Referat 4-2021

Referat fra styremøte 19.4.2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.50

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Mathias Hella, Bas J. de Romijn, Torgeir Gilje Lid, Yngve Johansen, Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik og Finn Finsnes


41/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Det var ingen saker til eventuelt
 
42/21
Godkjenning av referat
Referat 3/21 ble godkjent
 
43/21
Valg av referent
Heidunn
 
44/21
Digitalt årsmøte med valg 11.6.21 kl. 18-ca 20.00
Digitalt årsmøte skal avholdes fredag 11.6.21 kl. 18-ca 20.00.

Zoom-hjelp fra It Dnlf er bestilt for fredag 11.6.21 kl. 18-ca 20.00. Det satses på rent årsmøte med valg, uten underholdning/ foreleser.

Innkalling til årsmøte må ferdigstilles. Presentasjon av medlemsundersøkelsen skal tas med i innkallingen.

Valg nytt styre og vitenskapelig råd Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland.
Både leder, styrets 3 medlemmer og to varamedlemmer ønsker gjenvalg.


Vitenskapelig råd skal bestå av tre medlemmer som oppnevnes av styret i Rlf. To av medlemmene skal tilrådes fra Allforsk og det tredje medlemmet skal være fastlege. Rådets tre medlemmer, Kari Ersland, Geir Sverre Braut og Svein Kjosavik ønsker gjenvalg.


Styret Rlf oppnevnte medlemmer til Vitenskapelig råd for perioden 2021-2025.

Vedtak:
Styret i Rogaland legeforening oppnevner Kari Ersland, Geir Sverre Braut og Svein Kjosavik for ny periode i Vitenskapelig råd, Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland.

 
45/21
Kartlegging blant medlemmer
Resultat av kartlegging blant medlemmer 

må diskuteres videre og vil være viktig for nytt styre. Arbeidsgruppen skal fortsatt analysere, se hva som er viktig å jobbe videre med, har fordelt oppgaver seg imellom og er godt i gang med arbeidet.

Fritekst-svarene spriker, men det vises klart at flere mener at Rlf er for leger i sør-fylket, også at Rlf er for fastleger. Enda mer tydelig fremkommer det at mange vil ha mer samhandling på tvers av de ulike legegruppene i helsevesenet.  Viktig med fagforeningsarbeid, men også legefester og teater.  Noen mener Syd-Vesten er veldig bra og leser fra «perm til perm» mens andre mener bladet ikke er relevant og leser ingenting.

 

Ang. samhandling er styret enige i at fellesmøter mellom leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan støttes økonomisk tilnærmet som RLF gjør for LiS-1- møter i helseforetakene.

 
46/21
Syd-Vesten 2-2021
Frist: 20.4.21
Skal være i postkassene innen 21.5.21

Aktuelle artikler:
*Årsmøtedokumenter (ca 8 sider); innkalling, årsmelding, regnskap.
*Intervju TV ang lønnsforhandlinger og brudd
*Noe fra Torgeir
*Tannhelse

Syd-Vesten 3-2021
Forslag til artikler ønskes. De av styremedlemmene som fortsetter i neste styreperiode må ta ansvar for dette da innleveringsfristen er allerede 19.9.21.
Skal være i postkassene innen 19.10.21

Aktuelle artikler:
*Hvordan fungerer Dnlf og underforeningene?


Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21
Skal være i postkassene innen 17.12.21
 

47/21
Syd-Vesten kostnader
Forlaget Apriil (tidligere Cox) har bedt om å øke Rlf’s støtte til bladet. Diskusjoner pågår og vi avventer til mer er klarlagt.
 

 
48/21
Info fra leder
Aktuelle saker
*Regionutvalget skal ha møte med Helse Vest førstkommende fredag. Folkehelseundersøkelsen Rogaland 2020 skal bl.a. tas opp. Ola Jøsendal og Carina Paulsen Mæland skal møte for Helse Vest.
*Nye Sus: UiS ønsker å kjøpe Smedvigtomten for å bygge helsefakultetet, men Smedvig ønsker ikke å selge.

 
49/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Allmennlegeforeningen (Af) v/Peter:
Det skal være landsrådsmøte 28.4.21

Yngre legers forening (Ylf) v/Mathias:
Årsmøte skal være 21.-22.4.21

Overlegeforeningen (Of) v/Bas og Janne:
Landsrådsmøte m valg er avholdt. Sittende styre ble gjenvalgt.

Landsstyremøte Dnlf skal være 1.-3.6.21, på Lillestrøm, m valg. Fastlege Bjørg Bakke ønsker å stille til valg som president. Bakke er relativt uerfaren i Dnlf’s fagforeningsarbeid, men representerer muligens leger som er misfornøyd med utviklingen i helsevesenet og Dnlf’s forvaltning av sitt ansvar.

Det ble drøftet at mange ikke har oversikt over hvordan Dnlf fungerer og er bygget opp.

Styret i Rlf mener at det også i vår egen medlems-undersøkelse synliggjøres at det er vanskelig for medlemmer som ikke er engasjert i foreningen å ha den fulle oversikt. Vi bør skrive og lage en forklarende oversikt/organisasjonskart til neste nummer av Syd-Vesten.
 
50/21
Ærespris
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.
Også mulig å utnevne to kandidater.

Det ble på Årsmøtet 2020 vedtatt følgende:
§ 5 Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan styret velge enhver som Rogaland legeforening vil hedre i særlig grad.

 

Styret har i flere styremøter drøftet hva dette innebærer og hva vi egentlig ønsker å formidle med prisen, og har kommet frem til at «Æresmedlem» kanskje ikke er det best treffende navnet på prisen.

Styret ønsker å kunne gi en pris til et medlem av Rlf utfra skriftlig begrunnelse, enten for lang og tro tjeneste innen tillitsvalgtarbeid i foreningen som har kommet mange medlemmer i foreningen til nytte, og/eller for utførelse av arbeid av særlig grad. Det er viktig for styret at denne prisen også kan tildeles yngre medlemmer.

Prisen skal være et kunstbilde. Enighet i at diplom ikke skal gis. Ca. kr. 5.000,- er tidligere foreslått i kostnader for kunst/bilde, gjerne laget av ung lokal kunstner som er i starten av sin karriere. Utgifter til ramme og plakett kommer i tillegg.

Janne og Heidunn skal undersøke mer, om vi kan få hjelp til å velge ut kunst, fortrinnsvis via Sus eller Haugesund sykehus.


Det er viktig å enes i hva prisen skal innebære.
Dag-Helge Rønnevik har innhentet informasjon og laget en oversikt over hvordan noen andre lokalforeninger gjør; Hordaland har «Æresmedlem», Sør-Trøndelag har «Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen», Finnmark har både «Årets Finnmarklege» og «Finnmarksknappen», Buskerud har «Årets Buskeruds-lege», Nordland har «Årets Nordlands-doktor», Troms har «Årets Tromsdoktor», Oslo har «Oslo-legen» og Telemark har «Årets lege i Telemark».
Noen har egne komitéer for utvelgelse av lege.

 

Synspunkter og meninger framkommet i styremøtet:
*Ønsker ikke «Årets Rogalandslege». Det er for bindende og vil føre til at fremtidige styrer har en fastlåst oppgave. Det kan ellers føre til at flere vil føle seg forbigått. En uttrykte ellers også at noen alltid vil føle seg forbigått og at en kanskje ikke kan ta hensyn til det, men «Rogalandslege» kan også gis til yngre leger.

*«Ærespris» må en ikke gi ut hvert år og styrene står friere. En uttrykte ellers også at noen kan føle seg forbigått med «Ærespris» og at «Rogalandslege» vil skape mer blest.

*Litt «kleint» med ærespriser, men kan være en god metode for å verdsette og engasjere medlemmer.

*Enighet i at «Rogalands-knappen» ikke passer for Rogaland, men bedre i Finnmark der hvor de har rekrutteringsproblemer.

*Ønskelig at en pris ikke skal være det ene eller det andre, men at det blir alt etter hva som er aktuelt fra år til år. Dette åpnes for at både unge fremadstormende og eldre kan gis pris. Det blir da opptil styret hva en ønsker fra gang til gang.

*Enighet i at det må gjøres enkelt og kun gis ut én pris. Viktigst å finne ut hva vi ønsker prisen skal innebære. Hva vil vi signalisere med en pris? Nytt styre kan gi ut flere priser, hvis de ønsker det, og da kan oversikten over de forskjellige lokalforeningenes praksis være nyttig.

*Enighet i at det på Årsmøte, før utdeling av pris, må være introduksjon og informasjon om hvorfor Rlf deler ut prisen til vedkommende lege.

*Styret bør beslutte, men medlemmer bør kunne nominere?

*Det skal tas utgangspunkt i «Æresmedlem» som er vedtatt, men som blir en ærespris ut fra kriterier vi legger til grunn. Dette er første gang pris utdeles og det kan finpusses og justeres mer senere.

 


Nominasjon:
Kandidat er diskutert og kandidat innstilt. Begrunnelse og person offentliggjøres på årsmøtet.
 

51/21
Valg til Primærmedisinsk Forskningsfond - Rogaland
Det er gjort vedtak på at det ved neste valgperiode er valgkomitéen som skal ha det formelle ansvaret for valg av nytt styre til fondet, men at fondet selv kan foreslå kandidater som skal innstille til Årsmøte for Rlf.
Valgkomitéen ved Kari Ersland mener at det å finne kandidater her vil være en litt for stor jobb for valgkomitéen og ønsker at fondet selv skal rekruttere: Kan det vedtas at det formelle er valgkomitéens ansvar men at fondet selv må rekruttere?

 

Styret Rlf tar til etterretning at valgkomitéen ikke ønsker arbeidet med å finne kandidater til nytt styre i fondet. Styret Rlf ønsker også å ha synspunkter på sammensetning av styret for fondet. Vi tar sikte på dialog med valgkomitéen og med styret for fondet for deretter å forfatte tekst som skal inn i valginstruksen. Teksten/revidert valginstruks skal presenteres på Årsmøtet men må først godkjennes av styremedlemmene for Rlf.
 

52/21
Årsmelding og regnskap
I årsmeldingen skal tas med henvisning til artikkel i Syd-Vesten 1-2020 og i Utposten, om arbeidsmøtet/styreturen til London. Ellers er årsmeldingen klar for Syd-Vesten og publisering.

Regnskapet er klart for Syd-Vesten og publisering. Skal signeres elektronisk.
Budsjett må lages. Beløpet for Landsstyremøtet må videreføres i budsjettet for 2022. Ærespris må også tas med.
 

53/21
Høringer
Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere
Peter skriver høringssvar. Frist: 10.5.21