Referat 09-2020

Referat fra styremøte 12.10.2020

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero,  Andres Neset, Finn Finsnes, Yngve Johansen og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall:  Torgeir Gilje Lid,  Kristin M. Fagereng, Bas J. de Romijn, Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik


104/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Ingen saker til eventuelt
 
105/20
Godkjenning av referat
Referat 08/20 ble godkjent
 
106/20
Valg av referent
Heidunn
 
107/20
Årsmøte 2020
Testmøte via Zoom ble avholdt kl. 17-17.30.
På årsmøte onsdag 28.10.20 kl. 18.00 skal Peter Christersson være ordstyrer.
Årsmøtet blir åpnet 30 min. før for at folk kan logge seg inn og teste at de kommer inn.

Saker for årsmøtet:
*Navnet i lovene til Rogaland legeforening bør endres fra "lægeforening" til "legeforening".
*Lovendringer
*Forslag innkommet på årsmøte 2019, ang valginstruks. Ønskelig at årsmøte velger nestleder og ikke styret
* Målsettinger for styret 2019-2021
* Lederlønn
* Valg av kurskomitemedlem

Ny innkalling/påminning, med henvisning til årsmøte-dokumentene på hjemmesiden vår, skal sendes medlemmene innen 14.10.20, etter at lovene er klare og godkjent av styret.

108/20
Saksgrunnlag for valginstruks og lovendring
2 forslag fra valgkomitéen er kommet og blitt godkjent for fremlegging på årsmøtet.
Klar for publisering på hjemmesiden vår.
 
109/20
Lover for Rlf
Saksgrunnlag og endringsforslag til lovene for Rlf ble gjennomgått.

Ang. §3. Styret Rlf bør diskutere på styremøte tydelige kjøreregler for rettferdig praksis mht utgiftsdekning fra kommune eller Rlf.

Ang. §5. Tidligere forslag om opprettelse av et utvalg ifbm oppnevnelse av æresmedlemmer ble gått bort fra da en tenker at styret selv kan vurdere evnt foreslåtte kandidater.

Ang. §9. Lover og regler for varamedlemmer og hvem som har tale- og stemmerett i styremøter ble gjort rede for. Tydelig saksgrunnlag skal lages og vedlegges forslag til lovendring.


I tillegg til yrkesforeningene som er blitt representert i styret for Rlf kan også NMF med vara inviteres.

Ellers vil Dnlf’s lover trumfe Rlf’s lover slik at ikke alle eventualiteter trengs å tas med.

Endelig forslag til lover for Rlf skal renskrives og sendes styremedlemmene for evnt kommentarer og godkjenning før publisering på hjemmesiden vår og påminnings-invitasjon til årsmøtet sendes medlemmene.
Ansvar: Janne

110/20
Regnskap og årsmelding 2019 + budsjett 2021
Regnskap og årsmelding er klar og publisert på hjemmesiden vår.
Forslag til budsjett med kr. 305.000,- i underskudd inkludert utgifter til Landsstyremøtet 2021.
Leder for kurskomitéen bør uttale seg om hvordan de tenker at neste år kursaktiviteter blir og om inntjeningen vil bli som tidligere år, før budsjettet publiseres og tas med for årsmøtebehandling.

Det har ellers siste årene vært et mål å bygge ned egenkapitalen.
 
111/20
Lederlønn
Styret vedtok i sak 12/20 at leder for Rlf skal avlønnes med 1,5 G, uavhengig om leder er allmennlege eller sykehuslege.  Etter Dnlf’s lover § 3-3-1, må honorar vedtas av årsmøtet før vedtak er gyldig. Saken skal ledes av ordstyrer på årsmøte. Saksgrunnlag er klart for publisering på hjemmesiden vår.
 
112/20
Syd-Vesten 4-2020
Frist: 16.11.20

Skal være i postkassene innen 14.12.20.

*Forandringsfabrikken ønsker spalteplass.
*Noe fra Helse Vest
*Ny Osteoporoseklinikk, ved Ane Djuv

Kostnader med bladet ble drøftet. Det betales  kr. 6.875,- pr. utgave pga porto-økninger siste årene. Honorar for skriving er kr. 500,- pr side for styremedlemmer og ellers for artikler vi spør etter.

Hvis bladet blir på mer enn 32 sider kommer det en ekstra avgift på kr. 5000,-.

Det var enighet om at det er viktigere å slippe til interessante artikler enn å spare på sideantallet.
Bra å slippe til andre aktører, men viktig med balanse slik at bladet forblir vårt eget.
 
113/20
Info fra leder
Aktuelle saker
*Foreningens økonomi er fortsatt god. Alfred Berg fondet vårt nærmer seg nå igjen samme nivå som på slutten av 2019.
*Sekretær er feiltrukket et beløp av lønnen i ca  to år og skal tilbakebetales.
*Avtale om hjemmekontor for sekretær er laget og hjemmekontorordningen blir dermed formalisert.