Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Referat 8-2021

Referat fra styremøte 25.10.2021
2. desember 2021

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.15

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Cecilie Fredvik Tokildsen, , Mathias Hella, Andres Neset og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Kaisa Earl Haugland, Ruben Rainer, Espelid John Mullen og Dag-Helge Rønnevik.

 

93/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt: Politikerskolen.
 
94/21
Godkjenning av referat
Referat 7/21 ble godkjent
 
95/21
Valg av referent
Heidunn
 
96/21
Oppgavefordeling
*Landsstyremøtekomiteen ønsker at også en fra det nye styret blir med i komiteen. Vedkommende bør være fri til å ordne ting under Landsstyremøtet og som ikke er delegat til Landsstyremøtet. Therese Egenæs ble valgt.

*Noen som er interessert i å delta i SHARE? Policy-dokument for SHARE skal sendes til styremedlemmene til informasjon slik at en lettere vet hva det går ut på før en vurderer å delta her.
 
97/21
Sosiale medier
Bør Rlf være synlig på sosiale medier?

Det er enighet i styret at det er i tråd med medlemsundersøkelsen å være til stede på sosiale medier og at Rlf skal satse på Instagram.

En Instagram konto er lukket slik at ingen andre kan publisere på kontoen og vi har da bedre kontroll og regner ikke med å måtte bruke særlig mye tid på moderator-arbeid. Det er kjekt med tilbakemeldinger på publikasjonene, men det går også an å styre slik at folk ikke kan legge kommentarer. Viktig å passe på at f.eks pasienter ikke stiller spørsmål og glemmer personvernhensynet.

Artikler fra bl.a. Syd-Vesten som allerede legges på hjemmesiden vår kan også lenkes til Instagram.

Vi bør gå «hardt ut» og gjøre det skikkelig for at folk skal følge oss og også være interesserte i å følge oss videre.

Flere andre lokalforeninger er på sosiale medier og har mange følgere. Nord-Trøndelag legeforening, hvor et varamedlem har jobben med å drifte Instagram konto og sekretær hjelper til med publisering av artikler, kan kontaktes for råd.

Therese Egenæs har erfaring med drift av Instagram kontoer og ble valgt til å drifte for Rlf. Informasjon må gis i Syd-Vesten.
Ansvar: Therese


98/21
Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21
Skal være i postkassene innen 17.12.21.

*Statusrapport felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben.
*Hvordan fungerer Dnlf og underforeningene? Hvordan er det bygget opp? Kaisa skriver og tar det opp med Peter underveis.
* Kreftstudie, ved Cecilie
* 5 på gangen, ved Therese.
* Helseshopping, ved Åsmund
* Epikriseskriving, ved Andres
* ISF finansiering, ved Finn
* Intervju nytt kurskomitémedlem
* Kurs i trygdemedisin, ved Peter
* Rlf på Instagram, ved Therese
* Helsefellesskap, ved Peter

Syd-Vesten 1-2022
Frist: 9.2.22

* Ny hudlege/avt.spes. (hvis klart), ved Finn
* Bioteknologi, ved Ragnar Kvie Sande
* Leger i vitenskapelige stillinger, ved Cecilie
 
99/21
Info fra leder
Ingen nye aktuelle saker denne gangen.
 
100/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Åsmund Heggheim:
Har deltatt på Tariffkonferanse.

Leger i samfunnsmed. Arbeid (Lsa) v. Andres Neset:
Pandemien har vært altoverskyggende men en er nå på vei inn i en ny fase. Koronakommisjonen arbeider med å svare ut oppgaver ang. kommunelegefunksjoner. Blir spennende å se hva som kommer ut av det.

Yngre Legers Forening (Ylf) v/Mathias N. P. Hella:
Er invitert til å bidra til workshop ifbm sambruks-rom og effektivitet på det nye sykehuset.
 
101/21
Arbeidsmøte/ utlandstur
Det har vært tradisjon for arbeidsmøte/utenlandstur for nytt styre i Rlf.

Styretur ble besluttet skal legges til Svalbard helgen i uke 4-2022 denne gangen.
Heidunn skal ordne det praktiske rundt reise, overnatting osv.

Andres skal sjekke muligheten for besøk på sykehuset og legevakten på Svalbard.
 

102/21
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Det er en egen komité som jobber med Landsstyremøtet, bestående av Marit Halonen Christiansen, Jan Robert Johannessen, Peter Christersson og Kristin Marie Fagereng.
Therese Egenæs ble valgt i tillegg fra nytt styre Rlf.

* Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.

Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
(Sentralstyremøte skal være mandag 30. mai)
Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.
* Bestillingen av Flor & Fjære for 1.6.2021 er kansellert. Ny bestilling er gjort pr. epost av sekretær 28.1.21: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Ny avtale med underholder Bjarte Tjøstheim er signert, gjeldende for onsdag 1.6.2022, også med mulighet for digital opptreden dersom en situasjon grunnet covid-19 fremtvinger det.
* En student med planlagt musiker-fremtid ble forespurt om å bidra med et morgen-innslag før landsstyremøte ble flyttet fra 2021 til 2022. Han er spurt om å heller stille opp i 2022, men bekreftelse foreligger ikke ennå.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen ble tidligere forespurt og avtale er nå igjen bekreftet.

Siste møte i Landsstyremøtekomitéen var  5.10.21. Det er avtalt med Anne Toril Norli og representanter fra Dnlf møte og også besiktigelse av hotellet 15.11.21. Programmet skal da ferdigstilles.
 
103/21
Helsefelleskap
Det er en utfordring å skaffe fastleger til Helsefelleskap, som KS og Helse Stavanger står bak, og som skal være en samhandlings-plattform bestemt av Bent Høie. Representanter skal velges for en tidsbegrenset periode på 2 år.

Møte ang. helsefelleskap ble avholdt 8.10.21. Kun 2 av 6 representanter ble valgt, ingen vara. Det blir opp til de ulike kommuners allmennlegeutvalg å finne flere representanter.

Peter skal skrive artikkel til Syd-Vesten.
 
104/21
Årsmøte 2022
Det ble besluttet at Årsmøte 2022 skal avholdes 17.6.2022.

Ruben og Dag-Helge skal kontaktes for å avklare om de fortsatt ønsker at Årsmøtet skal avholdes i Haugesund.
 
105/21
Foreningens time
Styret ønsker at det skal være informasjon fra Styret Rlf på kurskomitéens kveldskurs. Må videre tas opp med kurskomitéen for å finne passende tid.
 
106/21
Oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse
Skriv, datert 19.10.21, er kommet fra Tone Houge Holter, seksjonssjef SOP/Utdanningsfond Dnlf, ang oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse, og kandidater til dette. Det spørres om lokalforeningene har flere forslag til kandidater.

Rlf har ingen forslag til andre aktuelle kandidater.
 

 
Eventuelt sak:
107/21
Politikerskolen
Akershus legeforening har arrangert «politikerskole» for å spre kunnskap om primær og sekundærtjenesten til politikerne. 2-timers møte med litt servering og mulighet for at politikere kan stille spørsmål gir gjennomslagskraft for Dnlf.

Akershus er et stort fylke og det har vært nødvendig å dele møtene i 4. Det er brukt totalt kr. 60.000 for 4 møter inkl. mat og praksiskompensasjon (gratis lokale).

Det er enighet i styret om at slikt er i tråd med hva medlemmene har etterspurt og at dette er noe også Rlf bør satse på. Skal tas med i programmet på styrets kommende arbeidsmøte/utenlandstur.
Peter skal sende kopi av Akershus legeforenings program for politikerskolen, til informasjon og inspirasjon.