Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Referat 08/2018

Referat fra styremøte 30.11.2018
4. februar 2019

Sted: Haugesund sykehus

Dato: 30.11.2018 Kl 18-20

Deltakere:

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog

 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Til stede
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef

 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Postdoktor/overlege Sus

 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede
 • Kristin M. Fagereng, YLF

 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Til stede
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Til stede
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne

 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av refera
Referat fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

56/18

Juleforestilling Rogaland Teater

Peter har forslått at RLF tar sikte på å bygge en tradisjon om juleforestilling i teateret der vi holder av hele salen for medlemmer og deres barn.

Vedtak:
Styret stiller seg positiv til tiltaket og ber Peter gå videre med sine undersøkelser med Rogaland teater. Det er bra om det legges til rette for en litt utvidet pause slik at man har tid til sosialt samvær.

 

57/18

Høring: Innspill til Åpenhetsutvalget

Åpenhetsutvalget legger opp til at pasienter som ønsker å filme konsultasjoner skal ha rett til det uavhengig av legens vilje.

Det finnes ikke juridiske hindringer for å filme andre men det er ikke lov å publisere uten samtykke iht personvernloven. Unntak dersom avbildningen er av allmenn interesse kan det være lov. Med utgangspunkt i eiendomsretten kan man sette ned begrensninger for film og lydopptak.

RLF er bekymret for at sensitiv informasjon skal komme på avveie og legene sitt rettsvern.

Styret er også bekymret for den enkelte pasient vil ha problemer med å forutse konsekvensene av å tillate filming og publisering av konsultasjoner.

Filming kan også tenkes å øke stresset i situasjonen og i verste fall medføre kvalitetstap i behandlingen.

Peter

58/18

Intern høring helsepolitisk tema - Samhandling:

En oppfølging fra diskusjonen vi hadde sist.

Samhandling er foreslått som tema for helsepolitisk debatt på Landsstyremøtet og jeg vil foreslå at vi har tar opp igjen diskusjonen vi begynte på sist og prøver å konkretiser hva vi mener er gode innspill i denne debatten.

Jan Robert

59/18

Intern høring: Sak 9 - Aktuelle saker på Landsstyrmøtet

Til Sak 9 Aktuelle saker på Landsstyremøtet foreslås følgende temaer:

-9.1. Satsing på rus og psykiatri

-9.2. Arbeidsmarkedet for unge leger – LIS 1

Hvilke innspill vil vi komme med?

9.1 Torgeir?

9.2 Anne

60/18

Høring:
Intern høring: Medisinske kvalitetsregistre

 

 

Alex / Marit

 

 

 

 

 

Åpne saker
Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.


 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

33/18

Kursmodul

Under arbeid

 

42/18

Årsmøte 2020

Konserthuset er reservert fredag 21.8.2020 og 19.6.2020. 12.6.2020 står vi på venteliste

 

55/18

Samhandling

 

 

54/18

Samhandling NAV

Kollega har sendt henvendelse til styret angående samhandling med NAV.

Peter følger opp saken mot NAV

49/18

Møtedatoer vår 2019

Resultat av Doodle

 

 

 

 

 

43

Kloke valg: Skal RLF ha en rolle i "Kloke valg" kampanjen og hva kan vi eventuelt bidra med.

Fra styret sin diskusjon om saken - eksempler på hva RLF kan se for seg å bidra med for å understøtte kampanjen:

 • Bidra til å formidle budskap og informasjon lokalt.
 • Bidra til å løfte frem anbefalinger blant kollegiet.
 • Bidra ved å sette lys på praktiske utredninger og behandlinger som ikke er belyst allerede og søke konsensus blant kolleger og tilsynsmyndighet.

Vedtak:
Styret er positiv til å bidra økonomisk til arbeid for å understøtte Kloke valg kampanjen. Behov kartlegges blant annet ifm møte 11.okt.

Statusoppdatering:

 

 

Faste saker:
Syd-Vesten: neste nummer frist 12.2.19