Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Referat 7-2021

Referat fra styremøte 23.9.2021
29. oktober 2021

Sted: St. Svithun hotel
Kl 20.00-22.00

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Kaisa Earl Haugland, Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Cecilie Fredvik Tokildsen, John Mullen, Mathias Hella, Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Ruben Rainer Espelid og Dag-Helge Rønnevik.

77/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt.
 
78/21
Godkjenning av referat
Referat 6/21 ble godkjent
 
79/21
Valg av referent
Heidunn
 
80/21
Presentasjon
Presentasjon av det nye styret Rlf
 
81/21
Konstitusjon
Therese Egenæs ble valgt til nestleder.
 
82/21
Forventninger til styret
* Årsmøtevalgte vara har talerett men ikke stemmerett uten at han/hun møter ved  årsmøtevalgt styremedlems fravær.

Det er intensjon om at de to årsmøtevalgte varaene skal kalles inn til annet hvert møte hver, men at de begge kalles inn til Årsmøte, juleavslutning og arbeidsmøter for styret Rlf.

* Høringer. Det er viktig at styrets medlemmer deltar i å svare på høringer for at Rlf skal ha en rolle og kunne påvirke. Høringssvar kan sendes styret på epost for godkjenning. Sekretær leverer/sender inn svaret til Dnlf når det er klart. Høringssvar honoreres med takst 14*2.

* Saker som ønskes diskutert i styret må meldes inn som sak til styremøte.

* Flest mulig av styremedlemmene bør delta på Årsmøte.

* Syd-Vesten: Ønskelig at alle bidrar til bladet. Viktig også at saker fra sykehuset blir belyst, og forskning. Kjekt med intervjuer av forskjellige kollegaer, også kollegaer som ikke har utrettet noe spesielt.
Fast innslag «5 på gangen». Intervju av leger fra forskjellige yrkesforeninger, noen fra Haugesund og noen fra Stavanger. Veksle på hvem som skriver fra gang til gang.
 
83/21
Sosiale arrangement for medlemmer
* Legefester er viktige sosiale arenaer, men bør utsettes til etter sommeren 2022.
* Juleforestilling på Rogaland Teater for Rlf’s medlemmer utgår i år
 
84/21

Syd-Vesten 3-2021

Forslag til artikler ønskes. Innleveringsfristen var  19.9.21. Artiklene er sendt Apriil forlag og bladet skal være i postkassene innen 19.10.21

Innkomne artikler:
*Digitalt kurs i MI, ved Peter
*Morten Munkvik tildelt NFA’s løvetannspris
*Introduksjon av nytt styre
*Intervju Egil Vaage i Stavanger Helsesenter, ved Finn
*Intervju av Hans Petter Torvik, ved Peter
*Medisinutdanning til UIS, ved Ingvild V. Alsnes og Morten Munkvik
*Ny leder for PKO Eirik Viste, ved Åsmund
*Preikestolkurset


Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21. Skal være i postkassene innen 17.12.21.

*Statusrapport felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben.
*Sus 2023, generell oversikt med bilder, ved Mathias
*Hvordan fungerer Dnlf og underforeningene? Hvordan er det bygget opp? Kaisa skriver og tar det opp med Peter underveis.
* Kreftstudie, ved Cecilie
* 5 på gangen, ved Therese.
* Helseshopping, ved Åsmund
* Epikriseskriving, ved Andres
* ISF finansiering, ved Finn
* Bioteknologi, Cecilie forespør Ragnar Kvie Sande

 
85/21
Styremøter
Digitale versus fysiske møter. Det satses på  variasjon og at det gis mulighet for også digital deltakelse på fysiske møter. Dette spesielt for å legge bedre til rette for medlemmene som kommer fra nordfylket.

86/21
Info fra leder
Aktuelle saker
Ingen saker denne gangen.

87/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

* Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Peter Christersson:
Luftveislegevakt: Det er problematisk at Stavanger har valgt å legge ned Luftveislegekontoret fra 1.9.21. Vanskelig å ivareta andre pasienter og skjerme dem fra Covid 19 når alle med luftveisplager må komme til fastlegekontoret.

Fastlegekrisen: Det kan ta 2,5 år å få en stilling dekket i Stavanger. Det er forventninger til at våre nyvalgte myndigheter skal ta grep som vil endre på situasjonen.

Sikre veiledning og supervisjon i Allmennmed.: Kommunen har fått ansvar men de klarer det ikke. Flere bekymringsmeldinger, fra fastleger som ikke får ivaretatt dette og da ikke får godkjent utdanningen, er kommet.

Kommunene har rapporteringsplikt til Helsedirektoratet, men blir sannsynligvis ikke sanksjonert mot om de ikke klarer å rekruttere veiledere.

* Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Åsmund Heggheim:
Lønnsforhandlinger: Det er ulike ordninger i de forskjellige kommunene og det kan være 400.000 kr. i forskjell mellom private og kommunalt ansatte.
En regner med at det går mot brudd.

 * Praktiserende spesialisters Landsforening (PSL):
Årsmøte i PSL er avholdt. Mye fokus på rettighetsvurdering. Avt. Spes. har ikke lov å gi rettighet og det er startet arbeid for å likevel få til dette, i første omgang for psykiaterne, med en prøvetid på 2 år.

* Yngre Legers Forening (Ylf) v/Mathias N. P. Hella:
Sus 2024: Det er økt fokus på sambruksrom og effektivitet men antall pasienter øker for hvert år og det er vanskelig når det skal kreves bruk av færre rom og samtidig nye måter å jobbe på.
 
88/21
Grunnkurs D
Flere utgifter ved Grunnkurs D er utenfor vanlige retningslinjer ved kursarrangement. Styret Rlf er enige i at Grunnkurs D skal forholde seg til samme regler og honorar som på andre kurs. Møte skal avtales for å drøfte dette sammen med leder Rlf, leder kurskomitéen og kursleder for Grunnkurs D.
 
89/21
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Det er en egen komité som jobber med Landsstyremøtet, bestående av Marit Halonen Christiansen, Jan Robert Johannessen, Peter Christersson og Kristin Marie Fagereng.


* Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.

Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
(Sentralstyremøte skal være mandag 30. mai)
Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.

* Bestillingen av Flor & Fjære for 1.6.2021 er kansellert. Ny bestilling er gjort pr. epost av sekretær 28.1.21: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Ny avtale med underholder Bjarte Tjøstheim er signert, gjeldende for onsdag 1.6.2022, også med mulighet for digital opptreden dersom en situasjon grunnet covid-19 fremtvinger det.
* En student med planlagt musiker-fremtid ble forespurt om å bidra med et morgen-innslag før landsstyremøte ble flyttet fra 2021 til 2022. Han er spurt om å heller stille opp i 2022.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen ble tidligere forespurt og pris ble tilbudt Rlf. Tønes/agent Paulsen må kontaktes igjen senere hvis ny avtale skal gjøres.

Neste møte i Landsstyremøtekomitéen blir 5.10.21.
 
90/21
Helsefelleskap
Det er en utfordring å skaffe fastleger til Helsefelleskap, som KS og Helse Stavanger står bak, og som skal være en samhandlings-plattform bestemt av Bent Høie. Representanter skal velges for en tidsbegrenset periode på 2 år.

Møte ang. helsefelleskap ønskes avholdt med ALU-lederne.
Peter skal sende budsjett for et møte til styremedlemmene Rlf for godkjenning.
 
91/21
Årsmøte 2022
Skal avholdes i Haugesund. Tid og sted må fastsettes og bestilles snarlig.
Noen fra Haugesund må være med å bestemme tid og sted. Saken utsettes til neste møte.
 
92/21
Allmøte/scene
*Epost 19.5.21 fra et medlem i Rlf. Jeg lurte på om vår kjære lokalforening kunne ta på seg å organsiere et allmøte/scene for debatt om hvordan allmennlegetjenesten skal organiseres fremover. Ingenting tyder på at det er reell politisk vilje til å redde fastlegeordningen. Kunne vi få en diskusjon om alternative måter å drifte, organisere, finansiere tjenestene våre på? Kan vi få til private/andre løsninger uten å miste faget? Det kunne være spennende å høre tanker, ideer og erfaringer rundt dette. Gjerne med innspill både fra både legestanden, sykehus, kommunale helsetjenester, pasientforeninger og politiske partier.

Styret er enige i at kanskje mer en debatt med ordstyrer, sammen med ulike politiske partier, kan arrangeres, men at vi bør vente til våren når vi vet mer hva den nye regjeringen vil gjøre.
Peter skal sende svar.