Referat 08/19

Referat fra styremøte 11.11.19

Deltagere:

Janne K. Bethuelsen, Peter Christersson, Cecilie F Torkildsen, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristin M Fagereng, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Yngve Johansen, Erna-Gunn Moen
Frafall: Ruben Rainer Espelid

 

Sak 43/19

Innkalling.

Vedtak: godkjent.

 

Sak 44/19

Referat 07/19.

Vedtak: godkjent.

 

Sak 45/19

Referent.

Vedtak: Torgeir Gilje Lid.

 

Sak 46/19

Årsmøte 19. juni 2020.

Flere forelesere er undersøkt, de fleste svært dyre. Henrik Syse og Jørn Kippersund er aktuelle, også aktuelt med mer fagforeningsaktuelt tema.

Vedtak: max pris 30.000 for foredragsholder.

 

Sak 47/19

Legenes klimaaksjon.

Vedtak: innlegg trykkes i Syd-Vesten.

 

Sak 48/19

Arbeidsmøte RLF.

Tid, sted og overnatting er redegjort for i innkalling. Styret diskuterte rammene for arbeidsmøtet, og muligheten for møter med NHS i sykehus og allmennpraksis i London.

Vedtak: fredag brukes til møter med engelsk helsetjeneste. Peter sjekker med kontakter i sykehus, Torgeir sjekker med kontakter i allmennpraksis.

 

Sak 49/19

Landsstyremøte 1.-3.juni 2021.

Komiteen presenteres for styret på neste styremøte.

 

Sak 50/19

Syd-Vesten 4-2019, frist 19. nov 2019. Janne, Peter, Dag Helge, Åse, Finn har bidrag.

Syd-Vesten 1-2020, frist 10. feb 2020.

Forslag om å bruke bladet overfor eksterne? Mange mottar bladet.

Sende artiklene til forfattere for gjennomlesning før trykking, men med kort frist.

 

Sak 51/19

Info fra leder.

Diskutere praksis rundt alkoholservering                                                               

Sekretærlønn-arbeidskontrakt                                                                                                                    

 

 

Sak 52/19

Styrets tilbakemelding.

Fast post på styremøtene med tilbakemelding fra organisasjonene.

 

Sak 53/19

Årskalender.

Datoer for styremøter våren 2020 er fastsatt.

Mandag 11.11.19, onsdag 4.12.19, mandag 10.2.20, mandag 9.3,20, mandag 20.4.20 og onsdag 13.5.20.
Landsstyrekomiteen presenteres på neste styremøte.
Møtet avsluttes med middag i Stavanger.

 

Sak 54/19

Arrangør av legefesten 24.1.20, Kvinneklinikken Sus, søker om kr. 200 pr. legemedlem i økonomisk støtte.

Vedtak:

RLF gir sin tilslutning til søknaden med underskuddgaranti inntil kr. 40.000. Ved positivt sluttresultat reduseres støtten tilsvarende.

 

Sak 55/19

Komité for legefest 24.1.20 i Haugesund søker om kr. 200 pr. legemedlem i økonomisk støtte.

Vedtak:

RLF gir sin tilslutning til søknaden med underskuddgaranti inntil kr. 10.000. Ved positivt sluttresultat reduseres støtten tilsvarende.

Forsøksvis avtale rabattert pris for hotell for tilreisende, men uten økonomisk støtte fra RLF til overnatting.

Styret anser disse sosiale arrangementene som bidrag for nettverksbygging mellom medlemmene i RLF.

 

Sak 56/19

Nye nettsider RLF vil bli aktivert fra nyttår 2020.

 

Sak 57/19

Møte om EY sin evaluering av fastlegeordningen. Ansvarlig: Peter

 

Sak 58/19

Søknad innkommet om støtte til lunsjmøte for alle Dnlf’s medlemmer på Sus.
Vedtak:
Lunsjmøter SUS, tillitsvalgtmøte støttes med 3-5.000/møte inntil kr. 20.000 for 2020.

 

Sak 59/19

Søknad innkommet om støtte til Lis 1-kveld arrangert av Ylf på Sus, kr. 300 pr. pers.
Vedtak:
Møte om LIS1, SUS, info-møte + mat, støttes med inntil kr.10.500/halvår for 2020.

Møte om LIS1, Haugesund – kan søke om lignende