Referat 6-2021

Referat fra styremøte 25.8.2021

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-20.00

Deltakere fra Styret Rlf 2019-2021: Janne Kristine Bethuelsen, Ruben Rainer Espelid, Cecilie Fredvik Torkildsen, Åse Mariero, Mathias Hella, Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Peter Christersson,  Dag-Helge Rønnevik, Finn Finsnes, , Yngve Johansen, Bas J. de Romijn, Torgeir Gilje Lid.
Deltakere fra Styret Rlf 2021-2023: Therese Egenæs, Åsmund Heggheim, Kaisa Earl Haugland (via Teams) og John Mullen.

 

66/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt: Presentasjonsrunde nye og gamle styremedlemmer møtt.
 
67/21
Godkjenning av referat
Referat 5/21 ble godkjent
 
68/21
Valg av referent
Heidunn
 
69/21
Rogaland Teater
Se hjemmesider for oversikt over teaterets forestillinger/juleforestilling. Saken utsettes til neste møte.
 
70/21
Syd-Vesten 3-2021

Nytt styre må ta ansvar da innleveringsfristen er allerede 19.9.21.
Skal være i postkassene innen 19.10.21

Aktuelle artikler:
*Hvordan fungerer Dnlf og underforeningene?
*Brev til helseministeren ang sikre sosiale rettigheter for fastleger, ved Peter
*Digitalt kurs i MI, ved Peter
*Morten Munkvik tildelt NFA’s løvetannspris
*Bilderapportasje felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben
*Sus 2023, generell oversikt med bilder, ved Mathias
*Introduksjon av nytt styre?
*Intervju Egil Vaage i Stavanger Helsesenter, ved Finn
*Intervju av Hans Petter Torvik, ved Peter
*Medisinutdanning til UIS, ved Ingvild V. Alsnes og Morten Munkvik
*Ny leder for PKO Eirik Viste

Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21

Skal være i postkassene innen 17.12.21.
*Statusrapport felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben.

Styremedlemmer oppfordres til å skrive i Syd-Vesten, eller skaffe artikler fra andre.

 
71/21
Syd-Vesten kostnader
Forlaget har ønsket endring i avtalen vår som vil øke våre kostnader med bladet. Vi har bl.a. vurdert digital utgivelse men har foreløpig valgt å fortsette som før,.
Antall sider i dag varierer men ved mer enn 32 sider kommer kr. 5.000,- i tillegg.
 

72/21
Info fra leder
Aktuelle saker
* Årsmøte 11.6.21 var digitalt og gikk bra. Neste årsmøte skal være i Haugesund. Tid og sted må bestemmes snarlig. Bestilling av lokaler og evnt underholdning må gjøres i god tid før. Gode avtaler er viktig mht kanselleringsfrister ol.

* Ny legevakt skal legges til Ullandhaug.

* Andres Neset var på NRK ang koronatesting av barn og unge. Mest smitte blant ungdom i vgs. Det jobbes med å finne metoder som ikke belaster kommunene, for å unngå at systemet kollapser.  Vanskelig å få ut informasjon på god måte. Utfordrende i Stavanger kommune.

* Hans Petter Torvik skal leveres prisen/bildet på Rådhuset i Sandnes i morgen. Janne har tipset Sandnesposten. Stavanger Aftenbladet er også kontaktet, av kommunikasjonsansvarlig i kommunen, og det vil bli kake og kaffe med også ordføreren til stede. Rlf vil dermed vise godt igjen og det kan også være en fordel mtp framover å bedre kunne fronte saker som fastlegekrisen og nye Sus.

*Rlf bør ha større fokus på høringer fremover

*Det er bestemt at prøvesvar skal kunne leses av pas på Helsenorge.no 12 dager etter og dermed ofte før neste konsultasjon med pasienten.
 
73/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Felles akuttmottak somatikk og psykiatri i Haugesund:
Ruben R. Espelid redegjorde for status for åpning av akuttmottak. Flott bygg og flotte fasiliteter, men med infrastruktur som ikke er på plass ennå. Ikke orden på telefon systemet. Misnøye hos ansatte.

Overlegeforeningen (Of) v/ påtroppende John Mulllen:
Nye Sus blir for lite, som også historien sier om annen sykehusbygging i Norge. Misnøye hos ansatte.
Mangler spesialist i rusmedisin på psykiatrisk klinikk, men sykepleiere er på plass.

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ påtroppende Åsmund Heggheim:
Fastlegekrisen må løses. Jo mer erfaring en får som fastlege, jo bedre blir en til å vurdere både psykiatri og somatikk, som også har innvirkninger på innleggelser.

Fungerer KAD etter hensikten? Mye utskiftning av personell i kommunale døgnposter.

Helsefellesskap: Hva er status her? Hvem skal sitte i Helsefellesskapet?
 
74/21
Søknad om midler til NAMS
Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS) søker om økonomisk støtte til møte om traume og katastrofemedisin i september.

Rlf har tradisjon for å støtte MedHum og ønsker ellers evnt. å bruke penger på arrangement som kan komme våre egne medlemmer til gode.

Det blir også prinsipielt vanskelig hvis vi støtter dette arrangementet å ikke støtte også andre som søker.

Vedtak: Avslag skal sendes NAMS
 
75/21
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Det er en egen komité som jobber med Landsstyremøtet, bestående av Marit Halonen Chistiansen, Jan Robert Johannessen, Peter Christersson og Kristin Marie Fagereng.
* Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.

Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
(Sentralstyremøte skal være mandag 30. mai)
Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.

* Bestillingen av Flor & Fjære for 1.6.2021 er kansellert. Ny bestilling er gjort pr. epost av sekretær 28.1.21: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Ny avtale med underholder Bjarte Tjøstheim er signert, gjeldende for onsdag 1.6.2022, også med mulighet for digital opptreden dersom en situasjon grunnet covid-19 fremtvinger det.
* En student med planlagt musiker-fremtid ble forespurt om å bidra med et morgen-innslag før landsstyremøte ble flyttet fra 2021 til 2022. Han er spurt om å heller stille opp i 2022.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen ble tidligere forespurt og pris ble tilbudt Rlf. Tønes/agent Paulsen må kontaktes igjen senere hvis ny avtale skal gjøres.
 
76/21
#Helse først
Valgkamppakke fra Dnlf ang Legeforeningens kampanje frem mot Stortingsvalget 2021 ble tidligere sendt oss. Skal Rlf invitere Rogalandsbenken til møte?
President Marit Hermansen har levert artikkel til Syd-Vesten 1-2021.

Saken, som var en av grunnene til felles styremøte/overlappingsmøte for gammelt styre for 2019-2021 og nytt styre for 2021-2023, ble drøftet.

Påtroppende leder ble forhindret fra å delta i møtet, men det var enighet i at det vil være vanskelig å få til et godt arrangement så tid før valget som skal være 13. september. Også vanskelig å kunne ha påvirkningskraft så sent i før-valget.

Enighet i at det er viktig at det nye styret Rlf finner ut  hvilken rolle Rlf har mht til kommunikasjon med politikere. Dnlf har en fagakse som vi ikke er med i. Men ved f.eks sykehusbygging i Rogaland blir det riktig for Rlf å uttale seg.

Medlemsundersøkelsen vår viste at mange ønsker at Rlf skal være mer synlige, også i sosiale medier og medlemmer vil da lett kunne gi tilbakemeldinger. Saken må videre drøftes i nytt styre sammen med ny leder.