Referat 03/2020

Referat fra styremøte 9.3.2020

Sted: HelseCampus Stavanger
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen,  Peter Christersson, Bas J. de Romijn, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristine M. Fagereng, Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Yngve Johansen.
Frafall: Cecilie Fredvik Torkildsen


HelseCampus Stavanger
Omvisning HelseCampus Stavanger sitt test- innovasjons- og simuleringssenter kl 17-18.00. Ragne Kristin Farmen, prosjektleder HCS og Hanne Hagland, leder for forskningsnettverk for helse og teknologi, ved Universitetet i Stavanger, viste oss først rundt i Innovasjonsparken for deretter å informere oss generelt om Helse Campus Stavanger og Forskningsnettverket.
Deretter styremøte i møterom i Innovasjonsparken
 
33/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Revidert saksliste sendt ut samme dag som møte pga. situasjon med coronavirus.
Saker til eventuelt?

Vedtak: Innkalling og revidert saksliste godkjennes.
 
34/20
Godkjenning av referat
Referat 02/20

Vedtak: Referat godkjennes uten merknader
 
35/20
Valg av referent
Vedtak: Dag-Helge Rønnevik velges til referent.
 
36/20
Covid-19
Diskusjon dagens situasjon med Covid-19 (NY SAK)

Fasilitering av samhandling viktig nå. FM følger opp pandemiplanene til kommunene. Være forberedt på langvarig løp.

Informasjon fra Dnlf 9/3: Arrangementer med flere enn 50 deltakere avlyses våren 2020.

Tiltak/vurderinger:

1) RLF: Legge ut link til FHIs nettside på RLFs nettside
2) Utsette årsmøtet 2020 til august.
3) Aktuelle kurs utsettes/avlyses iht anbefalinger
4) Mail til medlemmer i RLF (utkast sendes til styreleder som koordinerer videre).
 Alle følger opp


37/20
Høring
Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger

Vedtak: Et forslag til høringssvar settes sammen av ulike forslag. Styreleder koordinerer og sender til gjennomlesing styret, de som ikke har innspill forholder seg i ro. Vi har fått utsatt fristen til 10/3.
Dag-Helge/ Janne


38/20
Høring
Høring i organisasjonen - Lovendring - § 4-1 Sekretariatet

Vedtak: Styreleder har skrevet forslag til høringssvar som styret stiller seg bak.
Følges opp av Janne


39/20
Økonomisk støtte til legefesten i Haugesund 2020
Avklaring omkring tolkning av vedtak angående støtte til Legefesten i Haugesund 2020.

Vedtak: Styret ber sekretær betale ut restbeløpet på 11.200,- snarest. Styret vil ta opp diskusjonen om støtte til sosiale tiltak som egen sak senere, med utgangspunkt i bakgrunnsdokumentet i denne sak.
Dag-Helge