Referat 05/2020

Referat fra styremøte 13.5.2020

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Bas J. de Romijn, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristin M. Fagereng, Ruben Rainer Espelid, Yngve Johansen, Cecilie Fredvik Torkildsen og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Dag-Helge Rønnevik og Finn Finsnes

52/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt:
*Handlingsplanen for fastleger
*Kristin Fagereng permisjon
 
53/20
Godkjenning av referat
Referat 04/20 ble godkjent.
 
54/20
Valg av referent
 Heidunn
 
55/20
Årsmøte 2020
Forespørsel er sendt til Dnlf ang. digitalt årsmøte i oktober, utenom høstferien vår, via Easymeet. Venter på tilbakemelding. Informasjon til medlemmene kommer i Syd-Vesten 2-2020.
 
56/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Avholdt møte med Dnlf ved Anne Toril Norli 23.4.20. Rlf vil få budsjett for kunstneriske arr og delegatgaver på kr. 220.000,-. Nytt møte i komitéen blir 25.5.20. Det planlegges årsmøte som fysisk møte.
Ansvarlig for oppfølging: Janne og Peter


57/20
Syd-Vesten 3-2020
Frist 21.9.2020.
Det ventes følgende artikler:
*fra Helse Vest om Arbeidsrettet behandling i psykisk helsevern på Haugalandet samt artikkel om e-mestring.
*Medhum
*Historisk artikkel om Høgsfjord legedistrikt
 
58/20
Info fra leder
Aktuelle saker:

*Lokalforeningslederne i Vest har nylig hatt et av sine faste møter. Neste møte blir evnt. før landsstyremøtet hvis saker fra landsstyremøtet bør drøftes. Skal ellers ha skype-møte med Helse Vest i juni.

*Årsmelding og årsregnskap Rlf + Rlf’s lover tas opp på møte i juni.

*Nytt innspill ang. valginstruks er sendt til leder for valgkomitéen. Håper på nytt utkast til Rlf’s møte i juni.

*Leder er invitert til å være med i Helse Campus sitt nettverk. Har sendt forespørsel til Dnlf for å høre om sentralforeningen er positiv til at lokalforeningene er deltakere i slikt nettverk. Venter på svar fra Dnlf.

*Leder er også invitert til å være med i brukerinvolveringspanel i «Share» - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger, som skal bestå av et bredt utvalg av representanter på 10-12 personer. Forespørsel til Dnlf er også sendt i denne saken.
Styret Rlf er samlet om at Rlf må følge Dnlf’s føringer ved vurdering om deltakelse, og at deltakelse må være til det gode for våre medlemmer.

*Revidert nasjonalbudsjett. Fastlegene har fått mer penger i budsjettet.

 
 
59/20
Styrets tilbakemelding
Kristin Fagereng/Ylf:
*Korona og bemanning. Utfordrende å oppnå læringsmål og sikre utdannelsestid når en må dekke andre oppgaver. Det må sikres at en ikke blir forsinket mht kurs.

*Sommerplaner og ferieavvikling forsøkes å planlegges for mtp neste Covid-19 bølge.


Cecile Fredvik Torkildsen/Kvinneklinikken:
Omfattende endringer i bioteknologiloven vedtatt. Endringene vil kreve mye ressurser på sykehusene (tidlig ultralyd til alle, NIPT test).

 
60/20
Kartlegging blant medlemmer
Forslag om kartlegging blant medlemmer i RLF over aktivitetsnivå i tilknytning til RLFs arbeid er kommet.
Enighet i styret om nyttigheten av en kartlegging. Kan gi status, oversikt og gode innspill til styret.  Viktig å ha for seg hva som er formålet med undersøkelsen og lage den så god, kort og enkel at medlemmene vil bruke tid til å svare og at vi ikke får informasjon som vi ikke vet hvordan skal brukes. Mulig å først lage en testversjon som kun sendes få personer. Via google-skjema?

Egen arbeidsgruppe ble opprettet: Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristin Fagereng og Dag-Helge Rønnevik. Oppstart etter sommeren og ferdigstillelse i løpet av høsten 2020.
 
61/20
Målsettinger
Gjennomgang av målsettingene startet på i London- skal opp på årsmøtet for godkjenning.

Det bør være tydelige formuleringer.

Torgeir Gilje Lid skal sende målsettingene med spor endringer til sekretær som videresender til ett styremedlem om gangen som kommenterer og returnerer sekretær. Ferdigstilling innen neste styremøte.
Ansvarlig for oppfølging: Alle


62/20
Eventuelt
·        Kristin Fagereng skal ha permisjon fra jobb 1.6.-6.10.2020. Ønsker å delta i styremøtearbeid digitalt hvis omstendighetene og det tekniske på nytt arbeidssted tillater det.

·        Handlingsplanen for fastlegeordningen:
Peter Christersson redegjorde.

1,6 milliard kroner skal gå til fastlegeordningen.
Regjeringen har lyttet til innspillene og styrker basisfinansieringen og innfører grunntilskudd.
Regjeringen vil gå gjennom takstene, fjerne noe lite brukt takster og slå sammen andre. Det skal gis penger til Alis-kontorene, SOP skal styrkes, det skal bli flere Lis1-stillinger, innføres introduksjons-stillinger i allm. med hvor kommunene må søke før opprettelse. Bl.a. skal det videre økes bruk av e-konsultasjoner og det skal satses mer på kvalitet og pasientsikkerhet ved å gi penger til SKIL. Legevakt skal utredes for å se på nye måter å organisere legevakt på.

Handlingsplanen, oppgaver og  utfordringer ble drøftet.