomhetene lokalt GDPR reglene? Hva må RLF gjøre for å oppfylle disse reglene.

Status:
Det har vært kontakt med LF sentral mtp et medlemsmøte men saken har ikke kommet videre. Vi er usikre på hvor stort behovet er.

RLF:
Vi har startet arbeidet med å få kontroll på personopplysninger og fått tilsendt avtaler fra LF sentralt.

RLF: Heidunn

 

Legevirksomheter: Jan R/Peter / Tord?

xx

FLO

Status for FLO og Normaltarifforhandlingene. Hvordan jobber vi for å støtte opp under prosessen lokalt?

Status:
Oppdatering etter foreningens time på høstkurset.

Det er vedtatt aksjoner men disse ligger på is etter at normaltarifforhandlingene er i havn. FL vil avvente situasjonen.

 

38

Sammenslåing av Fond for primærmedisin med Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland

Vi har et årsmøtevedtak på at de to fondene kan slås sammen.

Vedtak:
Heidunn og Hans Petter Torvik tar saken videre og rapporterer fremdrift til styret på neste styremøte.

Status:
Hans Petter regner med at dette kan være i havn i løpet av høsten.

Fond for primærmedisin legges ned. Pengene overføres til Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland.

Styret ønsker at man ser på muligheten for å implementere et statutt for utdeling av en pris (forskning/kvalitetsarbeid/undervisning?)

Br

39

Regnskapsfører

Orienteringssak:

1.september overføres regnskapsfører Anne Einarssen fra T. Gjestland Regnskap til Accomodo Regnskap AS

Status:
Heidunn og Jan Robert har hatt møte med Accomodo Regnskap og avtaler er signert. Vi tar i bruk Prosjektbasert regnskapsføring dersom det ikke er noe i Legeforeningens regnskapsprinsipper som tilsier at vi ikke bør gjøre dette. Heidunn avklarer dette. Vi regner med at dette vil gi oss bedre kontroll på / lettere kan synliggjøre kontanstrømmer per aktivitet i lokalforeningen

Jan Robert

Heidunn

xx

Altinn

 

 

 

 

 

 

 

Faste saker:

Syd-Vesten 4-2018: frist 19.11.18
Status Syd-Vesten 3: sendt til trykkeriet

Styret jobber med neste nummer:

Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen (om aktuelt)

Saksliste for neste møte
Angi punktene som skal diskuteres på neste møte.

 • Julebord I Haugesund
 • 30.nov eller 7.des
 • Sosialt program med middag før/etter møtet (aktivitet Shuffleboard eller underholdning)
 • Bestille rom for overnatting

Eventueltsaker:
Fra siste PKO referat:
Helse Stavanger ved Pasientreiser har mottatt brev fra allmennlege foreningen om at allmennlegene ikke lenger vil benytte Nissy som system for rekvirering av pasienttransport fra 01.01.2019. Helseforetaket reagerer på framgangsmåten og viser i den anledning bl.a. til prosedyre for oppgaveoverføring (PROFS) som partene har utarbeidet i fellesskap. Fagdirektøren vil svare ut brevet.
En ønsker å utstede engangsattester for dem som skal ha det. Nissy er for tungt å jobbe i.