Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Referat 07/2018

Referat fra styremøt 5.11.2018
2. desember 2018

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger
Dato: 5.11.2018 kl 17-20

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Video
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede 
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Til stede
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Frafall
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Frafall
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Frafall
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Frafall
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege


Godkjenning av referat:
Referat fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Saksbeskrivelse, Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

48

Søknad om støtte til legefest 25.1.19

Vedtak:
Søknad innvilges.

 

49

Møtedatoer vår 2019

 

Vi må avklare Utgivelsesplan Syd-Vesten og møtedatoer ift dette samt Landsråd LF og økt høringstrykk utover våren vanligvis.

Heidunn

50

Lønnsforhandlinger kommunesektor

Peter orienterer om forhandlingene i kommunene

Peter

51

Styremøte og julebord Haugesund

Arr komite informerer. Avklaringer.

Anne/ Siv Helene

52

Forespørsel fra Norges ME - forening Rogaland Fylkeslag

ME foredrag

Vedtak:
Styret ønsker å være restriktiv i hva vi sender ut gjennom medlemskanalen.

 

53

Høring

 

 

54

Samhandling NAV

Kollega har sendt henvendelse til styret angående samhandling med NAV: NAV samhandling

 

Peter følger opp saken mot NAV

55

Tema for diskusjon. Samhandling rundt pasienten

Samhandling rundt de vanskelige pasientene i lys av samhandlingsreform og organisering av fremtidens spesialisthelsetjeneste.

Er dette et tema som fortjener å bli satt lys på? Hvordan kan vi evt gjøre det?

 

 

Åpne saker
Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

 

Sak

Tema

Saksbeskrivelse, Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

33

Kursmodul

Under arbeid

 

35

Kurskomite søknad fagtur

Rev program fagtur

 

xx

GDPR

Det er speilt inn behov til kursløsning og at den hjelper oss å ivareta GDPR behov.

RLF: Heidunn

Legevirksomheter: Jan R/Peter / Tord?

38

Sammenslåing Fond for primærmedisin med Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland

Status - Heidunn orienterer

Vi jobber videre med forslag til pris.

Bakgrunn:
Vi har et årsmøtevedtak på at de to fondene kan slås sammen.

Vedtak:
Heidunn og Hans Petter Torvik tar saken videre og rapporterer fremdrift til styret på neste styremøte.

Status:
Hans Petter regner med at dette kan være i havn i løpet av høsten.

Fond for primærmedisin legges ned. Pengene overføres til Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland.

Styret ønsker at man ser på muligheten for å implementere et statutt for utdeling av en pris (forskning/kvalitetsarbeid/undervisning?)

 

 

 

 

 

42

Årsmøte sted og dato 2019

Vedtak:
Årsmøtet søkes lagt til fredag 23. augst. Lokalisering som før i konserthuset.

Orientering: Konserthuset var ikke ledig denne datoen. Vi måtte flytte til fredag 21.6.2019 (eneste ledige fredag)

 

43

Kloke valg: Skal RLF ha en rolle i "Kloke valg" kampanjen og hva kan vi eventuelt bidra med.

Oppdatering:

 • det tas initiativ via PKO systemet til å jobbe med dette.
 • Leder Sydvesten
 • Epost fra Ivar Halvorsen

Hvilke rutiner/behandlinger tenker styret egner seg for en gjennomgang?

Fra styret sin diskusjon om saken - eksempler på hva RLF kan se for seg å bidra med for å understøtte kampanjen:

 • Bidra til å formidle budskap og informasjon lokalt.
 • Bidra til å løfte frem anbefalinger blant kollegiet.
 • Bidra ved å sette lys på praktiske utredninger og behandlinger som ikke er belyst allerede og søke konsensus blant kolleger og tilsynsmyndighet.

Vedtak:
Styret er positiv til å bidra økonomisk til arbeid for å understøtte Kloke valg kampanjen. Behov kartlegges blant annet ifm møte 11.okt.

 

 

Faste saker:
Syd-Vesten:
neste nummer frist 19.11.18

Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen (om aktuelt)

Høringer: Høringer 2017-19

Saksliste for neste møte

 •  

Eventueltsaker:

 • Sosialt tiltak for barnefamilier: Foreningen støtter et arrangement (f.eks kjøpe seg inn i en teaterforestilling)
 • Møte om PROFS på SMS, Bjarte og Peter - lokalt trepartssamarbeid. (FL, Kommune, HF)