Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Referat 5-2021

Referat fra styremøte 27.5.2021
10. september 2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.10

Deltakere: Janne Kristine Bethuelsen, Peter Christersson, Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Mathias Hella,  Finn Finsnes, Yngve Johansen, Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Ruben Rainer Espelid, Dag-Helge Rønnevik, Bas J. de Romijn, Torgeir Gilje Lid.

 

54/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Det var ingen saker til eventuelt
 
55/21
Godkjenning av referat
Referat 4/21 ble godkjent
 
56/21
Valg av referent
Heidunn
 
57/21
Digitalt årsmøte med valg 11.6.21 kl. 18-ca 20.00
Digitalt årsmøte skal avholdes fredag 11.6.21 kl. 18-ca 20.00, med Zoom-hjelp fra It Dnlf. Det skal være rent årsmøte med valg, uten underholdning/foreleser.

Innkalling til årsmøte ble sendt medlemmene via epost 10.5.21.
Presentasjon av medlemsundersøkelsen må lages til årsmøtet.

Ang. valg Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland:
Ny henvendelse pr epost 18.5.21, fra Olav Thorsen:
Forslag til valg på medlemmer i styret for Primærmedisinsk forskningsfond.
Det foreslås at nåværende styremedlemmer gjenvelges for en periode på 4 år.

Det foreslås at varamedlem Jacques Honore gjenvelges for 4 år og at et nytt varamedlem Kristina Iden kommer inn og velges for 4 år.


(Fondets Vitenskapelig råds tre medlemmer, Kari Ersland, Geir Sverre Braut og Svein Kjosavik er oppnevnt av styret Rlf for perioden 2021-2025.)

 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre 2021-2023:

Leder: Peter Christersson, fastlege Stavanger medisinske senter
Medlem: Therese Egenæs er LIS (3) på kvinneklinikken SUS
Medlem: Ruben Rainer Espelid, LIS 2, kir avd Haugesund sjukehus 
Vara: Dag Helge Rønnevik, samfunnsmedisiner, Phd stip ved NTNU
Vara: Kaisa Haugland, Alis Stavanger medisinske senter

 

Valgkomitéens innstilling til kurskomitéen 2021-2023:

Stiller til valg: Peter Christersson, Håvar Aurstad, Nina Wikene, Marie Solli Slaattebræk. 

Blir sittende: Guro Hafnor Røstvig, Anders Bostad, Elma Ramic, Håvard Ims.

Valgkomitéens innstilling skal publiseres på hjemmesiden vår først etter at Syd-Vesten 2/21 (med info om innstilling) er kommet i postkassene, men uansett senest mandag 31.5.21.
 

58/21
Syd-Vesten 2-2021
Syd-Vesten ble sendt til trykking 20.5.21 og blir forsinket til postkassene.

Syd-Vesten 3-2021
Forslag til artikler ønskes. Nytt styre må ta ansvar for dette da innleveringsfristen er allerede 19.9.21.
Skal være i postkassene innen 19.10.21

Aktuelle artikler:
*Hvordan fungerer Dnlf og underforeningene?
*Brev til helseministeren ang sikre sosiale rettigheter for fastleger, ved Peter
*Digitalt kurs i MI, ved Peter
*Morten Munkvik tildelt NFA’s løvetannspris
*Felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben?
*Sus 2023, ved Bas og Mathias?
*Introduksjon av nytt styre?
*Intervju Egil Vaage i Stavanger Helsesenter, ved Finn

Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21
Skal være i postkassene innen 17.12.21
  
59/21
Syd-Vesten kostnader
Antall sider i dag varierer men ved mer enn 32 sider kommer kr. 5.000,- i tillegg.
Syd-Vesten 2-21 blir på flere sider er antatt og vil gi merkostnader.
 

60/21
Info fra leder
Aktuelle saker
*Regionutvalget har hatt møte med Helse Vest
- Janne tok opp saken om Folkehelsearbeids-undersøkelsen.  Helse Vest tenker ikke å gå dypere inn i Folkehelse-arbeidsundersøkelsen.
- Hvordan sikre fastleger i Helsefellesskapene, ble diskutert
 *Forespørsel og ønske pr. epost er kommet fra et medlem om Rlf kan organisere et allmøte/scene for debatt  om hvordan allmennlegetjenesten skal organiseres fremover da det synes å være liten politisk vilje til å redde fastlegeordningen. Styret Rlf ønsker at dette skal tas fatt i når nytt styre er valgt og kommet i gang.
*Rlf har pleid å støtte MedHum på Landsstyremøtets «Legestafett», foruten driftsstøtte til MedHum’s lokallag (sist kr. 10.000,- febr. 2020).

Vedtak: Rlf kan gi kr. 10.000,- til MedHum’s Legestafett på Dnlf’s Landsstyremøte 2021.
 
61/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Leger i samfunnsmed. Arbeid (Lsa) v. Andres:
*På randen av streik men det er blitt enighet mellom KS og LO kommune, YS kommune og Akademikerne i mellomoppgjøret 2021.

*Synd at informasjonen fra Akademikerne kommer via massemedia og at resultater blir kommunisert ut på forskjellige måter. Det brukes vanskelige begreper for både tillitsvalgte og medlemmene.

*Kommuneoverleger og samfunnsmed. ansatte har særdeles mange overtidstimer men får ikke betalt fordi de har fastlønn. Arbeidsavtaler er opprinnelig inngått med intensjon om annen type arbeid. Noen kommuner har fått på plass løsninger men andre ikke og i Rogaland er det store kommunale forskjeller. LSA jobber for bedring.  
 
62/21
Ærespris
Prisen skal være et kunstbilde til ca kr. 5.000,-  + utgifter til ramme og plakett.
Det har ikke lykkes å få hjelp til å velge kunst gjennom sykehusenes kontakter.
Janne har i stedet vært i kontakt med Gaute Rostrup, et rammeverksted som også selger  kunst fra 60 forskjellige kunstnere, mye i riktig prisklasse for Rlf, også inkludert ramme. De anbefaler litografi, etsing eller tresnitt. I stedet for blankett som må festes enten på rammen eller på glasset, kan det også lages et lite hull i paspaturen og at de stikker inn tekst som da kommer på baksiden av glasset- inkludert i prisen.

 

Styret ble presentert 6 forskjellige bilder og valgte ut ett som skal utdeles som ærespris på Årsmøte 11.6.2021.

Bildet skal merkes med «Ærespris 2021 tildeles «navn» gitt av Rogaland legeforening». Mer informasjon skal gis i talen ved tildeling.

Ellers enighet om å følge Gaute Rostrups anbefaling ang merking/tekst på bildet.
Prisvinner skal forhåndsinformeres slik at vedkommende har mulighet for å forberede seg.
 

63/21
Valg til Primærmedisinsk Forskningsfond - Rogaland
Det er gjort vedtak (Sak 33/21) på at det ved neste valgperiode er valgkomitéen som skal ha det formelle ansvaret for valg av nytt styre til fondet, men at fondet selv kan foreslå kandidater som skal innstille til Årsmøte for Rlf.
Men valgkomitéen ved Kari Ersland mener at det å finne kandidater her vil være en litt for stor jobb for valgkomitéen og ønsker heller at fondet selv skal rekruttere: Kan det vedtas at det formelle er valgkomitéens ansvar men at fondet selv må rekruttere?

Følgende forslag til tilleggstekst i Valginstruksen ble sendt Valgkomitéen og styret for Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland 18.5.21, med frist for innspill innen 20.5.21:

Valg av styret til Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland.
Dette skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges for 4 år. Styrets leder velges på årsmøtet.
Sittende styre for Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland har selv ansvar for å rekruttere nye medlemmer og varamedlemmer men skal klargjøre rekrutteringen i samarbeid med styret for Rogaland legeforening.
Valgkomitéen for Rogaland legeforening skal presentere disse på årsmøtet.
Fondets Vitenskapelige råd består av 3 medlemmer som oppnevnes av styret i Rogaland legeforening.

Ingen innspill er kommet.

 

Teksten/revidert valginstruks ble godkjent og skal presenteres på Årsmøtet.
 

 
64/21
Årsmelding, regnskap og budsjett
Årsmeldingen og regnskapet er publisert i Syd-Vesten 2-2021. Budsjett 2022 ble gjennomgått og godkjent.
 
65/21
Fond Alfred Berg
Orientering
Årsoppgave 2020, månedsrapporter og oversikt over utvikling og historisk verdi i 2020