Referat 07-2020

Referat fra styremøte 26.8.20

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.50

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Ruben Rainer Espelid, Cecilie Fredvik Torkildsen, Dag-Helge Rønnevik, Åse Mariero, , Finn Finsnes , Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall:  Torgeir Gilje Lid, Kristin M. Fagereng, Bas J. de Romijn og Yngve Johansen

76/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Saker til eventuelt ble meldt.
 
77/20
Godkjenning av referat
Referat 06/20 ble godkjent
 
78/20
Valg av referent
Heidunn
 
79/20
Årsmøte 2020
Onsdag 28.10.20 kl. 18.00 via Zoom er bestilt hos Dnlf. Max 100 personer settes for deltakelse. I årsmøtet må det være en ordstyrer, og en teknisk hjelper (Dnlf). Ordstyrer må følge med på chatten for å se hvem som vil ha ordet. Evnt kan det også være en annen i tillegg til ordstyrer, som følger med på chatten og som informerer ordstyrer om hvem som ønsker ordet.

Årsmøtet blir åpnet 30 min. før for at folk kan logge seg inn og teste at de kommer inn.

Saker for årsmøtet:

*Navnet i lovene til Rogaland legeforening bør endres fra "lægeforening" til "legeforening".
*Lovendringer
*Forslag innkommet på årsmøte 2019, ang valginstruks. Ønskelig at årsmøte velger nestleder og ikke styret
* Målsettinger for styret 2019-2021
* Lederlønn
* Valg av kurskomitemedlem

Hvis innkalling til årsmøte skal sendes ut via Syd-Vesten bør bladet være medlemmene i hende innen 12.10.20, altså en uke før utgivelsesplanen. Det skal sjekkes med forlaget mulighet for tidligere utgivelse.

Forslag til lovendring må være klar i innkallingen og vi satser på at vedtak gjøres på neste styremøte 23.9.20.
Ansvar: Alle

80/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Landsstyremøtekomitéen jobber videre mot fysisk landsstyremøte 1.-3.6.2021, men synes det er vanskelig å inngå kontrakter hvor Rf vil bli økonomisk ansvarlige mtp usikkerheten som pandemi-situasjonen skaper. Bekymring rundt dette er meldt til Dnlf.
Underholder Bjarte Tjøstheim har bekreftet at han kan underholde via digital plattform hvis situasjonen tilsier at landsstyremøtet ikke kan avholdes fysisk.

Det kom synspunkter på at landsstyremøtet i Rogaland med fordel heller kan flyttes til 2022 og at møtet for 2021 bør arrangeres av Dnlf.
 
81/20
Syd-Vesten 3-2020
Frist 21.9.2020 framskyndes mtp årsmøteinnkalling som bør være medlemmene i hende innen 12.10.20? Apriil forlag skal forespørres om endring av utgivelsesplanen.
Ansvar: Heidunn

82/20
Info fra leder
Aktuelle saker
* Helle K. Schøyen er ny leder på Sus. Janne har gratulert på vegne av Rlf

* Share: skal ha møte 28.10.20. Andre representanter på møtet er Pårørendealliansen, Pårørenderepresentanter, Stavanger kommune, Helseklage, Pasient- og brukerombud, Helse Vest med ass. Fagdir, Helsedirektoratet og Undersøkelseskommisjonen

* Helsecampus: møte hvor helseministeren skulle være med er kansellert og erstattes av et møte med styret og noen får andre representanter samt presse.

* Kurssystem: Dnlf’s prosjekt hvor Rlf skulle være pilot startet i 2018 men har stoppet opp pga travelhet i Dnlf. Janne har sendt epost forespørsel til generalsekretær Geir Riise om mulighet for oppstart igjen.

* Sekretær har for tiden bostedsadresse og jobber utenlandsfra men vil bli bedt om å være fysisk til stede i Stavanger når landsstyremøte nærmer seg.
* Sekretærkontrakt skal gjennomgås.

* Alfred Berg fondet vårt nærmer seg nå igjen samme nivå som på slutten av 2019.
 
83/20
Styrets tilbakemelding
Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Peter:

* Det er brudd i forhandlingene om ny særavtale mellom KS og Dnlf. Det er ønskelig med  regulering av arbeidstid og saken skal opp igjen til høsten ifbm hovedoppgjøret.

* Akson er journalsystemet som Helsedirektoratet har presentert skal tas i bruk. Kostnadene er 11 mrd kroner. Fastlegene mener systemet er dårligere enn hva de har i dag. Nsf støtter Helsedirektoratets valg.

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) v/Andres:
Arbeidstidsspørsmål for samfunnsmedisinerne. En uformell undersøkelse viser 300 overtidstimer fra mars til nå (Korona-tiden) som gjelder ansatte med arbeidsavtaler uten overtidsbetaling. Aktualiserer spørsmål om bl.a. beredskapsvakt i kommunene. Det er noen steder tvunget seg fram noen løsninger med f.eks samarbeid på tvers av kommuner, men en er ikke kommet i mål ang betaling. Det pågår forhandlinger med KS.

 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) v/Finn:
* Årsmøte og landsstyremøte PSL skal være 27.8.20.

* Godt med kvalifiserte søknader til ledig hjemmel etter Birger Christensen (ØNH) er kommet.
* Indremed. hjemmel i Sandnes skal gå over til gasto eller endokrinologi.
 
84/20
Målsettinger
Siste versjon etter arbeidet med målsettingene hadde frist for kommentarer fra styremedlemmene 25.8.20. Ingen kommentarer er kommet og styret godkjente målsettingene for fremlegging på årsmøtet.
 
85/20
Lover for Rlf
Lovene for «Rogaland lægeforening» er gamle og trenger å moderniseres. Navn må oppdateres og ellers tydeligere lover må lages for å unngå ulike tolkninger.

Årsmøtet har et tidligere år valgt inn forslag om stemmerett for varamedlemmer, og som har hengt igjen de påfølgende år, men kan være feil ihht Dnlf’s lover for lokalforeningene (§3-4-2).

Flere andre lokalforeninger er forespurt om praksis og har meldt om at de ikke har stemmerett for vararepresentanter annet enn ved styremedlems fravær.
Hvis vara skal ha stemmerett må det også gjelde for vara for yrkesforeningsrepresentantene, hvilket vil gjøre styret veldig stort i antall medlemmer og vanskeligere å håndtere/lede.

Hvis årsmøtet bestemmer at varamedlemmer ikke skal ha stemmerett, vil dette måtte gjelde fra neste styreperiode, 2021-2023.

 

Andre lokalforeningers lover kan sjekkes og muligens gås ut ifra for å lage nye lover for Rlf.

Dag-Helge skal sende forslag/utkast basert på Hordaland legeforening sine lover som er ganske nyrevidert.

Medlemmene må forhåndsmeldes om at lovene skal opp til revisjon i årsmøtet.

 

Dokumentet skal sendes med spor endringer til ett og ett styremedlem for kommentarer og må være ferdig revidert innen neste styremøte 23.9.20, eventuelt på et kort ekstra styremøte.
Ansvar: alle


86/20
Årsmøte 2021
Som tidligere bestemt skal årsmøte 2021 avholdes i Stavanger.
Tid: 11.6.2021.
Sted: Stavanger konserthus
Heidunn skal bekrefte bestillingen hos Stavanger konserthus.
 
87/20
Regnskap og årsmelding 2019 + budsjett 2021
Regnskap og årsmelding er klar.
Budsjett er ikke klart ennå da det avhenger av svar fra Dnlf på spørsmål om Rlf’s kostnader ved landsstyremøtet 2021.
 
88/20
Innkjøp av nytt arbeidsutstyr
Ny pc for sekretær er kjøpt inn. Kostnad: kr. 12.000,- + 890,- i arbeid/oppsett.

Det ble drøftet om det skal være en øvre beløpsgrense/føringer som leder kan forholde seg til ved innkjøp av f.eks utstyr. Saken tas opp igjen senere.

Eventuelt:

·        Kartlegging blant medlemmer: Dag-Helge har sendt epost forespørsel til Dnlf om de kan anbefale et passende verktøy for undersøkelsen

·        Juleforestilling Rogaland teater: Peter skal kontakte teateret for avlysning av årets juleforestilling for medlemmene pga Covid-19 situasjonen.

·        Legefesten Stavanger: årets arrangør, fastlegene, utsetter legefesten til over sommeren 2021.