Referat 04/2020

Referat fra styremøte 20.4.2020

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Bas J. de Romijn, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristin M. Fagereng, Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Yngve Johansen, Cecilie Fredvik Torkildsen og Heidunn Nordtveit (sekretær)

 

40/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Ingen saker til eventuelt

41/20
Godkjenning av referat
Referat 03/20 ble godkjent

42/20
Valg av referent
 Heidunn

43/20
Lover for Rlf
Tidsriktige og tydelige lover. Noen styremedlemmer har sendt inn skriftlige endringsforslag. Hvis flere forslag, oppfordres det til å sendes skriftlig. Endringer av lovene tas opp på årsmøtet for godkjenning.

44/20
Valginstruks
Innspillet fra valgkomiteen inneholder ikke styrets innspill. Det skal til bakemeldes til valgkomiteen om dette. Valginstruksen skal opp på årsmøtet for godkjenning.

45/20
Årsmøte 2020
Det ble drøftet om det er sannsynlig å kunne avholde årsmøte i Stavanger Konserthus kommende høst, samt å donere et beløp til verdig formål dersom det blir digitalt årsmøte.

Vedtak:
Årsmøtet 2020 skal avholdes digitalt via Easymeet med assistanse fra Dnlf.
Foreleser Kippersund må avbestilles.
Epost med invitasjon til årsmøte samt link til årsmøtedokumenter på vår egen hjemmeside skal sendes ut til medlemmene.
Tradisjonelt har årsmøtene være avholdt fredag, men det skal i år være en vanlig ukedag.
Inntil Kr. 20.000,- skal støttes med til Leger uten grenser.

Janne skal skrive informasjon til medlemmene i Syd-Vesten.

46/20
Covid-19- situasjonen
Runde blant styremedlemmene

47/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Status er uendret. Komitéen skal snart ha møte med Dnlf.

48/20
Syd-Vesten 2-2020
Frist 20.4.2020. Få artikler denne gang.

49/20
Info fra leder
Styreleder informerte om
* Den siste tids utvikling/reduksjon i Alfred Berg fondet. Dette gjenspeiler den globale situasjon denne tiden.
* Totale utgifter for styretur/arbeidshelg til London 16.-19.1.2020: kr. 133.230,56
* HelseCampus ønsker å ha Rlf med i nettverksarbeidet sitt. Dnlf sentralt, ved RLFs kontaktperson, er kontaktet, og man avventer svar derifra, før det tas avgjørelse.

50/20
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv… Denne ble slått sammen med sak 46/20.

51/20
Kurskomitémedlemmer
Kurskomitéen Rlf mistet et medlem i høst og et annet medlem slutter i vår, og leder lurer på hvordan en skal velge nye og erstattende medlemmer. Skal kurskomitéen være i manko til neste valg eller kan f.eks. andre interesserte inviteres med?

Det ble på styremøte 3.10.18 bl.a. vedtatt retningslinjer for kurskomitéens leder at det skal formaliseres valgperiodene ved at man lister hvem som er oppe til valg.
Styret mener at kurskomitéens behov for nye medlemmer nå ikke er akutt og kan utsettes.

Vedtak:
Valgkomitéen må få beskjed og saken utsettes til årsmøte.