Referat 1-2022

Referat fra styremøte 27.1.2022

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.30

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, ,  Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Cecilie Fredvik Tokildsen, Andres Neset, Mathias Hella, Kaisa Earl Haugland, John Mullen og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Dag-Helge Rønnevik og Ruben Rainer Espelid

 

1/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Det var ingen saker til eventuelt.
 
2/22
Godkjenning av referat
Referat 10/21 ble godkjent
 
3/22
Valg av referent
Heidunn
 
4/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.


Det er kommet spørsmål om mulighet for stillingsannonse i våre sosiale medier. Retningslinjer behøves.
Den norske legeforening har sin egen portal for annonsering av stillinger. Rogaland legeforening ønsker ikke å åpne for annonsering, men informasjon om ledig stilling kan tas med i  evnt artikler i Syd-Vesten fra f.eks en avdeling eller kommune.

5/22
Middag, og arbeidsmøte på Victoria hotell utsettes

Opprinnelig program for styremøte og arbeidsmøte 28.1.22:
Kl. 10-12: Vanlig styremøte, og utdeling av oppgaver.
Kl. 12-13: Lunsj
Kl. 13-15: Gruppearbeid, en gruppe med politikerskole og en med arbeidsprogram
Kl. 15-17: Samkjøring og spikring

Møtet 28.1.22 og middag 27.1.22 utsettes. Rlf blir ikke belastet økonomisk tross for sene avbestillinger siden vi ikke har kansellert men utsatt arrangementene. Vi må komme tilbake til nye datoer senere.
 
6/22
Syd-Vesten 1-2022
Frist: 9.2.22. Skal være i postkassene innen 4.3.22
* Ny hudlege/avt.spes. (hvis klart), ved Finn
* Epikriseskriving, ved Andres
* 5 på gangen, ved Åsmund
* Statusrapport felles akuttmottak somatikk og psykiatri Hg.sund sykehus, ved Ruben.
* Helsefellesskap, ved Peter
* MedHum
* Ny avtalespesialist i gyn, ved Ceclilie
* Felles rus/psykiatri poliklinikk, ved John
* Teaser Landsstyremøtet, ved Therese


Syd-Vesten 2-2022
Frist: 20.4.22. Skal være i postkassene innen 18.5.22
* Årsmøtedokumenter: Årsmøteinnkalling, Årsmelding 2021 og Årsregnskap 2021
* Fall-poliklinikk opprettes på Sus, ved Mathias
* Årsmøte teaser, ved Ruben og Dag-Helge

Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22

 
7/22
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Komité som jobber med Landsstyremøtet: Jan Robert Johannessen (leder), Marit Halonen Christiansen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.

* Tid: Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
Bestillingen av Atlantic hotel: 30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte.
* Bestillingen av Flor & Fjære: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Avtale med underholder Bjarte Tjøstheim.
* Kulturinnslag.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen

Landsstyremøtekomitéen har hatt nye møter. Ekstra tilskudd fra Dnlf er kommet slik at vi ligger bra an budsjettmessig.

Forslag kom, på styremøte, om å lage teaser om programmet for Landsstyremøtet for allerede nå å få blest om arrangementet.
 
8/22
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund
Følgende er reservert på Scandic Maritim hotel fredag 17.6.22:
* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 17.00.
* egen festsal for festmiddag på Scandic Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.00.
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00.

President i Dnlf, Anne-Karin Rime (Anka), har takket ja til å komme på årsmøtet vårt.
Annen underholder / foreleser?
Ruben og Dag-Helge skal bes om å presentere plan på neste styremøte, samt å lage en teaser/informasjon/en side til neste Syd-Vesten.

Det skal undersøkes om hotellet kan tilby en rabbattert pakke for våre tilreisende medlemmer. Ansvar: Heidunn
 

9/22
Årsregnskap 2021 / Årsmelding 2021
Skal publiseres i Syd-Vesten 2-22.
Regnskapsfører hos Accomodo Regnskap AS starter på årsregnskapet så snart alle honorarskjema og fakturaer for 2021 er på plass. Revisor hos RSM Norge AS trenger 10-14 dager fra ferdig avstemt regnskap til dato for publisering + tilsvarende buffer hvis ønskelig å publisere signert regnskap.

Årsmelding 2021 Rlf er under arbeid.
 
10/22
Politikerskole
Politikerskole med direkte påvirkning av politikere / gi politikerne informasjon om hva vi selv tenker om de forskjellige temaene innenfor helsepolitikk.

Temaet anses å være best å jobbe med i grupper. Saken utsettes til ny tid for arbeidsmøte.
 
11/22
Målsettinger 2021-2023
Målsettinger for styret i Rogaland legeforening 2021-2023
Viktig å få klart om noen viktige saker mangler i målsettingene.
 
12/22
Søknad støtte til LIS1-kveld fra Ylf på Sus febr. 2022
Epost mottatt 10.1.22 fra Beanca Grottenberg, Yngstrepresentant i Ylf-styret ang søknad om støtte til LIS1-kveld.

Vedtak: Inntil kr. 12.000 pr. halvår kan støttes for LIS1-møter ved Sus, gjeldene for år 2022 og 2023.
Det forutsettes at det lages et regnskap med kvitteringer som bakgrunn for utbetaling.
 
13/22
Lønn sekretær
Sekretær ønsker å komme opp på nivå for gjennomsnittlig lønn ifht de andre lokalforeningsansatte.

Tilbud om ny lønn sendes sekretær etter møtet.
 
14/22
Info fra leder
Aktuelle saker
* Share: Peter deltar da ingen andre har meldt interesse.
* Regionutvalget. Det jobbes med representant fra Rogaland til Regionutvalg Vest.
* Ledersamling. Mye omhandlet covid, også med forelesere som Preben Aavitsland og Camilla Stoltenberg m.fl.
* Blåreseptsaken som er innført fra 1.1.22 hvor leger risikerer bøter for feilutskriving av blåresept. Bør Rogaland legeforeningen mene noe for å kunne påvirke? Styret drøftet saken og tenker at pasientstemmen/ pasient-organisasjoner kan kontaktes for uttalelser for å påvirke. I sosiale medier kan skrives at vi støtter Dnlf om å ikke skrive ut blårespeter.
 
15/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Ingen saker denne gangen.
 
Høringer
* Forslag til endringer i forskrift av krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
Rlf frastår å svare
 
* Innspill til Kvinnehelseutvalget
Rlf frastår å svare
 
* Landsstyresak – forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi
Rlf frastår å svare