Referat 08-2020

Referat fra styremøte 23.9.20

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Ruben Rainer Espelid, Cecilie Fredvik Torkildsen, Dag-Helge Rønnevik, Åse Mariero,  Andres Neset, Kristin M. Fagereng, Bas J. de Romijn, Yngve Johansen og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall:  Torgeir Gilje Lid,  Finn Finsnes

89/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Ingen saker til eventuelt


90/20
Godkjenning av referat
Referat 07/20 ble godkjent.
 
91/20
Valg av referent
Heidunn
 
92/20
Rogaland Fylkeskommune på besøk i styremøte
30 min. innlegg om folkehelse av Rogaland FK ved Rune Thorkildsen Slettebak. Temaer:

Oversiktsarbeidet (10 min)
Selve folkehelsearbeidet (10 min)
Spørreundersøkelsen (5 min)
Spørsmål/diskusjon (5 min)

Om Rogaland FK, se  https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/
 
93/20
Årsmøte 2020
Onsdag 28.10.20 kl. 18.00 via Zoom er bestilt hos Dnlf. Max 100 personer settes for deltakelse. I årsmøtet må det være en ordstyrer, og en teknisk hjelper (Dnlf). Ordstyrer må følge med på chatten for å se hvem som vil ha ordet. Evnt kan det også være en annen i tillegg til ordstyrer, som følger med på chatten og som informerer ordstyrer om hvem som ønsker ordet. Janne skal velge en ordstyrer.

Årsmøtet blir åpnet 30 min. før for at folk kan logge seg inn og teste at de kommer inn.

Testmøte med May Linn Hystad mandag 12.10.20 kl. 17.00. Styremedlemmene oppfordres til å koble seg opp til testmøtet. Alle bør da bruke samme utstyr som de kommer til å bruke under selve årsmøtet.
 

Saker for årsmøtet:

*Navnet i lovene til Rogaland legeforening bør endres fra "lægeforening" til "legeforening".
*Forslag til lovendringer
*Forslag innkommet på årsmøte 2019, ang valginstruks. Ønskelig at årsmøte velger nestleder og ikke styret
* Målsettinger for styret 2019-2021
* Lederlønn
* Valg av kurskomitemedlem

Årsmøte og årsmøtesakene skal gjennomgås på neste styremøte som skal fastsettes i doodle-forespørsel.

Innkallingen er klargjort og ble godkjent.


94/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Landsstyremøtekomitéen jobber videre med planleggingen og har fordelt oppgaver seg imellom. Neste møte skal være i oktober. Kontrakten mellom Rlf og underholder Bjarte Tjøstheim er nå mottatt Rlf på epost.
 
95/20
Syd-Vesten 3-2020
Innkalling til årsmøte godkjennes og kan publiseres i Syd-Vesten 3-2020

Syd-Vesten 4-2020
Frist: 16.11.20. Skal være i postkassene innen 14.12.20.
Saker: Nipt-test og henvisningsrutiner
 
96/20
Info fra leder
Aktuelle saker
* Det minnes om Erfaringskonferanse om Covid-19 som skal være 16.10.20. Konferansen strømmes på Facebook.
* Foruten at legefesten i Stavanger er avlyst, blir også legefesten i Haugesund avlyst og håpes på arrangeres høst 2021 eller 2022.
 
97/20
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Peter:
Brudd i forhandlingene mellom KS og Akademikerne om særavtalen. Frist 15. oktober er satt. Hvis ikke enighet kan en ikke utelukke streik.
 
98/20
Støtte til Leger uten grenser
Støtte til Leger uten grenser ble vedtatt i sak 45/20. Beløp ble da ikke fastsatt.
Vedtak: Leger uten grenser støttes med kr. 20.000,-.
Ansvarlig oppfølging: Heidunn

99/20
Lover for Rlf
Lovene for «Rogaland lægeforening» er gamle og trenger å moderniseres. Navn må oppdateres og ellers tydeligere lover må lages for å unngå ulike tolkninger.

Dag-Helge har laget forslag/utkast basert på Hordaland legeforening sine lover som er nyrevidert. Dokumentet er sendt til styremedlemmene med spor endringer for kommentarer.

Det ble bl.a. drøftet om det skal utnevnes æresmedlemmer, som det ikke har vært tradisjon for i Rlf. Det ble foreslått å presentere for årsmøtet at et utvalg skal velges til å sette kriterier for oppnevnelse av æresmedlemmer.

Det ble også påpekt at
*utgifter som yrkesforeningenes tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen er lovfestet skal dekkes av lokalforeningen (Lover for Den norske Legeforening §3-4-3 punkt 2)
*lokalforeninger har plikt til å samarbeide med hverandre om økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte der hvor helseforetaksområder i spesialisthelsetjenesten fordeler seg på flere lokalforeninger (Lover for Den norske Legeforening §3-4-3 punkt 4).

Medlemmene må forhåndsmeldes om at lovene skal opp til revisjon i årsmøtet.
 
100/20
Årsmøte 2021
Stavanger konserthus har bekreftet vår bestilling av restaurant Spiseriet samt Vip-rommet for vårt årsmøtearrangement 11.6.2021.
 
101/20
Regnskap og årsmelding 2019 + budsjett 2021
Regnskap og årsmelding er klar.
Landsstyremøtet ønsker egen post i budsjettet for 2021 da tilskuddet fra Dnlf sentralt vil dekke kun deler av kostnadene for Flor og Fjære. Etter erfaringsutveksling med tidligere arrangør av landsstyremøte kan det også risikeres ytterlige utgifter. Landsstyremøtekomitén ber styret Rlf om en budsjettramme på inntil kr. 150.000,-.

Vedtak:
1.      Styret vedtar at det lages egen post for Landsstyremøtet i budsjettet for 2021 som presenteres for Årsmøtet.

2.      Styret vedtar at komiteen tildeles inntil 150.000,- til bruk for sosial del under Landsstyremøtet 2021 i Stavanger.

3.      Styret vedtar at komiteen fremlegger endelig regnskap for styret i rimelig tid og innen 6 måneder etter endt arrangement.
 
102/20
Valginstruks
2 forslag fra valgkomitéen er kommet. Godkjent for fremlegging på årsmøtet
 
103/20
Styremøter høsten 2020
Datoer for flere styremøter høsten 2020.
Doodle-forespørsel vil bli sendt ut.
 

Høring
Framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til informasjonsdeling
All saksbehandling i offentlige Norge skal følge Forvaltningsloven. Punkt ang., taushetsplikten er foreslått endret.  
Andres skal skrive forslag til høringssvar og sende sekretær som skal videresende styremedlemmene.
Ansvarlig oppfølging: Andres