Referat 02/2020

Referat fra styremøte 10.2.2020

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-20.00

 

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen,  Peter Christersson, Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristine M. Fagereng, Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Yngve Johansen.

Frafall: Bas J. de Romijn

 

 

Sak 17/20
Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 18/20
Godkjenning av referat 01/20

Innspill fra Dag-Helge Rønnevik om protokolltilførsel som må legges ved, samt enkelte feilrettinger tas inn i referat som sendes rundt på e-post i etterkant av styremøtet, dersom det ikke kommer flere innspill etter dette er referatet godkjent. 

 

Sak 19/20
Valg av referent: Andres Neset

 

Sak 20/20
Gjennomgang av målsetningene startet på i London- skal opp på årsmøtet for godkjenning

Saken ble utsatt.

 

Sak 21/20
Lover for Rlf

Lovene er uklare på varamedlemmer i styret sin rolle, herunder stemmerett. Forslag til endringer- spesifiseringer- skal opp på årsmøtet for godkjenning. Styret skal diskutere dette videre.

 

Sak 22/20
Valginstruks

Styreleder hadde i forkant av møtet sendt ut forslag til innspill til valgkomiteen:

1.     Styret i RLF anbefaler at valgkomiteen baserer forslag til valginstruks på §2 i RLF sine lover som har utgangspunkt i Dnlf sine lover, også vedlagt i saken.

2.     Styret i RLF anbefaler at nestleder i RLF velges av Årsmøtet.

3.     Styret i RLF anbefaler at styret som helhet i størst mulig grad speiler hele medlemsmassen, ikke bare kjønn §1-7, men også med tanke på lokalisasjon i fylket, i den grad det lar seg gjøre.

4.     Styret i RLF anbefaler at valgkomiteens innstilling blir kjent for medlemmene før Årsmøtet avholdes.

Styret vedtok disse innspillene. I tillegg kom det forslag om at valgkomiteens innstilling bør publiseres i Syd-vesten sammen med innkallingen til årsmøtet. Styret gav styreleder mandat til å formulere dette og sende inn til valgkomiteen sammen med ovennevnte punkter.

 

Sak 23/20
Årsmøte 2021 – tid og sted

Styret vedtok på sist styremøte at lokalisasjon blir Stavanger.

Etter forslag fra Dag Helge Rønnevik ble det diskutert om det er aktuelt at møtet legges til Haugesund. Styret voterte over om vedtaket om lokalisasjon skal tas til ny behandling. 5 av 11 (inkludert varamedlemmer) stemte for. Vedtaket om lokalisasjon blir dermed stående.

 

Peter Christersson foreslo 18.06.21 som tidspunkt, da dette er like etter nordisk allmennmedisinkongress i Stavanger, med mange tilreisende fra hele fylket. Vi ble enige om å ta sikte på denne datoen, men vedtok ikke endelig dato foreløpig. 

 

Sak 24/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021 – Status

Det er møte førstkommende mandag, ikke noe nytt før etter dette.

 

Sak 25/20
Syd-Vesten 1-2020

Det var frist 10.02.20, men det er alltid litt å gå på. Fristen til forlaget er 12.02.20. Styret ble informert om innkomne artikler.

 

Sak 26/20
Info fra leder – referat fra styrekurs

Leder refererte fra styrekurset hun var med på. Dette ble arrangert av Helse Midt og BI. Håper å kunne få til et liknende kurs på vestlandet, dersom legeforeninga ikke får på plass et tilsvarende kurs i styrearbeid.

 

Sak 27/20
Saken gikk ut.

 

Sak 28/20
Juleforestilling: Økt egenandel/utgifter for juleforestilling? Peter foreslår at desember-møte legges til Stavanger kveld 04.12 (før teaterforestilling 05.12) og kombineres med julebord/middag. Dette for å gjøre det enklere for styremedlemmer fra de nordre deler av fylket å delta på arrangementet.

 

Med økt egenandel vil budsjettet gå i balanse dersom det støtte økes fra vedtatte 40 000 til 40 400. Styret godkjenner dette.

 

Vi tar sikte på møte med julemiddag dagen før forestilling, men vi fastsetter ikke dato foreløpig. 

 

Sak 29/20
RLF og alkoholpolitikk

Leder ønsker at RLF skal ha en bevist holdning til bruk av medlemmenes midler til alkohol. Vi skal ta dette opp videre på et senere møte.

 

Sak 30/20
Høringer om ordning med lokalforeninger i Legeforeningen.

Janne informerer om RLF sitt bidrag i prosessen. Hovedbidraget vil bli ved høringssvar.

Dag-Helge Rønnevik får ansvaret med å skrive et foreløpig utkast. Dette skal sendes ut senest 24.02.20, slik at vi kan ta en prosess på dette på e-post før endelig behandling på styremøtet 09.03.20.

 

Sak 31/20
Eventuelt: Helse Campus Stavanger

Styret beslutter å takke ja til omvisning/møte. Fortrinnsvis i tilslutning til et styremøte.

 

Sak 31/20
Oversikt over økonomi

Leder har undersøkt muligheten for en gjennomgang ved revisor. Styret ble enige om at dette ikke er hensiktsmessig. Vi legger isteden opp til å ha en gjennomgang av økonomien i RLF på styremøtet i 13. mai. Leder vil sammen med ett annet styremedlem ta ansvaret for dette.

 

Sak 31/20
Legefesten i Haugesund

Dag Helge refererer fra legefesten i Haugesund som ble en suksess med 113 påmeldte. De fikk på plass en festkomite for å arrangere festen neste gang.

 

Sak 32/20
Styremøte 20. april blir i Haugesund.