Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Referat 06/2019

Referat fra styremøte 17.9.2019
4. november 2019

Sted:
St. Svithun hotel

Deltakere: 

 • Heidunn Nordtveit
  Sekretær
 • Peter Christersson
  Styremedlem
  Fastlege
 • Cecilie Fredvik Torkildsen
  Møtende vara
  Overl. Kvinnekl. Sus
 • Åse Mariero
  Møtende vara
  LIS indremed/ lunge Sus
 • Torgeir Gilje Lid
  LVS og LSA
  Postdoktor/overlege Sus
 • Erna-Gunn Moen
  OF
  Voksenpsyk. avd. Sus
 • Janne Kristine Bethuelsen
  Leder
  Pat. Avd. Sus
 • Ruben Rainer Espelid
  Styremedlem
  Cand. Med. Helse Fonna
 • Dag-Helge Rønnevik
  Varamedlem
  Spes. samf. Med, Phd stip NTNU
 • Nina T. Wikene
  Leder i kurskomitéen
  Fastlege

Frafall:

 • Kristin M. Fagereng
  YLF
 • Finn Finsnes
  PSL og Namf
  Lunge
 • Yngve Johansen
  AF
  Fastlege

 

Godkjenning av referat

Se Referat fra styremøte 5/19

Nye saker

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

21/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent
Saksliste ønskes 1 uke før styremøter. Vi vil prøve å legge til rette for videomøte for de som ikke kan møte fysisk.

 

22/19

Konstituering av styret og presentasjon av styremedlemmene

Styret anser seg vedtaksdyktige, ut ifra Dnlf's lover §3-3-3 (3), med 5 stemmer. Peter Christersson ble valgt til nestleder.

 

23/19

Syd-Vesten 3-2019

Syd-Vesten 4-2019

Frist 24.9.19.

Frist 19.11.19. Temanummer ønskes i et senere nummer da styret har mer erfaring med arbeid med Syd-Vesten.

 

24/19

Arbeidsmøte RLF

Til Manchester i januar 2020? Direktefly ønskes torsdag-søndag el fredag-søndag. Må ikke kollidere med lokalforenings samling i november og ledersamling uke 3.

 

25/19

Regionutvalg

Sammensetning og tur til Skottland.

Regionutvalget består av Rogaland, Hordaland og Sogn-og Fjordane, med møter 3-4 gr. pr år. En prøver å fordele jevn deltakelse fra lokalforeningene, og lederne skal plukke representanter. Det er nå større interesse for Regionutvalget enn tidligere.

Felles tur lokalforeningene og Regionutvalget utgår. Reg.utv. reiser alene til Skottland med to representanter fra styret i RLF.

 

26/19

Landsstyremøte 1.-3.6.2021

Skal vi arrangere møte med komité og styre?

Atlantic hotel for overnatting og møter. Flor og fjære er også bestilt. Underholdning til festmiddagen og åpningsseremonien må skaffes raskt. Tønes? Hanne Sørbø? Noen fra kammermusikk-festivalen?
Kan komitéen for landsstyremøte komme på et styremøte før jul? Komitéen bør ha jevnlige/kvartalsvise møter, hyppigere når det nærmer seg.
Hva er budsjett og rammeprogram for komitéen?

 

27/19

Årsmøte 19. juni 2020

Vip-lounge og Spiseriet/Konserthuset i Stavanger er bestilt
Saker for årsmøtet:

*Navnet i lovene til Rogaland legeforening bør endres fra "lægeforening" til "legeforening".
*Forslag innkommet på årsmøte 2019, ang valginstruks. Ønskelig at årsmøte velger nestleder og ikke styret

 

28/19

Gdpr

Utsetter saken. Få en fra Dnlf til å komme og informere oss. Også invitere leder i kurskomitéen

 

29/19

Info fra leder

*Det er fint om styremedlemmer har kontakt med media. Nyttig bl.a. pga innflytelse. Leder ønsker å få informasjon av styret når de uttaler seg i større saker. Vi ønsker å stå frem som en samlet forening.
*Det vil forsøkes å legge til rette for video-oppkobling dersom noen styremedlemmer ikke klarer å møte fysisk til styremøtene.

*Styresaker i Helse Vest: 1) Flight following: Adm av ambulansefly samt regional AMK er lagt til Bergen. 2)Kreft-kirurgisaken: Stavanger står i fare for å minste Pancras-kirurgien, samt Haugesund og Mammakirurgi. Saken skal opp om kort tid.

 

30/19

Styrets tilbakemelding

Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

 

31/19

Årskalender

Doodle forespørsel skal sendes til styremedlemmene ang. datoer for styremøter samt for arbeidshelg utenlands.

 

32/19

Evaluering av styremøtets form

 

 

 

 

Høringer

 

 

Frist

Ansvar

Når krisen inntreffer

14.11.19

 

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

22.10.19

Peter

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

8.10.19

 

 

Åpne saker

Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste saker:
Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen (om aktuelt)

Høringer: Høringsoversikt 2019-2021

Saksliste for neste møte

Angi punktene som skal diskuteres på neste møte.

 •  

Eventuelt:

 • MedHum 2019-2020: utsettes til neste møte