Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Referat 05/2019

Referat fra styremøte 13.5.2019
25. september 2019

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger

Dato: 13.5.19
Kl 17-19

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede 
 • Jan Robert Johannessen, Leder, Fastlege 
  Til stede 
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede 
 • Anne Sandvik, Styremedlem, LIS Helse Fonna
  Ikke til stede 
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede 
 • Elin Watts, Namf , Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Postdoktor/overlege Sus
  Til stede 
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede 
 • Kristin M. Fagereng - YLF
  Video
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede 
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  video
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Ikke til stede 
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede 
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege
  Ikke til stede 
   

Godkjenning av referat
Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

15/19

Søknad Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland

Fond for primærmedisin er nå slått sammen med Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland. (PFR)

Vi har mottatt en utfordring fra Stavanger kommunes kvalitetsforum om PFR kan støtte lavterskel støtte til kvalitetsarbeid som i stor grad samsvarer med det vi har tenkt i sak 38/18

 

16/19

Regnskap 2018 / Faste utgifter Rlf

Gjennomgang av regnskap for 2018. Spesielt fokus på faste kostnader og revurdering av disse mtp om vi bør endre på noe.

JRJ / Heidunn

17/19

Kurskomiteen

Valg 2019 - innspill til kandidater

 

18/19

Landsstyremøte 2021

Status ift presentasjon Landsstyremøte 2019.

 

19/19

Høringer

Høringsoversikt 17-19
Vi har 3 høringer:

 • Nasjonalt handlingsprogram hode/hals kreft
 • Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder
 • Særavgift på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

 

20/19

Medlemsmøte

Det søkes om støtte til å arrangere et nytt "Drift av legekontor" -medlemsmøte for fastleger og deres ansatte med IKT på legekontoret som tema.

Vedtak
Oppad begrenset til 30000 i Regi av RLF:

 

 

Åpne saker
Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

       
       
       
       
       
       
       

 

Faste saker:
Syd-Vesten: 3-2019 frist 24.9.2019

Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen (om aktuelt)

Høringer: Høringsoversikt 17-19

Eventuelt:

 • Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Frist 13/5. Vi sender inn noe om vi har noen mening om forslagene
 1. Refusjon
 2. Fravær (det skal ikke beregnes fratrekk for ferie iht arb miljøloven, forskuddsferie medfører fratrekk dersom man kommer ut over fraværsgrensen 12+6 dager ila 12+6 mnd perioden.
 3. Fritak fra krav til spes godkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter.