Referat fra styremøte 4.12.2019

Referat styremøte 4.12.2019 kl. 18-19.45
Sted: St. Svithun hotel

 

Deltagere:
Janne K Bethuelsen (ref), Peter Christersson, Cecilie F Torkildsen, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristin M Fagereng, Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik, Yngve Johansen, Bas J. de Romijn

Frafall:
Finn Finsnes

Sak 60/19- Innkalling og saksliste godkjent

Sak 61/19- Styremøtereferat 08/19 godkjent med kommentar til sak 55/19.  Styret i RLF ønsker å fremme forslag om en skriftlig avtale med Hordaland legeforening for saker som vil kunne berøre begge lokalforeninger, spesielt vil dette gjelde for saker som omhandler Helse Fonna.

Sak 62/19- Referent- Janne Kristine Bethuelsen

Sak 63/19- Valg av foreleser falt på Jørn Kippersund med tema «Innbokskontroll». Peter Christersson avtaler nærmere med foreleser.

Sak 64/19- Grimstadutvalgets rapport. Ruben Rainer Espelid presenterte brevet mottatt fra Universitetet i Bergen ved rektor, hvor UiB fremlegger sine meninger om Grimstadutvalgets anbefalinger, deres ønske om å utdanne «Vestlandslegen» samt hvorfor de ikke ønsker at det opprettes medisinstudium i Stavanger. Styret har tidligere blitt presentert for Universitetet i Stavanger sitt syn på saken. Rapporten er ute på høring, og styret i RLF planlegger å jobbe med denne høringen som en av sakene på arbeidsmøtet i januar.

Sak 65/19- Arbeidsmøtet- Kort diskusjon om saker som skal jobbes med, samt andre praktiske avklaringer.

Sak 66/19- Landsstyremøtet 2021- Marit Halonen Christiansen medlem av Landsstyremøtekomiteen deltok under denne saken. Peter Christersson hadde hatt en uformell samtale med generalsekretær Geir Riise angående budsjett til underholdning som vil gi komiteen rom for flere underholdningsalternativ. Planlegger for møte i komiteen i løper av februar, leder har ansvar for å kalle inn, med håp om at Dnlf sentralt vil kunne komme på befaring i Stavanger før sommeren. Det er kommet forslag sentralt fra at om man ønsker å dele ut delegatgaver så bør man ha klima i fokus, noe som støttes av styret i RLF. Fra styret er det også kommet forslag om at man generelt under Landsstyremøtet har fokus på klima, miljø, og at vi om mulig lager et CO2-regnskap. Halonen Christiansen tar kontakt med Renå og Atlantic for spørsmål om mulig samarbeid. Må ha klar en ny kort presentasjon av Landsstyremøtet i Stavanger 2021 til Landsstyremøtet i 2020.

Sak67/19- Syd-Vesten- første gang bidragsytere fra styret fikk Syd- Vesten til korrekturlesning. Styret ønsker å opprettholde denne ordningen, men er enige i at det må være en av de siste korrekturrundene som sendes ut til endelig gjennomlesning, for ikke å lage for mye ekstraarbeid. Blad nummer 4 er overfylt og noen artikler utsettes til neste nummer for å begrense/hindre ekstrakostnader. 

Sak68/19- Info fra leder- Refererte kort fra stormøtet avholdt på Universitetet i Stavanger ved rektor angående Grimstadutvalgets rapport og mulighetene for medisinstudium i Stavanger. Her ble det utdelt faktagrunnlag og argumentasjon fra UiS. På møtet var det flere representanter fra Sør-fylket, men dessverre selv om invitasjon var utsendt, var det ingen representanter for Nord-fylket i salen.

Sak69/19- Info fra YLF- Planlagt LiS1-møte. Fortalte i tillegg om LiS-konferansen, som opplevdes svært «Bergenstung». Her ble også «Vestlandslegen» presentert. Under konferansen ble det utdelt en utdanningspris på 100.000NOK som denne gangen gikk til Bergen.

Sak70/19- Hvordan samle Rogaland. Utsettes til arbeidsmøtet.