Referat 01/2020

Arbeidsmøte London 17.01.20 - 19.01.20

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Andres Neset, Yngve Johansen, Åse Mariero, Dag-Helge Rønnevik, Ruben Rainer Espelid, Peter Christersson og Cecilie Fredvik Torkildsen.

Frafall: Finn Finsnes, Torgeir Gilje Lid, Kristin M Fagereng, Bas J. de Romijn

 

Sak 01/20 -     Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 02/20 -     Styremøtereferat fra 09/19 godkjent med kommentar til deltakerliste.

Sak 03/20 -     Referent - Cecilie Fredvik Torkildsen

Sak 04/20 -     Arbeidsmøte RLF

 Planlegging av møte med Iona Heath, Inner City London (Kettingtown)

 Vellykket besøk på legesenter. Besøket vil bli omtalt i Syd-Vesten.

                       

Sak 05/20 -     Årsmøtet: Jørn Kippersund er bestilt. Plassering av årsmøtet geografisk diskuteres.
En tenker seg en modell videre der årsmøtet legges til Haugesundsregionen hvert 3. År. Det vil diskuteres ytterligere under sak 11/20. Av praktiske hensyn ser man  for seg at det er hensiktsmessig at årsmøtet legges til Stavanger i 2021 i forlengelsen av landsstyremøtet som arrangeres i Stavanger.

Sak 06/20 -     Juleforestillingen. Gode tilbakemeldinger fra flere. 4 seter som ikke ble solgt til forestillingen. Økonomisk gikk det etter budsjett. Christersson ber om fullmakt for å planlegge dette videre. En diskuterer eventuelt muligheten for å gjøre det samme tiltaket i Haugesund og eventuelle andre sosiale tiltak. Den økonomiske støtten til sosiale tiltak har tidligere vært begrenset oppad ved 40.000.

(Sak 35/2018). Vedtak: Juleforestillingen går videre som tidligere, med ovennevnte økonomiske begrensning i støtte. Ved endringer i dette kan man eventuelt revurdere beløpet senere. Det enes også om at vi skal få en gjennomgang av budsjett og utgifter for Rogaland legeforening.

 

Sak 07/20 -     Landsstyremøtet. Status

Foreløpig ikke noe møte, men datoen er satt. Hotellet er bestilt. Neste styremøte er satt til 10.02, vil ikke bli referert før styremøtet i mars.


Sak 08/20 -     Syd-Vesten frist 10.02.20

Tilbakemelding fra kreftforeningen som likte bidraget. Neste Syd-Vesten: noen artikler er klare fra forrige utgivelse. Dag-Helge skriver referat fra medlemsmøtet i Haugesund. Anmeldelse av legefestene. Anmeldelse av teaterforestillingen.

Screening av brystkreft i Haugesund. Referat fra arbeidsmøtet.

 

Sak 09/20 -     Aktuelle saker. Info fra leder.

Helsecampus Stavanger. De ønsker å skrive en artikkel om innovasjonsparken i Syd-Vesten. 

Tilbud om omvisning og informasjonsrunde. Styret finner dette interessant.

Medlemsmøtet i Haugesund. Kommer tilbake til det under sak 13/20. Arbeidet med

Valginstruks skal gjøres av valgkomiteen.  Helse Nord, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal skal ha et kurs i praktisk styrearbeid. Bethuelsen deltar for å se om dette er noe Region Vest vil dra nytte av tilsvarende tiltak.

 

Sak 10/20 -     Screening for brystkreft i Haugesund. Medlemsmøtet i Haugesund.

Tvangsbegrensningslovsutvalget. Interkommunalt samarbeid på Haugalandet. Nye sykehus i Rogaland. Veiledning / supervisjon av allmennleger i spesialisering. Sak med pasientreiser. Rekrutteringsproblematikk til allmennmedisin i Stavanger.

 

Sak 12/20 -     Lederlønn. Dagens praksis bør videreføres?
Vedtak: Styret vedtar at leder avlønnes med 1,5 G, uavhengig om leder er allmennlege eller sykehuslege.

Sak 15/20 -     Hovedmålsettinger 2019-2021

18.01.20: Styret startet arbeidet med målsettinger for styreperioden. Styret ønsker å  fokusere på de viktigste sakene og legge energi i å nå klare mål.

Sak 11/20 -     Hvordan samle Rogaland, Rlf for nord og sørfylket
                        Saken er diskutert under sak 13/20.

Sak 13/20 -     Grimstadsutvalgets rapport.

Medlemsmøtet i Haugesund: initiert på bakgrunn av presentasjonen som var for styret. Tanken var at det var et behov for å kartlegge Både UiB og UiS sine planer for Helse Fonna i en medisinutdanning jf Grimstadsutvalget.

Presentasjon av Dag-Helge Rønnevik:
Rogaland: hvordan samle sør og nord? Gjennomgang av geografi, innbyggertall, medlemstall og ulike funksjoner som regionutvalg og liknende. Også lite aktivitet i Dalaneregionen. Flere medlemsaktiviteter, flere sosiale tiltak, årsmøte: hvert 3. Årsmøte i Haugesund. 4. Styremøter: ett møte hvert halvår i Haugesund. 5. Flere artikler i Syd-Vesten fra nordfylket. 6. Primforsk. Bygge opp – søsternettverk til Allforsk.

                         

Rapportens spørsmål besvares. Det er mye diskusjon innad i styret angående punkt 2b og 4a, spesielt med bakgrunn i at det har vært et medlemsmøte i Haugesund der de ulike forslagene om opptrapping av medisinstudiet i Bergen og et eventuelt medisinstudium i Stavanger er presentert. Medlemmene oppfatter at forslaget fra Stavanger er preget av raske avgjørelser og lite helhetlig tenking for hele fylket, og presentasjonen fra Bergen gav mer tydelige tilbakemeldinger på planen for regionen på Haugalandet og Helse Fonna. Styret er enige om at det i forslaget ikke er laget en helhetlig plan for fylket som region. Helse Fonna er en helseregion som strekker seg over 2 fylker og som forholder seg til 2 lokalforeninger, og har fra før et veletablert samarbeid med Helse Bergen og Universitetet i Bergen.

 

Høringssvaret legges med referatet som eget dokument.

 

Protokolltilførsel sak 13/20
Styremedlem Ruben R. Espelid og varamedlem Dag-Helge Rønnevik avgir dissens i sak 13/20 om høringsuttalelse i sak om utdanning av leger i Stavanger (Grimstadutvalgets rapport).

 

Medlemmene Espelid og Rønnevik avgir dissens på styrets innstilling til høringsuttalelse på punkt 2b og 4a:

 

●      2b) Medlemmene mener det ikke bør åpnes opp for at flere universiteter får gradsrett.

●      4a) Medlemmene mener det ikke bør etableres en modell der medisinstudenter som har studert tre år i utlandet får fullføre studiet ved Stavanger universitetssykehus.

 

Medlemmene mener det beste for medlemmene i Rogaland legeforening samlet sett er at regionen står samlet rundt et sterkt medisinstudium ved Universitetet i Bergen, der også fagmiljøet i Stavanger bidrar til en videreutvikling av “Vestlandslegen”.

 

Medlemmene kan ikke se at Stavanger-modellen er godt nok gjennomtenkt, og man har heller ikke klart å involvere alle parter som blir berørt av en slik satsing. Det er ikke synliggjort hvilke implikasjoner et nytt studium i Stavanger vil ha for kommunene nord i Rogaland, eller for Helse Fonna.

 

Sak 14/20 -     Alkoholpolitikk på møter i Rlfs regi og Rlf-støttede møter. Utsettes til neste styremøte.

 

Sak 16/20 -      Valgkomiteen har sitt møte 20.02.20.

Leder forfatter et forslag til valginstruks og dette behandles så i styret.

 

London 19.01.2020
Cecilie Fredvik Torkildsen
Referent.