Referat 11-2020

Referat fra styremøte 17.12.2020

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Bas J. de Romijn,  Finn Finsnes,  Andres Neset, Kristin M. Fagereng, Torgeir Gilje Lid, Yngve Johansen og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Dag-Helge Rønnevik, Ruben Rainer Espelid, Åse Mariero, Cecilie Fredvik TorkildsenSaksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

127/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Saker til eventuelt
 
128/20
Godkjenning av referat
Referat 10/20 ble godkjent
 
129/20
Valg av referent
Heidunn
 
130/20
Helsefellesskap og PKO
Helsefellesskapene skal inngå samarbeids-avtaler og ha oppgave-fordeling. PKO skal bidra med primærhelsekunnskap for sykehusene og kan ikke inngå avtaler på vegne av allmennlegene. Allmennlegeforeningen har foreslått at Allmennlegeutvalgene i de ulike kommunene skal utpeke kandidater til Helsefellesskapene. Hvis representantene ikke er utpekt fra allmennlegene har de heller ikke noen fullmakter fra allmennlegene. Også viktig å sikre at de som blir utpekt kan kastes dersom de ikke lenger har tillit.

Det bør ikke være helseforetakene som bestemmer hvem som skal sitte i Helsefellesskapene. Skal det tas på fagaksen?

Enighet om at saken bør behandles på Region-utvalgets møte i januar.
Ansvar: Janne

131/20
#Helse først
Legeforeningens kampanje frem mot Stortingsvalg 2021. Det vil komme materiell fra Dnlf som kan brukes i møte med politikere mot neste stortingsvalg.
Rlf kan med fordel invitere Rogalandsbenken til møte. Vi vil diskutere saken igjen i januar.
 
132/20
Landsstyremøte 1.-3.6.2021
Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.
En student med planlagt musiker-fremtid ble tidligere forespurt om å bidra med et morgen-innslag. Han skal spørres om å heller stille opp i 2022. Ansvar: Janne

Underholdningen av Bjarte Tjøstheim ønskes også avtales utsatt hvis ikke Dnlf heller ønsker å bruke ham i 2021. Vi venter på avklaring fra Dnlf.  

Anne Torill Nordli har tilbakemeldt at hun har kontaktet hotellet i Stavanger vedr. avtalen og fått bekreftelse på å overføre bestillingen til 2022.

133/20
Kartlegging blant medlemmer
Arbeidsgruppa bestående av Dag-Helge, Torgeir, Andres og Kristin har i høst jobbet med å lage kartlegging for medlemmene i Rogaland legeforening. 

Skisserte endringer fra forrige møte må gjøres og pilot skal sendes som bestemt. Har Ylf noen som kan delta i pilot?

Tilleggsendring ble bestemt: medlemmene bør spørres om de synes at Syd-Vesten heller skal være digitalt. Dette pga forlagets informasjon til oss og ønske om at Rlf skal ta større kostander med bladet.
Ansvar: Dag-Helge

134/20
Syd-Vesten 1-2021
Frist: 7.2.21. Skal være i postkassene innen 5.3.21.
Aktuelle artikler:
*Intervju med nyvalgt MUPS leder I. Jøssang, ved Peter
*Folkehelse, ved Dag-Helge
*Vanedannende midler, ved Torgeir
*Sus 2023, ved Kristin
*Geir Sverre Braut spørres om å skrive. Ønskelig med originalartikler.
Ansvar: Andres

Alle oppfordres til å skrive og flere kan spørres.
 

135/20
Syd-Vesten kostnader
Forlaget Apriil (tidligere Cox) har bedt om å øke Rlf’s støtte til bladet.
Det ble drøftet å gå over til digitalt blad hvis kostnadene blir så store. Utgave med annonser kan sendes medlemmene via epost og utgave uten annonser kan legges på hjemmesiden som tidligere.

Forlaget skal forespørres om pris for digital utgivelse. Vi må også se på vår avtale med forlaget og de frister som foreligger og bruke mer tid for avklaring.
Medlemmene bør spørres om hva de ønsker for Syd-Vesten. Ønsker de digital utgave?

Saken må behandles igjen når vi vet mer.
Ansvar: Janne/Heidunn


136/20
Info fra leder
Aktuelle saker
* Nytt sykehus i Stavanger: E-bygget med dagkirurgi som ble presset inn blir ikke slik likevel, etter press fra tillitsvalgte og ansatte. Det ville blitt 1400 kvm for lite. Dette vil nå gi mer rom for Patologien mm.

* Det avlyste kurset ØNH Haugesund 19.-20.3.2020 kostet Rlf kr. 55.300,-.

* Sr-bank har sendt epost til Janne med forespørsel om å gi Accomodo regnskap full disposisjonsrett over Rlf’s kontoer. Vi er usikre på hva dette vil bety for oss og venter på oppklaring fra banken.
 
137/20
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Ingen saker denne gangen.
 
138/20
Æresmedlem
Har styremedlemmene forslag til kandidater?
Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.
Også mulig å utnevne to kandidater.
 
139/20
Høringer:
Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19
Enighet om at dette blir ivaretatt av andre og at Rlf ikke trenger å svare.


Eventuelt:

*Av og til, pris til Torgeir Gilje Lid: https://avogtil.no/derfor-bor-eldre-tenke-over-drikkevanene/

* Donasjon til MedHum 2020: Det ble vedtatt å gi kr. 10.000,- i fbm landsstyremøtet. Enighet i å kontakte pr-ansvarlig i MedHum og si at vi ønsker artikkel til Syd-Vesten som ble oss lovet men ikke levert i 2020.

* Vaksinering Covid-19: Fastlegen er pålagt å vaksinere, men kommunen er ansvarlig. Fastlegene skal kun vaksinere risikopasientene.