Referat 1-2021

Referat fra styremøte 26.1.2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Ruben Rainer Espelid,  Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Andres Neset, Mathias Hella og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Torgeir Gilje Lid, Yngve Johansen, Bas J. de Romijn

1/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Det var ingen saker til eventuelt
 
2/21
Godkjenning av referat
Referat 11/20 ble godkjent
 
3/21
Valg av referent
Heidunn
 
4/21
Årsmøte med valg 11.6.21
Spiseriet restaurant samt Vip-rommet, i Stavanger konserthus, er bestilt for vårt årsmøtearrangement 11.6.2021. Jørn Kippersund med foredrag om «Innbokskontroll» ble bestilt for årsmøte 2020 men kansellert pga Covid-19 situasjon. Peter skal igjen forespørre Kippersund, for kommende årsmøte 2021.

Det skal velges nytt styre gjeldende fra 1.9.21. Valget ble diskutert.

Det skal også bestilles Zoom-hjelp fra It Dnlf i tilfelle pandemisituasjonen ikke tillater fysisk møte.

5/21
#Helse først
Legeforeningens kampanje frem mot Stortingsvalg 2021. Ifølge visepresidenten i Dnlf skal det være sendt ut materiell som kan brukes i møte med politikere mot neste stortingsvalg. Rlf har ikke mottatt noe enda.
Rlf kan med fordel invitere Rogalandsbenken til møte. Saken tas opp igjen på neste møte.
 
6/21
Landsstyremøte i Stavanger 1.-3.6.2021 utsettes til 31.5.-2.6.2022
Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.
Musikkformidleren har bekreftet at underholdningen av Bjarte Tjøstheim flyttes/utsettes til onsdag 1.6.2022, men ny avtale er ikke signert ennå da punktet om digital opptreden var fjernet.

Enighet om at avtalen kan signeres slik den foreligger nå da befolkningen mest sannsynlig er vaksinert i 2022.

Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.
 
7/21
Kartlegging blant medlemmer
Arbeidsgruppa bestående av Dag-Helge, Torgeir, Andres og Kristin har jobbet med å lage kartlegging for medlemmene i Rogaland legeforening. 

Pilot er testet av veiledningsgrupper. Noen tekniske utfordringer i utsendelse til sykehuset har forsinket pilot der og det er nå bestemt å ikke bruke mer tid på dette.

Punktene om Syd-Vesten, som tidligere vedtatt, må være med i undersøkelsen før den sendes ut til medlemmene.
Undersøkelsen bør sendes ut så snart som mulig når den er klar.
Ansvar: Dag-Helge

8/21
Syd-Vesten 1-2021
Frist: 7.2.21
Skal være i postkassene innen 5.3.21.
Aktuelle artikler:
*Intervju med nyvalgt MUPS leder I. Jøssang, ved Peter
*Folkehelse, ved Dag-Helge
*Vanedannende midler, ved Torgeir
*Sus 2023, ved Kristin
*Geir Sverre Braut spørres om å skrive. Ønskelig med originalartikler
*RAKOS – Oppfølging av førstehjelpere
*Presentasjon av nytt styremedlem Mathias Hella

Syd-Vesten 2-2021
Frist: 20.4.21
Skal være i postkassene innen 21.5.21.
Aktuelle artikler:
*Årsmøtedokumenter (ca 8 sider); innkalling, årsmelding, regnskap.

Forslag til artikler ønskes.
Ansvar: alle

9/21
Syd-Vesten kostnader
Forlaget Apriil (tidligere Cox) har bedt om å øke Rlf’s støtte til bladet.
Det pågår diskusjoner angående kostnader for bladet. Vi avventer også for svar fra medlemsundersøkelsen om medlemmene ønsker digital utgave eller papir som i dag.

Saken må behandles igjen når vi vet mer.
 
10/21
Info fra leder
Aktuelle saker
* Sr-bank har sendt epost til Janne med forespørsel om å gi Accomodo regnskap full disposisjonsrett over Rlf’s kontoer. Rlf har meldt at vi ønsker å fortsette som før, uten å gi full disposisjonsrett til regnskapsbyrået. Leder Rlf er gitt disposisjonsrett i stedet.
*Regionutvalget skal ha møte kommende fredag. Innspill til saker som ønskes tatt opp må sendes Janne innen fredag morgen.

*Helsefellesskapene: KS ønsker ikke fastleger i Helsefellesskapene

*Helsesjef i Stavanger: helsesjefen har sluttet. Stillingen er utlyst

*Kommuneoverlege i Sandnes: slutter i 2021. Stillingen er utlyst
 
11/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Peter: *Fastlegene har fått en vesentlig rolle i covid-forskriftene.
*Spesialiseringsforskriften trådte i kraft 1.3.2019 men flere kommuner i Stavanger har ikke kommet i gang. En håper at Helsefelleskapet kan ordne opp i dette.
Det er uklarheter bl.a. rundt hvem som har ansvar for utdannelseskandidater. Læringsmål er ikke skikkelig komplimentert i Dossier.
 
12/21
Æresmedlem
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.
Også mulig å utnevne to kandidater.

Det må lages et diplom for utdeling til valgt æresmedlem. Det ble også foreslått å gi kunst, gjerne fra unge talenter, til verdi av kr. 5000,-. Mulighet for avtale med kunstansvarlig på Sus og Haugesund sykehus som kan plukke ut kunsten?
Ansvar: Janne / Heidunn

13/21
Folkehelseundersøkelsen Rogaland 2020
Hva betyr dette for helsetjenestene?
Hvordan berører dette Rogaland legeforening?

Skal styremedlemmene undersøke i egen kommune og at det er tema i kommunene?
En mener vi bør være bevisst på hva rolle vi har og ønsker å ha, og se om det er noe vi kan dra nytte av fra kommuneplanen men ikke som en slags tilsynsordning.

Dag-Helge var ikke til stede på møtet og bør presentere sine tanker om dette for styret før vi går videre med saken.
Ansvar: Dag-Helge

14/21
Høringer:
Endring i etiske regler for leger
Andres skal skrive forslag til høringssvar; Rlf stiller seg bak sentralstyret i saken. Forslaget skal sendes styret på epost for godkjenning før utsending til Dnlf.