Referat 10-2020

Referat fra styremøte 24.11.2020

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Ruben Rainer Espelid, Cecilie Fredvik Torkildsen, Dag-Helge Rønnevik, Åse Mariero,  Andres Neset, Kristin M. Fagereng, Torgeir Gilje Lid, Yngve Johansen og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Bas J. de Romijn,  Finn Finsnes

 

114/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Ingen saker til eventuelt
 
115/20
Godkjenning av referat
Referat 09/20 ble godkjent
 
116/20
Valg av referent
Heidunn
 
117/20
Evaluering av Årsmøte 28.10.2020
Første årsmøte via zoom, med 22 deltakere (av 33 påmeldt). Møtet fungert godt, også teknisk med hjelp fra Dnlf.
 
118/20
Styrking av innsatsen overfor de tillitsvalgte
Brev av 26.10.20 fra Dnlf til lokalforeningene med anmodning om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte ble drøftet. Rlf jobber bra og kan gjøre bedre kjent at vi støtter lokale tillitsvalgte. Få leger ønsker å være tillitsvalgt på heltid. Vi avventer og ser hva som kommer ut av arbeidsgruppen som sentralstyret setter ned.
 
119/20
Streik
Legestreiken varte i én uke. 23 stk i 5 bykommuner ble tatt ut (4 i Stavanger). Tvungen lønnsnemnd ble satt i verk pga at streiken ville føre til at kommuner kunne stå uten legevaktsleger. God støtte fra LSA, pasienter, sykepleierforeningen, media mm. Kampen står om arbeidstid, ikke lønn som KS ville dra inn. Håper fortsatt på å oppnå det en ønsker. Arbeidsrettssak utelukkes ikke.
Ansvar: Peter og Yngve


120/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Pga pandemien ble det mer komplisert mht til økonomi og mulige avlysninger av avtaler med underholder, hotell ol. Dnlf har ansvar for kontrakten med hotellet. Landsstyremøtekomitéen har uttrykt ønske overfor Dnlf om å utsette landsstyremøte i Rogaland til enten 2022 eller 2023.

Årsmøtet 2022 har også valg og er derfor mer spesielt, mens i 2023 vil det være nytt styre i Rlf som da ikke har vært involvert i vedtakene rundt Landsstyremøtet. Styret Rlf ønsker nå at sentralstyret selv kan avgjøre hvilket år som Rogaland bør avholde landsstyremøtet.
Rlf bør undersøke muligheten for kansellering av underholder Tjøstheim, eller utsettelse.

Vedtak:
1.      Rogaland legeforening støtter forslaget om utsettelse av lokalforeningens ansvar som arrangør for Landsstyremøtet til 2022 eventuelt 2023.

2.      Rogaland legeforening ber Den norske legeforening overta ansvaret for Landsstyremøte 2021 samt ansvar med kontrakt med aktuelt hotell i Stavanger, og eventuelt den inngåtte kontrakten med underholder, om den ikke kan endres.

3.      Rogaland legeforening viderefører avsatte midler i lokalt budsjett for Landsstyremøte 2021 til forslag til budsjett 2022, om den økonomiske situasjonen i lokalforeningen tillater det.
 
121/20
Kartlegging blant medlemmer
Arbeidsgruppa bestående av u.t., Torgeir, Andres og Kristin har i høst jobbet med å lage kartlegging for medlemmene i Rogaland legeforening. 

Utkast til kartlegging ble laget i google skjema og sendt til Lisbeth Kongsvik i sekretariatet som har overført til questback.  

Siste versjon av undersøkelsen er i dag sendt til styremedlemmene og punktene ble drøftet.

Bl.a. viktigheten om at personvernet må stå sterkt og at det ikke skal være mulig å koble svarene og deretter finne ut hvem som har svart hva. Spørsmål om kjønn foreslås tas bort, alder bør være mer «grovkornet». Alder kan være mindre gjenkjennbart, mens både alder og kjønn gir bedre svar da meningen jo er å finne systematiske skjevheter.

Punkt om «ønsker ikke å svare» bør legges til.
Mulighet for tilbaketasting er fjernet etter råd fra Kongsvik som har erfart at flere nettlesere sliter med funksjonen. «Har ikke deltatt på noe» bør også tilsettes, samt «estimert tid» for undersøkelsen Om en jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten mener en også er viktig å få med.

Ny versjon av undersøkelsen skal først testes i veiledningsgrupper i både Samfunnsmedisin, allmennmedisin og blant Lis på sykehuset, før den tas opp igjen på neste styremøte.

En tar sikte på utsendelse av undersøkelsen på nyåret.
Ansvar: Dag-Helge


122/20
Syd-Vesten 4-2020
Artiklene er sendt forlaget. Bladet skal være i postkassene innen 14.12.20.

Syd-Vesten 1-2021
Frist: 7.2.21
Skal være i postkassene innen 5.3.21.
Aktuelle artikler:
*Intervju med nyvalgt MUPS leder I. Jøssang, ved Peter
*Folkehelse, ved Dag-Helge
*Vanedannende midler, ved Torgeir
*Sus 2023, ved Kristin
 
123/20
Info fra leder
Aktuelle saker
*Seminar for lokalforeninger, regionutvalg og konserntillitsvalgte var 19.-20.11.20 via zoom.  Bl.a. Helsefellesskapet og PKO ble drøftet. Styret Rlf ønsker å sette fokus på dette i neste styremøte

* Janne hadde innlegg på SHARE, en viktig arena hvor en kommer i kontakt med potensielle samarbeidspartnere.
 
124/20
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

*Ylf, ved Kristin:
Det skal velges ny 1. vara da Kaisa E. Haugland er gått over til Af. 1. vara blir også Foretaks-tillitsvalgt.
 
125/20
Medlemsmøte
Styret ønsker å utsette planlegging av digitalt medlemsmøte til senere og etter at resultat av medlemsundersøkelsen foreligger, evnt også om det kommer noe ut av legestreiken.
 
126/20
Æresmedlem
Åpen diskusjon om vedtatt punkt i Rlf’s lover.

Styret kan melde inn kandidater og saken settes opp igjen til neste styremøte. Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.