Referat 4-2022

Referat fra styremøte 20.4.2022

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-19.50

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Dag-Helge Rønnevik (via Teams), Åsmund Heggheim, Cecilie Fredvik Tokildsen (via Teams), Ruben Rainer Espelid (via Teams), Kaisa Earl Haugland,, Mathias Hella, og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Kaisa Earl Haugland, Mathias Hella og Finn Finsnes

49/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Eventuelt: Andres Neset slutter i styret Rlf. Det jobbes med å finne erstatter.
 
50/22
Godkjenning av referat
Referat 3/22 ble godkjent.
 
51/22
Valg av referent
Heidunn
 
52/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

Videoer ang. årsmøtet, laget av Ruben og Dag-Helge, skal legges ut.
Therese

 
53/22
Innspill til Sykehus-utvalget
Epost er kommet 17.3.22 fra Linda Markham, Seniorrådgiver helsepolitikk, Samfunnspolitisk avd. Dnlf. Den ble videresendt styret Rlf.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgs-departementet mottatt invitasjon til å sende skriftlig innspill til Sykehusutvalget.

Sykehusutvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen.

Legeforeningen ønsker spesielt innspill fra foreningsleddene om hva de mener er de viktigste punktene og momentene i utvalgets mandat.
Frist for innspill: 19.4.2022.

Dag-Helge har laget svar som ble sendt styret på epost. Ingen tilbakemeldinger kom. Innsendt av sekretær 19.4.22.
 

54/22
Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

* Fall-poliklinikk opprettes på Sus, ved Mathias
* Ny fylkeslege Andres Neset, ved Kaisa
* Ny hudlege/avt. spes. (hvis klart), ved Finn
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Støtteleger, ved Terje Vevatne

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
 

55/22
Landsstyremøte i Stavanger (utsatt fra 1.-3.6.2021 til) 31.5.-2.6.2022
Komité som jobber med Landsstyremøtet: Jan Robert Johannessen (leder), Marit Halonen Christiansen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.

* Tid: Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
Bestillingen av Atlantic hotel: 30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte.
* Bestillingen av Flor & Fjære: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Avtale med underholder Bjarte Tjøstheim.
* Kulturinnslag.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen
* Toastmaster

Mesteparten er nå på plass.
 
56/22
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund

Følgende er reservert på Scandic Maritim hotel fredag 17.6.22:

* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 18.00.
* egen festsal for festmiddag på Scandic Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.30.
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00. (Start med lunsj kl. 12.00).

Ruben og Dag-Helge har laget en teaser/ informasjon/en side til Syd-Vesten 2/22.

Hotellet kan tilby Standard rom inkl. frokost til kr. 1.275,- og Superior rom inkl. frokost til kr. 1.525,- for våre tilreisende medlemmer. Det holdes av 25 rom inntil videre.

Selve årsmøtet skal starte kl. 18.00. Forelesning (rettet mot pandemi og leger) ved Ingvar Wilhelmsen kl. 19.00, deretter tale (15-20 min) av Anka og middag kl. 20.30.

Underholdning: ca 20 min med visesang ved Paul Hansen.
Lyd og anlegg er avtalt med Haugesund Lyd.

Teaser med video er laget for sosiale medier.

Invitasjon til medlemmene til årsmøtet er klar. Sendes med Syd-Vesten og via epost.
 

57/22
Ærespris
Frist for innsending av forslag til ærespris 2022, med begrunnelse, var 13.4.22.

Det kom forslag til 6 kandidater, med skriftlig begrunnelse, innsendt fra medlemmer.

Nominasjon:
Kandidat er diskutert og kandidat innstilt. Begrunnelse og person offentliggjøres på årsmøtet.
 
58/22
Sosiale utgifter
Brev fra Of, kommet pr epost 21.1.22, ang. lokalforeningens ansvar for å støtte tillitsvalgt i sykehusene, ble drøftet på forrige styremøte og er blitt utgangspunktet for videre drøfting ang Rlf’s sosiale utgifter. Det ble bestemt å komme tilbake til RLf’s budsjett og hva som ligger bak tallene for sosiale utgifter.

Forslag fra Dag-Helge:
* Styret vurderer om budsjettet slik det foreligger pr i dag er godt nok egnet til å sikre at man når mål definert i formålsparagraf og arbeidsprogram?
* Styret definerer hvilke aktuelle tiltak som skal gjennomføres for å nå målene definert i arbeidsprogrammet.


Saken ble drøftet.
Av eksterne arrangement er støtte utbetalt til legefester og møter for tillitsvalgte, lunsjmøter for leger på Sus, og LIS1, foruten støtte til MedHum.
Av arrangement av styret Rlf er familie-teaterforestilling støttet.

Det er laget budsjett ut ifra hvor mye som tidligere er brukt, uten mer formalisering nok pga vanligvis gode inntekter.

Skal det annonseres/gjøres mer kjent at det går an å få støtte til arrangement?
Skal det avsettes et visst beløp til sosiale utgifter for hvert år?

Synspunkter:
*Det er ikke alltid forutsigbart hvilke inntekter vi får og at vi må passe oss for at det blir for mye styrende/binder oss for mye. Det kan da også føre til at det blir utbetalt uforholdsmessige midler til sykehus som allerede har mange støtteordninger, til motsetning til allmennlegene som kun kan søke hos lokalforeningen.
*Bør ha faste poster i budsjettet.
*Bør ikke ha enkelt arrangement som egne poster i budsjettet, men heller mer overordnet/øvre ramme som ikke er styrende. Rlf styret skal ikke være festkomité men andre kan søke støtte i tråd med føringer fra årsmøtet. Det må gjøres vurderinger av hver enkelt søknad. Søknader som ikke kommer inn under vår ordning kan avslås.
*Hvis annonsering bør det være generelt, mer enn «her er åpen pengesekk, kom og hent».
*Mer tilhenger av at behovet tvinger fram søknader etter behov.
*Viktig å synliggjøre hvor mye penger vi har til sosialt, bør sette av minst kr. 300.000,- i året i budsjettet.

Enighet i at det må være mer synlig overfor medlemmene slik at det kan legges til rette for gode arrangement.

Regnskapet for 2021 er ikke klart ennå, men kan gås igjennom på neste styremøte før budsjettering.

Vedtak:
Cecilie og Therese skal lage en artikkel til Syd-Vesten samt noe til sosiale medier for å få oppmerksomhet rundt muligheten for å søke midler til aktiviteter.
 
59/22
Blåreseptsaken, oppfølging
Oppfordring fra Dnlf om å kontakte stortingsrepresentanter for å påvirke dem til å stemme for forslaget om en lovendring slik at gebyrordningen blir fjernet fra loven.

Skal Rlf forfatte brev og sende Rogalandsbenken på epost? Også legge ut på sosiale medier?
Invitere representantene til møte med oss?
Vi ønsker god kontakt for å finne gode løsninger.

Peter skal forfatte en epost, som skal sendes Rogalandsbenken, med invitasjon til å komme til enten Haugesund eller Stavanger for å møte oss.
 

60/22
Samarbeid med Hordaland legeforening
Etter epost forespørsel har styret for Hordaland takket ja til et felles Teams-møte sammen med styret for Rlf.

Formålet med invitasjon til møte er videreføring av godt samarbeid, og se på saker som vi kan samarbeide om.

Onsdag 19.10.22 er foreslått for Hordaland lf. Vi har fått svar om at vi kan selv kan sende innkalling til styremedlemmene og etter hvert få svar fra de enkelte om de kan delta eller ikke.
 
61/22
Politikerskolen, oppfølging
Akershus legeforening har arrangert «politikerskole» for å spre kunnskap om primær og sekundærtjenesten til politikerne. 2-timers møte med litt servering og mulighet for at politikere kan stille spørsmål gir gjennomslagskraft for Dnlf.

Skal Rlf arrangere liknende?

Lobbyvirksomhet, å forklare politikerne, Rogalandsbenken og eller lokalpolitikerne, hvordan ting virker, bevisstgjøre politikere. Kan også spørre politikerne om de har noen gode tiltak de tenker kan virke.

 

Peter har sjekket litt mer om erfaringene fra møtene i Akershus:
Akershus brukte "politikerskolen" kun som internt arbeidsnavn. Eksternt ble det markedsført som "møteplass for politikere". Det var veldig gode tilbakemeldinger fra de politikerne som deltok.

Saken må tas opp igjen senere.
 
62/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Leder skal ha samarbeidsmøte med NAV Rogaland
 
63/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS) v/ Cecilie Fredvik Torkildsen:
Refererte til info. møte fra Vestlandslegen 6.4.22.
Gode foreleser, som bl.a. Per Bakke og Steinar Hunsgaard.
Medisinstudenter starter allerede i 2023 i Stavanger.