Referat 10-2021

Referat fra styremøte 15.12.2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-18.45

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Ruben Rainer Espelid,  Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Cecilie Fredvik Tokildsen, Andres Neset, Mathias Hella og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Dag-Helge Rønnevik, Kaisa Earl Haugland og John Mullen


121/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Det var ingen saker til eventuelt.

122/21
Godkjenning av referat
Referat 9/21 ble godkjent

123/21
Valg av referent
Heidunn

124/21
Sosiale medier
Therese har opprettet Instagram konto og Facebook konto. Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er nå også opprettet, men alle styremedlemmene er ikke lagt til ennå.

Therese har testet og funnet at ja nei spørsmål fungerer bra i sosiale medier.

125/21
Syd-Vesten 1-2022
Frist: 9.2.22. Skal være i postkassene innen 4.3.22

* Ny hudlege/avt.spes. (hvis klart), ved Finn
* Epikriseskriving, ved Andres
* 5 på gangen, ved Åsmund
* Statusrapport felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben.
* Helsefellesskap, ved Peter


Frist: Syd-Vesten 2-2022
20.4.22. Skal være i postkassene innen 18.5.22

Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22

126/21
Arbeidsmøte/ utlandstur 27.-30.1.22
Det har vært tradisjon for arbeidsmøte/utenlandstur for nytt styre i Rlf.

Det ble på forrige styremøte bestemt reise til Amsterdam med direktefly, utreise ettermiddag/kveld torsdag 27.1.21 men dette er nå satt på vent inntil videre pga den siste tids utvikling i pandemien.
Det blir i stedet arbeidsmøte på Victoria hotell i Stavanger 28.1.21.

127/21
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Det er en egen komité som jobber med Landsstyremøtet, bestående av Marit Halonen Christiansen, Jan Robert Johannessen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.

* Tid: Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
(Sentralstyremøte skal være mandag 30. mai)
Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.
* Bestillingen av Flor & Fjære: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Avtale med underholder Bjarte Tjøstheim, gjeldende for onsdag 1.6.2022, også med mulighet for digital opptreden dersom en situasjon grunnet covid-19 fremtvinger det.
* En student med planlagt musiker-fremtid ble forespurt om å bidra med et morgen-innslag før landsstyremøte ble flyttet fra 2021 til 2022.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen. Avtale er bekreftet.

Landsstyremøtekomitéen skal ha nytt møte i januar.


128/21
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund
Følgende er reservert på Scandic Maritim hotel fredag 17.6.22:

* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 17.00.
* egen festsal for festmiddag på Scandic Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.00.
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00.

Ruben venter på svar fra et lokalt eventbyrå for muligheten for underholder/foreleser. Skal også sjekke med hypokonderlegen, Ingvard Wilhelmsen, men Peter sjekker også om Dnlf’s nye president Anne-Karin Rime kan komme.
Ansvar: Ruben og Peter


129/21
Politikerskole
Politikerskole med direkte påvirkning av politikere / gi politikerne informasjon om hva vi selv tenker om de forskjellige temaene innenfor helsepolitikk.
Saken utsettes til neste møte/arbeidsmøte 28.1.22.


130/21
MedHum driftsstøtte
MedHum søker om driftsstøtte til sine lokallag for arbeidet med Humanitæraksjonen 2022.

Vedtak: Rlf skal gi lokallags driftsstøtte på kr. 10.000,-
Til gjengjeld skal vi be om å få en artikkel til Syd-Vesten.
Ansvar: Heidunn


131/21
Nyttårsmiddag for kurskomitéen Rlf
Medlemmene i kurskomitéen får gratis kurs samt en årlig middag som påskjønnelse for arbeidet med å lage kurs.

15.5.2019 ble det gjort vedtak på at beløp for den årlige nyttårsmiddagen for medlemmer av Kurskomitéen Rlf m følge skal være max kr. 1.500-2.000 pr. medlem.

Pga jevn prisstigning siste årene er det ønskelig fra kurskomitéen med økt økonomiske rammer.

Styret Rlf er enige i at beløpet kan økes.
Peter Christersson og leder for kurskomitéen Nina T. Wikene har utarbeidet et budsjett som ble sendt til styret på epost for godkjenning. Det ble søkt om å kunne bruke opp til kr. 27.000,- til nyttårsmiddag.

5 styremedlemmer tilbakemeldte og godkjente dette.

Vedtak: Kurskomitéen Rlf kan bruke opp til kr. 27.000,- til nyttårsmiddag.


132/21
Grunnkurs D
Oppfølging etter møte ang. Grunnkurs D 3.11.21.
Styret Rlf besluttet følgende på forrige møte, under dissens (en stemte imot):
* Grunnkurs D kan få disponere fritt opp til kr. 25.000,- årlig til sosiale utgifter.

Styret Rlf ser behov for rammer også for honorering av forelesere på Grunnkurs D.
Etter leders dialog med kurskomitéen for Grunnkurs D, ved Ingvild V. Alsnes, er det enighet i max 20% over Dnlf’s honorarsatser for forelesere.

Vedtak: Honorering av forelesere på Grunnkurs D skal i all hovedsak skje ihht Dnlf’s satser men kan unntaksvis vurderes å betale opp til max 20% mer. Signert protokoll skal lages.
Hvis dette også skal gjelde ved andre kurs må kurskomitéene først sende søknad til styret Rlf for behandling av dette.


133/21
Høring
Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet
Peter skal lage utkast til høringssvar som skal sendes styremedlemmene på epost for kommentarer, før innsending.