Referat 10-2022

Referat fra styremøte 2.12.22

Sted: Haugesund sykehus
Kl 18.30-20.00

Deltakere: Peter Christersson, Åsmund Heggheim, Ruben Rainer Espelid og Knut Vassbø
Frafall: Finn Finsnes, Dag-Helge Rønnevik, Therese Egenæs, John Mullen, Cecilie Fredvik Torkildsen, Kaisa Earl Haugland, Mathias Hella og Heidunn Nordtveit (sekretær)

 

138/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning.
Saker til eventuelt.

Referent 2.12.22: Knut Vassbø

VEDTAK: Godkjent
 
139/22
Godkjenning av referat
Godkjenning av referat 9/22

VEDTAK: Godkjent
 
140/22
Sosiale medier
VEDTAK: Alle bør bruka sosiale og masse-medier
 
141/22
Søknad fra kurskomiteen ang utgifter til utenlands arbeidsmøte.
Kurskomiteen har søkt om å få dekket utgifter til reise og opphold for arbeidsmøte utenlands 23.-26.3.2023. Det ble søkt om kr. 165.210 inkludert praksiskompensasjon for én dag.

Sak 131/22 ble behandlet pr epost fordi leder Peter Christersson også er medlem i kurskomitéen og derfor inhabil.

8 styremedlemmer svarte. Det kom forslag om at det blei vurdert å avsette et årlig beløp til fagtur etc for kurskomiteen, på f.eks. 40-50.000, som kan overførast til neste år, med maks akkumulert beløp 120-150.000 kr. Beløpet kan indeksregulerast. Dermed har kurskomiteen ein fast pott å forholda seg til, og det blir unødvendig å søka styret om godkjenning.

Vedtak: Søknad om dekning av utgifter på kr. 165.210,-, ifbm fagtur utenlands 23.-26.3.2023 for Kurskomitéen innvilges.
 

142/22
PSL
PSL deltakelse styret og regionutvalg

VEDTAK: Utfordring med tap i praksis ved møter. Kan andre møta?
 
143/22
Oppfølging møte med Hordaland legeforening
Evnt oppdatering om saken.

VEDTAK: Publisera i kvarandre sine medlemsblad – to felles saker i året. Finna felles saker for heile Helse Vest.

Jobba med felles deltaking på legefest/sosiale arr – Hordaland og Rogaland legeforening har forskjellig praksis vedr. utgiftsdekning.
Ansvar: Peter


Peter
144/22
Pensjonsmøte 8.3.22
Peter jobber med pensjonsmøte, tilsvarende som er arrangert i Hordaland og Trøndelag lf.

Lars Duvaland, leder JA i Dnlf har takket ja til å komme

 

VEDTAK: Møte 8. mars kl 1730, Sola strandhotell, program er klart. KLP, Storebrand, SOP, DNLF stiller.

Dag-Helge foreslår streaming. Ruben tar dette opp med DNLF.
Ansvar: Peter, Ruben


145/22
Medlemsmøte
Peter har tanker om nytt medlemsmøte

 

VEDTAK: Avhending av praksis – rettar, nemnd, kommunen sin rolle. Kva skaper meirverdi av ein praksis?

 

Statssekretær Ole Henrik Krak Bjørkholt positiv til å stilla. Nemndleiar Gunnar Ramstad stiller. Leiar i ALIS-utvalget og NMF?
 
146/22
Honorar av artikler til Syd-Vesten
Vedtak fra referat av 10.12.12, sak 70/12:

Opptil 12.000,- per utgave, 500,- per side.

 

Praksis har ellers vært kr. 1000,- for lederartikkel.
Ingen honorar for artikler på mindre enn en halv side.

Økning av honorar?

 

VEDTAK: Honorering også for bidrag under ½ side (250 kr).

Dissens: Forslag om at eksterne små innlegg ikkje blir honorert.

Ansvar: Heidunn

147/22
Syd-Vesten 1-2023
Frist: 8.2.23. Skal være i postkassene innen 8.3.23
* Ærespris annonsering
* Felles rus og psykiatri pkl, ved John?
* Intervju av ny fylkeslege ved Kaisa?


Syd-Vesten 2-2023
Frist 19.4.23. Skal være i postkassene innen 24.5.23

Frist 26.8.23. Skal være i postkassene innen 27.9.23
Syd-Vesten 3-2023

Frist 8.11.23. Skal være i postkassene innen 13.12.23
Syd-Vesten 4-2023

VEDTAK: Tatt til orientering

 
148/22
Årsmøte 2023
Stavanger Konserthus er bestilt for Årsmøte 2. juni 2023.
For å være med på festmiddag skal medlemmer også måtte delta på selve årsmøtet. Ledsagere er fortsatt velkomne til å være med på festmiddagen og forelesning/underholdning.

 

Årsmøte arrangementet 2.6.23 skal starte med orgelspill av Nils Henrik Asheim kl 17.00-17.30, før forelesning av Bent Høie, etterfulgt av selve årsmøte og deretter festmiddag.

 

Vip lounge er bestilt for HTV-møte ca. kl. 13 + selve årsmøtet og forelesning, med plass til 60 gjester til bords (runde bord eller konferansebord) eller 100 personer i kino oppsett (stol ved stol).

Hele restaurant Spiseriet er reservert fra ca. kl. 20.00. Fra 100 personer og oppover tilfaller det ikke noen leie for lukket selskap i restauranten.

---------

Styret ønsker først og fremst humor som underholdningsinnslag under middagen. June Kommune skal kontaktes, Cecilie sender forespørsel.

Cecilie har ellers kontaktet Jan Rune Holdhus, som kan komme på den aktuelle datoen. Lyd og lydmann kommer i tillegg.

VEDTAK: Konsept og program vedtatt
Peter

 

 
149/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Gjennomgang fra ledermøtet, inkl. regnskap fra legeforeningen

 

VEDTAK: Rekneskap og revisjon via DNLF kan gi innsparing, og det blir lagt fram sak mtp innføring av dette frå 2024.

Office365 – avventer foreløpig.

Presentasjonsverktøy SOME.
Ansvar: Peter


150/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

 

VEDTAK: LSA informerer om kommuneoverlegevakt Sør-Rogaland.Jæren.