Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Referat 3-2021

Referat fra styremøte 24.3.2021
27. april 2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Ruben Rainer Espelid,  Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Mathias Hella, Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, Torgeir Gilje Lid, Yngve Johansen, Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Bas J. de Romijn


30/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Det var ingen saker til eventuelt

31/21
Godkjenning av referat
Referat 2/21 ble godkjent

32/21
Valg av referent
Heidunn

33/21
Digitalt årsmøte med valg 11.6.21 kl. 18-ca 20.00
Digitalt årsmøte skal avholdes fredag 11.6.21 kl. 18-ca 20.00.

Stavanger konserthus samt Spiseriet er avbestilt. Zoom-hjelp fra It Dnlf er bestilt for fredag 11.6.21 kl. 18-ca 20.00 men også for evnt utvidelse pga underholdning i etterkant av møtet.

Svar fra Jørn Kippersund er kommet om at han ikke har anledning til å ha foredrag på årsmøtet. Enighet om at det nå skal satses på rent årsmøte med valg, uten underholdning/foreleser.

Årsmelding med sporing er sendt styremedlemmene. Innspill til årsmeldingen må leveres snarlig.


Valg nytt styre og vitenskapelig råd Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland. Etter fondets retningslinjer skal styret bestå av 3 medlemmer og to vara som alle velges for en periode av 4 år på årsmøtet til Rlf. Styrets leder velges på årsmøtet.
Styrets 3 medlemmer, leder Olav Thorsen, Anne Mathilde Hanstad og Ingvild Vatten Alsnes har ikke tilbakemeldt at de ønsker gå ut av styret, etter epost forespørsel.
Vara Jaques Honoré og Truls Eide har ikke tilbakemeldt at de ønsker gå ut av styret, etter epost forespørsel.
Vitenskapelig råd skal bestå av tre medlemmer som oppnevnes av styret i Rlf. To av medlemmene skal tilrådes fra Allforsk og det tredje medlemmet skal være fastlege. Rådets tre medlemmer, Kari Ersland, Geir Sverre Braut og Svein Kjosavik ønsker gjenvalg.


Valgkomitéen ønsker at alle i fondsstyret kan fortsette og at fondet selv kan ordne valg uten at valgkomitéen er med på dette da miljøet best kjenner til hvem som kan og bør være med, ifølge epost fra Kari Ersland 23.3.21.

 

Skal fondet selv ordne valg på evn nytt styre? Styret Rlf må lage plan hvordan dette skal gjøres i fremtiden.

 

Vedtak:
Ved årets valg skal fondets forslag til gjenvalg følges. Det kan ellers også komme benkeforslag på Årsmøte.

Ved neste valgperiode er det valgkomitéen som skal ha det formelle ansvaret. Fondet kan selv foreslå kandidater, men valgkomitéen skal innstille til Årsmøte for Rlf.

34/21
Kartlegging blant medlemmer
Resultat av kartlegging blant medlemmer ble sendt styremedlemmene på epost 24.3.21 og ble drøftet i møtet. 685 av ca 2300 medlemmer har svart noe som regnes for å være en god svarprosent på ca 30.
Dag-Helge oppsummerte:

Ca. 2/3 sykehusleger og 1/3 fra kommunene. 10 % andre.
Bra aldersfordeling. 
Tydelig at vi glemte "pensjonist" som egen gruppe!
60 % fra Stavanger-regionen, 20 % Haugalandet, 10 % Jæren. 
80 % ikke deltatt i noen lokalforeningsaktiviteter det siste året.
80 % på nedre skala hva gjelder kjennskap til hva vi driver med. 
Kollegastøtte, bistand til tillitsvalgte og helsepolitiske saker skårer høyest på hva lokalforeningen bør være engasjert i. 
Litt over halvparten kan tenke seg ny digital versjon av Syd-Vesten.
Mange kommentarer i fritekst-feltene til slutt gir viktig innblikk i hva folk tenker.

 

Det høye antall som svarer at de ikke har deltatt i lokalforeningsaktiviteter siste året kan forklares med at det har vært lite og ingen aktiviteter pga pandemien.
Ellers for lite grunnlag for omlegging av Syd-Vesten til digitalt blad.
Det utmerker seg at styret skal være en synlig aktør i fylket og mange vet ikke mye om lokalforeningen.
Noen mener at Syd-Vesten og ellers foreningen er allmennlegerettet, hvilket vi tenker er pga at det arrangeres kurs for  allmennlegene.
Vi bør skrive en oppsummering om undersøkelsen i Syd-Vesten og også etterlyse innlegg fra sykehusleger.  Det er ellers også vanskelig å få overleger til tillitsvalgtarbeidet.

 

Resultatene må diskuteres videre og vil være viktig for nytt styre. Arbeidsgruppen skal analysere og se hva som er viktig å jobbe videre med.


35/21
Syd-Vesten 2-2021
Frist: 20.4.21
Skal være i postkassene innen 21.5.21
Aktuelle artikler:
*Årsmøtedokumenter (ca 8 sider); innkalling, årsmelding, regnskap.
*Intervju TV ang lønnsforhandlinger og brudd, fra Peter
*Noe fra Torgeir
*Sus 2023 fra Bas og Mathias?

Syd-Vesten 3-2021
Forslag til artikler ønskes.
Frist: 19.9.21
Skal være i postkassene innen 19.10.21


Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21
Skal være i postkassene innen 17.12.21


36/21
Syd-Vesten kostnader

Forlaget Apriil (tidligere Cox) har bedt om å øke Rlf’s støtte til bladet.
Diskusjoner pågår og vi avventer til mer er klarlagt.

 
37/21
Info fra leder
Aktuelle saker
*Møte med Helse Vest 12. mars utsatt til 23. april. Formøte 26. mars ang hva som skal presenteres for Helse Vest.
*Møte via Norwegian Smart cluster med EU
Ang. folkehelse opp mot digital flate, hvordan holde folk sunne og glade i alderdommen. «The sense garden» i Odda kommune har blitt en suksess. Informasjon om innovasjonsmidler som en kan søke på i Norge.
Ved interesse for dette kan Janne kontaktes.


38/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Allmennlegeforeningen (Aplf) v/Yngve:
*Fra minimal smitte i Karmøy, Tysvær og Haugesund til høy smitte på nivå med Oslo og Viken.
Leger i samfunnsmed. Arbeid (Lsa) v. Andres: *Også utvikling i sør-fylket som gir grunn for uro.
Stor økning hos yngre. Hos eldre har dødstallene tidligere sunket pga vaksine men øker nå litt igjen. Det muterte viruset er uforutsigbart og vanskelig å få kontroll på.


39/21
Ærespris
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.
Også mulig å utnevne to kandidater.

Det er sjekket med Hordaland lf hva de betaler for bilde med emblem på: kr. 4000-6000.


Kan Rlf utdele to priser i år, til en kvinne og en mann?
Det ble igjen drøftet hva Rlf ønsker å legge i prisen. Skal det være ærespris hvor styret er friere og ikke må tildele hvert år, eller f.eks Årets Rogalandslege hvor styret er bundet til å tildele årlig? Lang og tro tjeneste-pris eller for inneværende år? Skal medlemmene kunne komme med innspill, som vil kunne skape engasjement, slik de i noen andre lokalforeninger gjør, og at styret deretter avgjør? Blir det upassende å spørre medlemmene hvis prisen skal være en ærespris og at det er mer naturlig at det legges til styret med den legitimitet som gis ved at yrkesforeningsrepresentantene er med i ryggen? 
Viktig med klar og ryddig prosess i forkant og lage retningslinjer som skal legges til grunn, men uansett for liten tid til at medlemmene kan sende innspill i år.

 

Styremedlemmene skal foreslå kandidater til neste styremøte. Navn på kandidaten og navn på pris skal da vedtas, om nødvendig med avstemning.

40/21
Folkehelseundersøkelsen Rogaland 2020
Hva betyr dette for helsetjenestene?
Hvordan berører dette Rogaland legeforening?

Kan vi klare å være med å påvirke til at midlene blir brukt riktig?

Janne vil ta opp saken i møte med Helse Vest. Deretter bør det jobbes aktivt mot Helsefelleskapet.
Vi må ta dette opp med jevne mellomrom.