Referat 06-2020

Referat fra styremøte 16.6.2020

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Bas J. de Romijn, , Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Yngve Johansen, Cecilie Fredvik Torkildsen, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Ruben Rainer Espelid, Åse Mariero, Kristin M. Fagereng

63/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt:
*Epost fra Dnlf ang trakassering
*Invitere representant fra fylkeskommunen til styremøte, ang. folkehelse
 
64/20
Godkjenning av referat
Referat 05/20 ble godkjent
 
65/20
Valg av referent
 Heidunn
 
66/20
Årsmøte 2020
Torsdag 22.10.20 kl. 18.00 via Zoom er bestilt hos Dnlf. (Easymeet som først var tilbudt fra Dnlf utgår pga ikke tilfredsstillende). Vi skal forsøke å endre dato til torsdag 29.10.20. Dnlf skal lage påmeldingsskjema og sende Rlf for test før sommerferien. Max 100 personer settes for deltakelse. I årsmøtet må det være en ordstyrer, og en teknisk hjelper (Dnlf). Ordstyrer må følge med på chatten for å se hvem som vil ha ordet. Evnt kan det også være en annen i tillegg til ordstyrer, som følger med på chatten og som informerer ordstyrer om hvem som ønsker ordet.

Årsmøtet blir åpnet 30 min. før for at folk kan logge seg inn og teste at de kommer inn.
Ansvarlig: Janne K. Bethuelsen / Heidunn Nordtveit

67/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Landsstyremøtekomitéen avholdt digitalt møte med Dnlf sentralt 23.4.20. Komitéen jobber videre mot fysisk landsstyremøte 1.-3.6.2021.

Oversikt over utgifter for Rlf som ikke dekkes av Dnlf er ikke på plass ennå.

Ansvarlig komité: Janne K. Bethuelsen, Jan Robert Johannessen, Marit H. Christiansen, Peter Christersson og Kristin Fagereng

68/20
Syd-Vesten 3-2020
Frist 21.9.2020
Det ventes følgende artikler:
* Intervju av 5 leger, ang. epikriser, ved Peter
* Ny veileder på høring ang vanedannende legemidler, ved Torgeir
* Noe fra en ansatt ved Patologen, Sus
* Medhum
* Høgsfjord legedistrikt, ved Ove Sembsmoen
* Intervju Ifocus Øyeklinikk, ved Finn
* Arbeidsrettet behandling i psykisk helsevern på Haugalandet samt artikkel om e-mestring

69/20
Info fra leder
Aktuelle saker
*Regionutvalget har hatt møte med Helse Vest ang. den avholdte kampanjen åpenhet rundt selvmord, samt e-læringskurs om hvordan nå ut til kommuneleger.

*Det planlegges «E-meistring» for pasienter med angst, depresjon, panikklidelser via Helse Norge hvor en skal kunne ta kontakt direkte uten å gå via fastlege. Flere er kritisk til dette.

*Alis Helse Vest skal lage abonnements-ordning der fastleger eller andre som trenger sykehustjeneste kan melde seg på. Etter hvert vil dette også tilbys andre helseregioner.

*Avtalespesialist-henvisninger og avvisninger i psykiatri

*Leder har takket ja til et møte i HelseCampus i høst, hvor helseministeren skal være med.

*Lederlønn som styret har vedtatt skal være 1,5G må godkjennes av årsmøtet.

*Valginstruksen jobbes med av valgkomitéen.
 
70/20
Styrets tilbakemelding
Peter Christersson:
Allm. Legeforeningen er kritisk til regjeringens manglende økonomisk vilje i den nye handlingsplanen for allm. legetj.

Janne K. Bethuelsen:
*Ukom har fremlagt sine rapporter og en håper at funnene vil bidra positivt og at rapportene vil bli nyttiggjort.

Viktig og interessant konklusjon om at 10 liv kan reddes årlig ved å sette hemper/lås på vinduene.
 
71/20
Målsettinger
Gjennomgang av målsetningene startet på i London- skal opp på årsmøtet for godkjenning. Målsettingene har blitt sendt rundt til styremedlemmene med spor endringer/ kommentarer.
Målsettingene ble igjen drøftet. Endelig versjon skal lages og igjen sendes styremedlemmene for godkjenning før årsmøtet.
Ansvarlig: Janne K. Bethuelsen

72/20
Share - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger
Dnlf sentralt, ved Gorm Hoel, har gitt positiv tilbakemelding på at leder Rlf kan delta i  brukerinvolveringspanelet «Share» - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger, som skal bestå av et bredt utvalg av representanter på 10-12 personer. Det er blitt forespeilet 2 møter i året og Janne skal tilbakemelde og takke ja for tilbudet.
 
73/20
Årsmøte 2021
Tid og sted for årsmøte 2021 bør avklares tidlig.

Nordisk allmennmedisinkongress skal være i Stavanger konserthus fredag 18.6.21, og det er derfor ikke ledig for oss den dagen.

De har derimot ledig fredag 11.6.2021.
Tidspunkt, sted og tradisjoner ble drøftet, men saken skal tas opp igjen på neste møte.
 
74/20
Regnskap og årsmelding 2019 + budsjett 2021
Regnskapet ble godkjent. Litt smårettelser i årsmeldingen skal gjøres, men i hovedtrekk godkjent. Ferdigstilling av budsjett 2021 utsettes til det er større klarhet i utgiftene for landsstyremøtet 2021.
Ansvarig: Janne K. Bethuelsen

75/20
Eventuelt
*Forslag om å invitere Elisabeth Våler fra fylkeskommunen til et styremøte i høst, i anledning at fylkeskommunen skal ha stor kartlegging om folkehelse høsten 2020.
Støttes av styret. Invitasjon skal sendes når møtedato i september er avklart.
Ansvarlig: Dag-Helge Rønnevik

*Dnlf’s sentralstyre har 14.1.20 vedtatt retningslinjer for tillitsvalgte ang trakassering, som er sendt oss 12.6.20. Styremedlemmene Rlf skal sende disse videre til medlemmene i sine rekker.
Ansvarlig: alle