Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Referat 9-2021

Referat fra styremøte 16.11.2021
6. januar 2022

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Ruben Rainer Espelid (via video), Kaisa Earl Haugland, Åsmund Heggheim,  Cecilie Fredvik Tokildsen (via video), Andres Neset, John Mullen og Heidunn Nordtveit (sekretær/via video)
Frafall: Finn Finsnes og Mathias Hella

108/21
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt.
 
109/21
Godkjenning av referat
Referat 8/21 ble godkjent
 
110/21
Valg av referent
Heidunn
 
111/21
Grunnkurs D
Oppfølging etter møte 3.11.21 ang. Grunnkurs D.

Det var uenighet i møtet, også i etterkant ang møtereferat. Kurskomitéens krav er utover leder Peter Christerssons mandat og saken ble derfor tatt til styret for drøfting igjen.

Positivt med ildsjeler som lager kurs, men hvis det åpnes opp for at Grunnkurs D skal få bruke penger ut over de vanlige retningslinjene bør det være likt også for andre kursarrangører?

Overskuddet fra Grunnkurs D er stort og blir delt med 2/3 til Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland og 1/3 til Rogaland legeforening.

Vedtak: Styret Rlf besluttet under dissens (en stemte imot) at Grunnkurs D kan få disponere fritt opp til kr. 25.000,- årlig til sosiale utgifter.
Honorering av forelesere skal i all hovedsak skje ihht Dnlf’s satser men kan unntaksvis vurderes å betale litt mer der andre forhold tilsier at det er nødvendig. Det må være rammer for dette.

112/21
Sosiale medier
Therese har opprettet Instagram konto og Facebook konto. Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.

Viktig at én har hovedansvaret men at andre også bidrar.

Syd-Vesten artikler blir linket men da Instagram er billedlig basert er ikke alt fra Syd-Vesten egnet for dette.
Forslag:
*Uttalelser fra medlemmer til media
*5 i korridoren
*Introduksjonsrunde av styret Rlf. Mer sosialt rettet og ikke så faglig. Therese skal lage forslag til spørsmål.
*«Takeover»

Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Det ble ellers besluttet å opprette gruppe på Whats App for styremedlemmene. Heidunn skal sende styremedlemmenes tlf.nr. til Therese.

113/21
Syd-Vesten 4-2021
Frist: 16.11.21
Skal være i postkassene innen 17.12.21.

*Statusrapport felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben.
*Hvordan fungerer Dnlf og underforeningene? Hvordan er det bygget opp?, ved Kaisa
* Kreftstudie, ved Cecilie
* Helseshopping, ved Åsmund
* ISF finansiering, ved Finn
* Intervju nytt kurskomitémedlem
* Kurs i trygdemedisin, ved Peter
* Rlf på Instagram, ved Therese
* Helsefellesskap, ved Peter
* Leger i vitenskapelige stillinger, ved Cecilie
* Nordisk Kongress 21.-23.6.2022 har forespurt om helsides annonse i Syd-Vestens utgaver fram til sommer 2022. Styret Rlf er enige i at de heller kan få plass til en redaksjonell artikkel hvor de også kan ha en mindre annonse innbakt i en ramme eller faktaboks.

Forlaget skal få beskjed om at vi blir forsinket med innlevering av artikler.

Syd-Vesten 1-2022
Frist: 9.2.22

* Ny hudlege/avt.spes. (hvis klart), ved Finn
* Bioteknologi, ved Ragnar Kvie Sande
* Epikriseskriving, ved Andres
* 5 på gangen, ved Therese.
 

114/21
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Høring Landsstyremøte 2022 med svarfrist 31.1.22: Viktig at alle tenker over om vi har forlag, til neste styremøte.
* Det årlige «Seminar for lokalforeninger, regionsutvalg og konserntillitsvalgte» finner sted 18.-19.11.21 i Legenes Hus.
 
115/21
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Overlegeforeningen (Of) v/ John Mullen:
Ansettelsesprosess spesialist i rusmedisin er i gang.

Leger i samfunnsmed. Arbeid (Lsa) v. Andres:
Pandemien dominerer fortsatt, nå med ny kraft.

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Peter Christersson:
Brev er utsendt til alle medlemmer om viktigheten med egenomsorg og at Villa Sana rapporterer om travle tider. Flere har respondert og redusert listene sine. Dnlf’s anbefaling er max 200-250 pasienter pr kurativ dag mot tidligere 300 pasienter pr dag. Reduksjonen er et resultat av den store økningen av oppgaver pålagt allmennlegene.

116/21
Arbeidsmøte/ utlandstur 27.-30.1.22
Det har vært tradisjon for arbeidsmøte/utenlandstur for nytt styre i Rlf.

Priser for tur til Svalbard er undersøkt og funnet for dyrt for vårt budsjett.
Nytt forslag: Amsterdam med direktefly, utreise ettermiddag/kveld torsdag 27.1.21.
Peter og Heidunn skal undersøke videre. Viktig med fleksible billetter mht avbestilling (bl.a. pga corona).
Alle må tenkte på muligheter for faglig arbeid/besøk foruten selve arbeidsmøtet fredag og lørdag formiddag.

 
117/21
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Det er en egen komité som jobber med Landsstyremøtet, bestående av Marit Halonen Christiansen, Jan Robert Johannessen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.

* Dnlf har bekreftet at de tar over ansvaret i tråd med styrets vedtak på styremøte 24.11.20 og utsettelse av landsstyremøte i Rogaland til 2022.
Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
(Sentralstyremøte skal være mandag 30. mai)
Bestillingen av Atlantic hotel for 2022 (30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte) er bekreftet av Anne Torill Nordli.
* Bestillingen av Flor & Fjære for 1.6.2021 er kansellert. Ny bestilling er gjort pr. epost av sekretær 28.1.21: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Ny avtale med underholder Bjarte Tjøstheim er signert, gjeldende for onsdag 1.6.2022, også med mulighet for digital opptreden dersom en situasjon grunnet covid-19 fremtvinger det.
* En student med planlagt musiker-fremtid ble forespurt om å bidra med et morgen-innslag før landsstyremøte ble flyttet fra 2021 til 2022. Han er spurt om å heller stille opp i 2022, men bekreftelse foreligger ikke ennå.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen ble tidligere forespurt og avtale er nå igjen bekreftet.

Siste møte samt besiktigelse av hotellet sammen med Anne Toril Norli og andre representanter fra Dnlf var 15.11.21.
Epost fra Flor og fjære er kommet 15.11.21 med informasjon om at prisene er satt opp med kr. 100,- pr person. Budsjettet for dette må  oppjusteres av Dnlf. Det meste er nå ellers på plass.
 
118/21
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund
Følgende er reservert på Scandic Maritim hotel fredag 17.6.22:

* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 17.00.
* egen festsal for festmiddag på Scandic Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.00.
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00.

Bestille også foreleser? Ruben skal sjekke for å finne en god lokal foreleser.
 
119/21
Allmøte/scene
*Epost 19.5.21 fra et medlem i Rlf. Jeg lurte på om vår kjære lokalforening kunne ta på seg å organsiere et allmøte/scene for debatt om hvordan allmennlegetjenesten skal organiseres fremover. Ingenting tyder på at det er reell politisk vilje til å redde fastlegeordningen. Kunne vi få en diskusjon om alternative måter å drifte, organisere, finansiere tjenestene våre på? Kan vi få til private/andre løsninger uten å miste faget? Det kunne være spennende å høre tanker, ideer og erfaringer rundt dette. Gjerne med innspill både fra både legestanden, sykehus, kommunale helsetjenester, pasientforeninger og politiske partier.

Styret er enige i at kanskje mer en debatt med ordstyrer, sammen med ulike politiske partier, kan arrangeres, men at vi bør vente til våren når vi vet mer hva den nye regjeringen vil gjøre.
Peter har sendt svar.

Medlemmet har igjen tatt kontakt, pr. epost 6.11.21, og viser til https://www.aftenposten.no/norge/i/KzGEgG/topper-fastlegeordningen-med-100-millioner-ti-minutter-kortere-arbei

På tide å dra i gang et møte?

Styret vurderer det som at Politikerskole med direkte påvirkning av politikere vil være mer effektfullt enn et debattmøte. Vi har da bedre mulighet til å gi politikerne informasjon om hva vi selv tenker om de forskjellige temaene innenfor helsepolitikk.

Dnlf jobber ellers hardt opp mot politikerne og har en annen kapasitet og innflytelse enn hva vi tenker Rlf kan klare å få til.

Peter skal svare på henvendelsen fra medlemmet.
 
120/21
Eventueltsak:
Nyttårsmiddag for kurskomitéen Rlf
Medlemmene i kurskomitéen får gratis kurs samt en årlig middag som påskjønnelse for arbeidet med å lage kurs.

15.5.2019 ble det gjort vedtak på at beløp for den årlige nyttårsmiddagen for medlemmer av Kurskomitéen Rlf m følge skal være max kr. 1.500-2.000 pr. medlem.
Pga jevn prisstigning siste årene er det ønskelig fra kurskomitéen med økt økonomiske rammer.

Styret Rlf er enige i at beløpet kan økes.
Peter Christersson og leder for kurskomitéen Nina T. Wikene skal utarbeide et budsjett som skal sendes til styret på epost for godkjenning.