Referat 5-2022

Referat fra styremøte 24.5.2022

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.35

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Åsmund Heggheim, Cecilie Fredvik Tokildsen, Ruben Rainer Espelid, Knut Vassbø og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Kaisa Earl Haugland, Mathias Hella, Finn Finsnes, Dag-Helge Rønnevik


64/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt: juleavslutning i Haugesund
 
65/22
Godkjenning av referat
Referat 4/22 ble godkjent med en merknad.
 
66/22
Valg av referent
Heidunn
 
67/22
Arbeid og honorar leder HLR/ støtteleger
Rogaland legeforening har i inneværende styreperiode fokus på legers egenomsorg og ønsker at støttelegene skal være godt synlige og tilgjengelige for medlemmene.

Leder for støttelegene har i flere år blitt honorert med kr. 10.000, men fra 2018 med 0,15 G. Ref. vedtak 22/18 fra styremøte 22.5.18. Selve kontaktarbeidet blir honorert av SOP.

Leder for støttelegene, Terje Vevatne deltok i styremøte og redegjorde for arbeidet, som han har vært med i fra 1997.
Rogaland har flest støttelegekontakter (6) sammenlignet med andre av Dnlf’s lokalforeninger. De er blitt rekruttert ved forespørsel, etter kjennskap og anbefalinger og en kan ikke melde seg til å bli støttelege. Det har ikke blitt byttet ut støttelegekontakter de siste 10 årene.

Støttelegene deltar i kurs og ellers en årlig samling.
Det er varierende antall medlemmer som søker hjelp, men ikke stigende tall. Det kan se ut som at flere som får hjelp trenger hjelpen over noe lengre tid enn tidligere.
HLR-ordningen annonseres på Rlf’s og Dnlf’s hjemmeside, og i Syd-Vesten. Vevatne informerer også ved besøk på bl.a. sykehusene. Flere har likevel ringt sentralt og lokalt for å få vite hvor de kan få hjelp.

Villa Sana har den senere tid hatt stigende antall fra Rogaland som trenger hjelp og styret Rlf mener det er viktig å spre mer kunnskap om ordningen, også til yngre leger. Leger som ikke har hatt sin turnus i Rogaland har ikke hatt tilgang på samme informasjon som andre. Også viktig at allmennleger, som arbeider mye alene, vet om ordningen.

Bør det også være yngre leger som er støtteleger?
Viktig å sikre ivaretaking av arbeidet også hvis Vevatne skulle slutte.

 

Vedtak: Terje Vevatne skal sende en artikkel om HLR-ordningen til Syd-Vesten 3-2022, med informasjon om hvordan HLR støttelegene jobber og hvordan de rekrutteres.
Honorar videreføres, som i dag.
 
68/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

 

Promo-videoene for årsmøtet er bra. Anka bør også spørres om å være med å lage tilsvarende. Ansvar: Therese

 
69/22
Møte med Rogalandsbenken
Peter har fått positivt svar på forespørsel om møte med Rogalandsbenken.
Det er avtalt Teamsmøte onsdag 8. juni kl. 13.20-13.55?

Deltakere fra Rlf på møtet blir Peter, Ruben, Cecilie, Åsmund. Ønskelig også at Finn deltar.
Saksliste:
1) Krisen i fastlegeordningen - hvordan berge fastlegeordningen? Hvordan rekruttere leger til ordningen, og hvordan stabilisere den/forhindre frafall av leger?
2) Tildeling av ressurser til spesialisthelsetjensten/avtalespesialister. Rogaland har betydelig lavere dekning i spesialisthelsetjenesten sammenlignet med andre fylker, også innen Helse Vest-området.
3) Hvordan sikre Rogalands rolle når det gjelder medisinutdanning?

For å kunne få et mest mulig effektivt og godt møte blir det forberedende teams-møte for deltakerne fra styret tirsdag 7. juni kl. 20.00.
Peter skal lage PP-presentasjon og dele med styret når det er klart.
Praksiskompensasjon til næringsdrivende skal betales for møtetiden.
 

70/22
Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

* Fall-poliklinikk opprettes på Sus, ved Mathias
* Ny fylkeslege Andres Neset, ved Kaisa
* Ny hudlege/avt. spes. (hvis klart), ved Finn
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Støtteleger, ved Terje Vevatne
* Invitasjon til Rogaland Teater 26.11.22
* Sus 2023, ved Mathias?
* Mulighet for å søke sosial støtte, ved Therese og Cecilie
* Årsmøtet, ved Peter

* 5 på årsmøtet, ved Ruben
* Presentasjon av nytt styremedlem, Knut Vassbø

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
 

71/22
Landsstyremøte i Stavanger (utsatt fra 1.-3.6.2021 til) 31.5.-2.6.2022
Komité som jobber med Landsstyremøtet: Jan Robert Johannessen (leder), Marit Halonen Christiansen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.


* Tid: Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
Bestilling av Atlantic hotel: 30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte.

* Bestillingen av Flor & Fjære: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Underholdning ved Bjarte Tjøstheim.
* Kulturinnslag.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen
* Toastmaster

Alt er klart og bra vær er bestilt 😊
 
72/22
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund

Følgende er reservert på Scandic Maritim hotel fredag 17.6.22:

* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 18.00.
* egen festsal for festmiddag på Scandic Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.30.
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00. (Start med lunsj kl. 12.00).


Invitasjon og årsmøtepapirer står i Syd-Vesten 2/22 + teaser.  Invitasjon er sendt til medlemmene via epost 16.5.22. Ved neste utsendelse skal det også føres på at det er mulig å sende påmelding via epost i tilfelle problemer ved påmeldingsskjemaet.

 

Hotellet kan tilby Standard rom inkl. frokost til kr. 1.275,- og Superior rom inkl. frokost til kr. 1.525,- for våre tilreisende medlemmer. Det holdes av 25 rom inntil videre.

 

Selve årsmøtet skal starte kl. 18.00. Forelesning (rettet mot pandemi og leger) ved Ingvar Wilhelmsen kl. 19.00, deretter tale (15-20 min) av Anka og middag kl. 20.30.

Underholdning: ca 20 min med visesang ved Paul Hansen.
Lyd og anlegg er avtalt med Haugesund Lyd.

Teaser med video både av Wilhelmsen og Hansen er laget for sosiale medier. Anka skal også forespørres.

Anka skal også inviteres fra tillitsvalgt på Haugesund sykehus til å besøke sykehuset.

 
73/22
Ærespris
Peter skal lage tekst for begrunnelse for tildelingen, ut ifra den innsendte nominasjonstekst.
Etter avstemning på epost er et trykk «Dragonfly» av Elin Gabrielsen innkjøpt som ærespris.

Prisvinner er informert pr. telefon av leder og kommer på årsmøtet.
 
74/22
Sosiale utgifter
Hvordan legge til rette for gode arrangement og synliggjøre overfor medlemmene muligheten for å søke midler til aktiviteter?

Cecilie og Therese skal lage en artikkel til Syd-Vesten samt noe til sosiale medier for å få oppmerksomhet rundt muligheten for å søke midler til aktiviteter.
 
75/22
Samarbeid med Hordaland legeforening
Etter epost forespørsel har styret for Hordaland takket ja til et felles Teams-møte sammen med styret for Rlf.

Formålet med invitasjon til møte er videreføring av godt samarbeid, og se på saker som vi kan samarbeide om.

Teams innkalling er sendt begge styrene til onsdag 19.10.22, med foreløpig svar fra 3 fra Hordaland legeforening og 3 fra Rogaland legeforening.
 
76/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
*Har hatt det halvårlige møtet med Nav Rogaland. Ingen store nye saker, men oppfølging av gamle saker
*Peter er forespurt om å være med i komitéen for Tv-aksjonen men har takket nei.
*SHARE: Det skal være nytt møte 14.9.22 kl. 13-15. Peter har ikke anledning til å delta. Åpent for at annet styremedlem kan delta i stedet for Peter. Også mulighet for å delta via Teams.
 
77/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) v/ Knut Vassbø:
HOD har bedt om innspill til kommunelege stillinger. Bakvakt, fellesvaktfunksjon, smittevern-bakvakt på interkommunal basis. Spennende ting skjer på samfunnsmedisin fronten.

Allmennelegeforeningen (Aplf) v/ Peter Christersson:
*Fastlegekonferansen
Bl.a. helseministre deltok. Helsedirektøren tar krisen innover seg og er opptatt av stabilisering, noe som er en positiv utvikling. Ellers negativt at det ikke er noe nytt fra Helseministeren.
Tariffavtalen som det ble streiket for i 2020 ble behandlet. KS anerkjenner at legevakt ikke kan komme i tillegg til vanlig jobb. Det trengs flere leger til å dekke arbeidet, noe som er en utfordring.
*I Trondheim ønsker kommunen å kjøpe plass hos Dr. Drop-in fordi så mange er uten fastlege.

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Åsmund Heggheim:
*Det har vært landsmøte i våruka på Fornebu. Helsepolitisk debatt med representanter fra Stortinget, bl.a. sekretær Ola Bjørkholt.
Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, uten noe til fastlegene og dermed til stor skuffelse.
En lege uttalte at han ikke stoler på politikerne. Politikerne oppfattet alvoret i situasjonen.

*Fastlegekonferansen
Dagens regjering sier det er behov for strukturelle endringer men holder foreløpig kortene tett til brystet. Vi håper på mer informasjon på Landsstyremøtet.

Yngre legers forening (Ylf) v/ Therese Egenes:
Det har vært årsmøte i Ylf. Fokus på oppgaveglidning på både sykehus og privat. Utfordring at det ikke er nok leger i landet. Dnlf har en stor jobb med å kartlegge og følge opp.
  
78/22
Eventuelt:
*Knut Vassbø, kommuneoverlege og fastlege i Bjerkreim,(og tidligere styremedlem Rlf),  som overtar etter Andres Neset (LSA) ønskes hjertelig velkommen til styret.
*Juleavslutning i Haugesund.
Det blir juleavslutning ifbm styremøte i Haugesund 2.12.22.

Ruben skal ordne med møtelokale på Haugesund sykehus, og bestille middag med kokk Kjartan Tjetland.