Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Referat 2-2021

Referat fra styremøte 24.2.2021
9. april 2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Ruben Rainer Espelid,  Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Mathias Hella, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Torgeir Gilje Lid, Yngve Johansen, Bas J. de Romijn og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Andres Neset


15/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Det var ingen saker til eventuelt
 
16/21
Godkjenning av referat
Referat 1/21 ble godkjent
 
17/21
Valg av referent
Heidunn
 
18/21
Årsmøte med valg 11.6.21
Det ble besluttet at årsmøte skal avholdes digitalt fredag 11.6.21 kl. 18-ca 20.00.

Spiseriet restaurant samt Vip-rommet, i Stavanger konserthus, er bestilt for vårt årsmøtearrangement 11.6.2021 og må nå avbestilles.

It Dnlf, som skal gi oss Zoom-hjelp, må få beskjed om valgt dato.

Peter har sendt forespørsel til Jørn Kippersund om han kan holde digitalt foredrag om «Innbokskontroll» i etterkant av årsmøtet.

Årsmelding må ferdigstilles. Skal sendes til all styremedlemmene for innspill slik at ingenting blir glemt.

 
19/21
#Helse først
Vi har mottatt valgkamppakke fra Dnlf ang Legeforeningens kampanje frem mot Stortingsvalget 2021. Skal Rlf kan invitere Rogalandsbenken til møte?
President Marit Hermansen har levert artikkel til Syd-Vesten 1-2021 og vi rekker således ut med budskapet til også flere enn bare Rlf’s medlemmer.

Alle må tenkte på hvordan en kan gå fram for å sette mer fokus på temaet.

 

Det kom forslag om felles styremøte/overlappingsmøte, gammelt styre for 2019-2021 og nytt styre for 2021-2023, i slutten av august.

Saken tas opp igjen senere.
 
20/21
Landsstyremøte i Stavanger 1.-3.6.2021 utsettes til 31.5.-2.6.2022
Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.
Ny avtale med underholder Bjarte Tjøstheim er signert, gjeldende for onsdag 1.6.2022, også med mulighet for digital opptreden dersom en situasjon grunnet covid-19 fremtvinger det.

Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.

Bestillingen av Flor & Fjære for 1.6.2021 er kansellert. Ny bestilling er gjort pr. epost av sekretær 28.1.21: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
Ungt talent til underholdning er forespurt.
 
21/21
Kartlegging blant medlemmer
Status kartlegging blant medlemmer.
Arbeidsgruppa bestående av Dag-Helge, Torgeir og Andres har nå klargjort kartleggings-undersøkelsen for medlemmene i Rogaland legeforening. Smårettelser i pilot er gjort, men den har fungert bra og gode tilbakemeldinger er kommet. Undersøkelsen kan nå sendes ut.

22/21
Syd-Vesten 1-2021
Bladet er snart klart for trykking. Skal være i postkassene innen 5.3.21.


Syd-Vesten 2-2021
Frist: 20.4.21
Skal være i postkassene innen 21.5.21.
Aktuelle artikler:
*Årsmøtedokumenter (ca 8 sider); innkalling, årsmelding, regnskap.
*Intervju TV ang lønnsforhandlinger og brudd

Forslag til artikler ønskes.

Syd-Vesten 3-2021
Frist: 19.9.21
Skal være i postkassene innen 19.10.21

Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21
Skal være i postkassene innen 17.12.21

23/21
Syd-Vesten kostnader

Forlaget Apriil (tidligere Cox) har bedt om å øke Rlf’s støtte til bladet.
Det pågår diskusjoner angående kostnader for bladet. Vi avventer også for svar fra medlemsundersøkelsen om medlemmene ønsker digital utgave eller papir som i dag.

Saken må behandles igjen når vi vet mer.

 
24/21
Info fra leder
Aktuelle saker
*Regionutvalget skal ha møte med Helse Vest 12. mars
*Det skal velges nytt styre og vitenskapelig råd for Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland. Styrets 3 medlemmer skal velges av årsmøtet til Rlf. Vitenskapelig råd består av tre medlemmer som oppnevnes av styret i Rlf, hvorav to medlemmer etter råd fra Allforsk
Vi skal ta kontakt med Allforsk for forslag. Saken tas opp igjen på neste møte.
 
25/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Ingen saker denne gangen.
 
26/21
Æresmedlem
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.
Også mulig å utnevne to kandidater.

Det er sjekket to forskjellige alternativer, fra to andre lokalforeninger. Det ene er et diplom og det andre er kunstbilde med emblem fra lokalforeningen på.
Det er ikke undersøkt med kunst-ansvarlig på Sus og Haugesund sykehus ang å plukke ut kunsten.

Vedtaket om at Rlf kan utnevne æresmedlem ble drøftet. Var vi for raske til å vedta uten å tenke skikkelig gjennom hva det innebærer og hva vi egentlig vil?

Rlf ønsker å gjøre stas på en og vise at en setter pris på en som har gjort en god jobb. Æresmedlem handler om medlemsskap, ærespris handler om utførelse av fag.

Noen lokalforeninger har «Årets lege» eller f.eks. «Nordlandsdoktoren». Passer «ærespris» bedre for Rlf? Gir bedre slingringsmonn og det blir opp til styret å bestemme hva en legger i det og når en ønsker å tildele prisen. Rlf er da heller ikke bundet til å gi prisen hvert år.

Janne el Heidunn skal sjekke med Hordaland lf hva prisen er for bilde med emblem på.

27/21
Folkehelseundersøkelsen Rogaland 2020
Hva betyr dette for helsetjenestene?
Hvordan berører dette Rogaland legeforening?

Dag-Helge fortalte om resultatet av folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 hvor vel 35.000 personer har svart.
Rogaland gjør det bra på en del områder sammenliknet med andre fylker, blant annet færre overvektige, mer sykkel/gang-sti, færre med økonomiske vansker. Menn sitter mer stille, drikker og snuser mer enn kvinner og deltar mindre i organiserte aktiviteter. På Nord-Jæren drikker de minst sukkerholdig brus og er også minst overvektig. Ryfylke gjør det best på sosial kapital. Høyere utdanning er som kjent bra for det meste, også i Rogaland. 

Hvordan skal disse resultatene brukes videre? Det er lovfestet at kommunene skal jobbe med folkehelse men kommunene har lite fokus på det og en mener de bruker penger på forebygging feil. Helsepersonell bør være med på dette.

Viktig å jobbe med forebygging. Bedre kunnskap og verktøy for å bedre folkehelse er viktig.

Kan vi klare å være med å påvirke til at midlene blir brukt riktig?

Janne vil ta opp saken i møte med Helse Vest 12.3.21. Deretter bør det jobbes aktivt mot Helsefelleskapet.
Vi må ta dette opp med jevne mellomrom.

28/21
Erfaringer fra et år med Covid-19
Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes, deltok i møtet fra kl. 18.30-ca. 19.00.

Folkehelse og samfunnsmedisin er på Rlf’s agenda og Torvik fortalte om det store arbeidet som er gjort rundt pandemien Covid-19 i kommunene. Det har vært et år med ekstrem arbeidsmengde og hyppige hastemøter og beredskapsmøter både på dag- og kveldstid, også på store merkedager som jul og nyttår. Litt ulik praksis i Stavanger og Sandnes hvor det er kommuneoverlegene i Sandnes som beordrer stengning mens det er Kommunestyret i Stavanger som har dette ansvaret. Det vises til smittevern-paragraf 4,1.

Gode og nyttige erfaringer fra godt samarbeid mellom flere kommuner i Fagråd 11. Fagrådet består av flere aktører og Torvik ble leder av utvalget fra mai 2019. Faglig inspirerende møter. Møtene ledes av Lars Kåre S. Kleppe.

TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) har vært avgjørende for å holde pandemien nede. Luftveislegevakten har hatt god oppslutning blant allmennleger og gjør at legevaktene ikke blir oftere enn hver 8. uke for hver enkelt.

Det er stort behov for at samfunnsmedisinsk beredskap jobbes for i interkommunalt arbeid.
 
29/21
Høringer:
Endring i etiske regler for leger
Andres har laget forslag til høringssvar; Rlf stiller seg bak sentralstyret i saken. Forslaget er innsendt til Dnlf.