Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Referat 01/2019

Referat fra styremøte 9.1.2019
26. mars 2019

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger

Dato: 9.1.19 kl. 18-20

Deltakere: 

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege
  Video
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede 
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Frafall
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Postdoktor/overlege Sus
  Til stede
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.

 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Frafall
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Video
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker 

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

01/19

 

 

 

 

Legefesten 2019

Støttes med kr. 40.000,- + kr. 5.000,- til musikere. Opprettholder vi i tillegg tradisjon med gavekort til festkomitéen på kr. 4.000,-?

 

Vedtak:

Styret ønsker å opprettholde gavekorttradisjonen.

 

02/19

Medarrangør for landsstyremøte i 2021. Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes medarrangør fra avdelingene.

Av Legeforeningens lover § 3-1-2 (1) fremgår det at Landsstyret holder møte hvert år innen utgangen av mai måned.

 

Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør. I 2021 er det offentlig fridag mandag 24.5. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 1.6 – torsdag 3.6.2021.

 

For å kunne arrangere landsstyremøte stilles det krav til størrelse på hotell og møteromkapasitet Det må være plass til ca. 250 personer i klasseromsoppsett i plenumsalen, ca. 16 grupperom i varierende størrelse fra 6-50 personer, bankettsal til ca. 250 personer, og ca. 250 hotellrom på hotellet eller i nærhet av konferansehotellet. Lokal arrangør har medansvar for åpningsmøtet, planlegging og gjennomføring av lokalt arrangement landsstyremøtets første kveld, og underholdning og kulturelle innslag i løpet av møtet og bankett. Hovedforeningen gir økonomisk bistand til arrangementet basert på budsjett og i dialog med lokal arrangør. 

 

Frist 22.mars.

 

 

Diskusjon i møtet:

Nordisk kongress arrangeres i juni 2021.

Lenge siden RLF var medarrangør.

Man må ha en dedikert arrangementskomite som uavhengig av endringer i styret fungerer i perioden mot arrangementsdato.

 

Vedtak

Styret ønsket ikke å konkludere i saken. Settes opp på neste møte.

 

03/19

Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - "Legenes forening for helseteknologi og innovasjon"

Styret behandlet høringen.

 

Vedtak

Jan Robert og Torgeir ansvarlig for høringssvar. Sendes på epostsirkulasjon til kommentering før innsending. Frist 21/01.

 

 

Torgeir

Jan Robert

04/19

Referat Regionutvalget

Janne orienterte om siste Regionutvalg.

Det ble ikke gjort vedtak men styret ønsket å sette Pakkeforløp for psykiatri på agenda for neste møte.

Janne orienterer

05/19

Neste styremøte

Jan Robert er på jobbreise. Endre dato?

 

Vedtak:

Resten av styret har workshop for oppstart av Syd-Vesten 02/19

 

06/19

 

Oppfølging av sak 56/18. Juleforestilling Rogaland Teater

 

RLF har sondert muligheten for å starte en tradisjon rundt en juleforestilling der medlemmer m familie inviteres til en forestilling på Rogaland teater. Hele salen bookes og medlemmene får kjøpe rabatterte billetter for seg selv, partner og egne barn.

Man kan få tilgang på scenen 20 min før forestillingen begynner og /eller lengre pause om ikke 2 forestillinger samme kveld. Dette vil gi bedre tid til å sosialisering mellom aktene.

Den enkelte kjøper billetter direkte fra teateret til rabattert pris.

 

Vedtak:

Styret vedtar å arrangere en forestilling i januar 2020.

Arr sponses med kr 150. Egenandel skulle da bli ca 100,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpne saker

Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

58/18

Intern høring helsepolitisk tema -

Høring sak 58/18 Helsepolitikk landstyremøtet og Samhandling temanummer:

Samhandling er foreslått som tema for helsepolitisk debatt på Landsstyremøtet og vi har en høring med frist 11.jan.

Det er opprettet en seksjon der ulike momenter angående samhandling er samlet: RLF samhandling

 

Sak 43/18 Kloke valg

 

Jan Robert gikk gjennom Høringsinnspill LF.

 

Vedtak:

Ferdigstiller dette og sirkulerer på epost før innlevering.

RLF går inn for å lage et temanummer om samhandling i nr 2/19. Workshop tirsdag 7. feb kl 17-20. Frist for første utkast innhold styremøte mars.

Jan Robert

33/18

Kursmodul

Under arbeid, ble ikke behandlet i møtet

 

54/18

Samhandling NAV

Kollega har sendt henvendelse til styret angående samhandling med NAV: Ble ikke behandlet i møtet.

 

I etterkant har vi fått følgende tilbakemelding fra NAV:

1: Ring fortrinnsvis Lege-/behandlertelefonen framfor å prøva å finna ein spesifikk sakshandsamar i det store NAV-systemet (Ring 55 55 33 36 og tast 2. Telefonen er betjent betjent  mandag til onsdag og fredag: 08-15.30, torsdag: 08.00 – 14.30).Lege/behandlertelefonen skal setta seg inn i kva saka gjeld, gi rettleiing om kven i NAV-systemet som er rett kontaktperson, og kan vidareformidla meldingar eller ønske om telefonkontakt til den rette NAV-personen (i NAV sine fagsystem, altså sporbar kontakt). I tillegg vil dei gi rett informasjon om kva som ev. er nødvendig av fullmakt o.l. i den konkrete situasjonen.

2: Når ein lege ringjer til offentleg forvaltning generelt (NAV inkludert) og ikkje sjølv er part i ei sak, og har spørsmål som gjeld status i saka, så må der finnast ei skriftleg fullmakt som er konkret i forhold til sak, kven som skal ha innsyn (identifiserande) og tidsrom, for å få tilgang til opplysingane. Ei slik fullmakt kan feks skrivast som ei elektronisk melding på «ditt nav» av brukaren sjølv.

Ref:

Elin Kvadsheim Neset

Koordinerande rådgivande overlege NAV Arbeidsrådgiving Rogaland

Saken avsluttes etter denne tilbakemeldingen.

Peter følger opp saken mot NAV

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste saker:

Syd-Vesten: 1-2019 frist 12.2.2019

Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen:

Høringer: Høringer 2017-19

Saksliste for neste møte

Angi punktene som skal diskuteres på neste møte.

 •  

Eventuelt:

 1. Fra Finn: Medisinutdanning

Her er et viktig innspill ift at man kanskje skulle bremse litt?

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2019/01/06/195488862/synne-25-far-ikke-brukt-den-seks-ar-lange-legeutdanningen?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=--person&utm_campaign=social_abc_person

 

Ble ikke behandlet. Tas opp på neste møte.

 

 1. Allmennlegeprisen 2019 skal deles ut på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd onsdag 8. mai 2019, og vi ber med dette om forslag til kandidater til årets allmennlegepris.

 

Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående av to medlemmer fra styret, og to fra landsrådet.

 

Vedtak

Innkommet forslag utvikles og oversendes AF. (Tord Haaland ansv)