Referat 6-2022

Referat fra styremøte 23.8.2022

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-19.45

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Åsmund Heggheim, , Ruben Rainer Espelid (via Teams), Knut Vassbø, Kaisa Earl Haugland (via Teams) og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Mathias Hella, Finn Finsnes, Cecilie Fredvik Tokildsen og John Mullen

 

79/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent.
Saker til eventuelt.
 
80/22
Godkjenning av referat
Referat 5/22 ble godkjent.
 
81/22
Valg av referent
Heidunn
 
82/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.
 
83/22
HLR/Støtteleger
Det er for tiden 4 støtteleger i Stavanger-området, én i Hjelmeland og én på Finnøy. Det mangler støttelege i Haugesund.
Støttelegeordningen i Rogaland er underlagt styret Rlf og det er derfor styrets ansvar å vurdere behov for støtteleger.
Styret mener det er viktig med flere støtteleger, men likevel ikke så mange at den enkelte ikke får opparbeidet seg nok erfaring.

Vedtak: Styret ønsker støttelege i Haugesund / nordfylket. Kandidater skal kunne lansere seg selv. Det overlates til støttelegene å velge den beste søker til støttelegevalget.
 
84/22
Legestafetten 2022, orientering

Rlf har bidratt med kr. 10.000 til legestafetten på Landsstyremøtet 2022.

Vedtak 10/12 fra 27.2.12: Rogaland legeforening bevilger en sum penger til å støtte MedHum på Landsstyremøtet årlig…
 

85/22
Kompensasjon TV
I tillitsvalgthåndboken på legeforeningens hjemmeside står under punkt 5.3 at

Hvis du er tillitsvalgt for næringsdrivende fastleger, og deltar i intervjuer til legehjemler eller i lønnsforhandlinger, dekker lokalforeningen utgifter og praksiskompensasjon.

Rlf har pleid å betale praksiskompensasjon ifbm lønnsforhandlinger men har den siste tiden også mottatt henvendelse om støtte ved bl.a. intervjuer.

Tillitsvalgt (TV) i kommunen er TV for alle legene og har allerede rett på frikjøp i kommunen. Det er vanlig at TV er med på ansettelser av fastleger. Flere kommuner dekker dette ved at TV bruker sin kommunale bistilling, men noen ganger unntatt når det gjelder næringsdrivende leger.

Hvis Rlf /lokalforeningen skal betale for arbeidet kan det blir store summer mht rekruttering og fastlegekrisen, og kommuner som allerede betaler kan muligens også ønske å overføre denne utgiften til lokalforeningen.

Peter skal kontakte JA-avdelingen for avklaring og videre tilbakemelding til TV som har henvendt seg til RLf ang. saken.
 

86/22
Teaterforestilling, for medlemmene, i Haugesund?
Ruben og Dag-Helge har foreslått barne-forestilling ved Haugesund teater i november/starten av desember, for medlemmene, med finansiering på samme måte som ved Rogaland Teater.
Kostnad for å kjøpe ut forestillingen, Sjørøver-øya, i sin enhet: kr 75.000, med plass til 420 personer. Teateret ønsker endelig tilbakemelding innen slutten av august.

Salen med plass til 420 personer er for stor til at Rlf kan kjøpe en hel forestilling.

Vedtak:
Rlf skal gi samme subsidie pr. billett i Haugesund som i Stavanger, altså kr. 150,-. Det skal forhandles med teateret for å få rabatterte billetter ved kjøp av en andel av teatersalens plasser.
Tilbud til medlemmene skal gjøres kjent bl.a. med artikkel til Syd-Vesten. Ansvar: Ruben
 

87/22
Møte med Rogalandsbenken
Det var møte med Rogalandsbenken, via Teams,  onsdag 8. juni kl. 13.20-13.55.
Deltakere fra Rlf på møtet var Peter, Ruben, Cecilie, Åsmund og Finn.
Saksliste:
1) Krisen i fastlegeordningen - hvordan berge fastlegeordningen? Hvordan rekruttere leger til ordningen, og hvordan stabilisere den/forhindre frafall av leger?
2) Tildeling av ressurser til spesialisthelsetjensten/avtalespesialister. Rogaland har betydelig lavere dekning i spesialisthelsetjenesten sammenlignet med andre fylker, også innen Helse Vest-området.
3) Hvordan sikre Rogalands rolle når det gjelder medisinutdanning?

 

Politikerne lyttet men kom ikke med noen løfter. Viktig kontakt med politikerne er knyttet.

 
88/22
Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

* Ny fylkeslege Andres Neset, ved Kaisa
* Ny hudlege/avt. spes. (hvis klart), ved Finn
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Støtteleger, ved Terje Vevatne
* Invitasjon til Rogaland Teater 26.11.22
* Sus 2023, ved Mathias
* Mulighet for å søke sosial støtte, ved Therese og Cecilie
* Årsmøtet og ærespris, ved Peter
* 5 på Landsstyremøtet, ved Peter
* Presentasjon av nytt styremedlem, Knut Vassbø

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
* 5 på sykehuset, ved Ruben

 
89/22
Landsstyremøte i Stavanger 31.5.-2.6.2022
Evaluering
Meget vellykket arrangement.
Komitéen skal ha avsluttende møte i neste uke.
 
90/22
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund
Evaluering
Meget vellykket arrangement.
Flere deltakere kom fra sør-fylket.
 
91/22
Årsmøte 2023
Tid og sted for årsmøte 2023 må avklares.

Flere andre lokalforeninger har årsmøtemiddag kun for medlemmer uten ledsagere. For å kunne delta på årsmøtemiddagen må de også delta på selve årsmøtet.

Rlf har tradisjon for at også ledsagere kan være med på middagen, de siste årene kostnadsfritt. Det har kun vært påmelding til middagen men ikke til selve årsmøtet.

Bør Rlf endre praksis?

Vedtak:
Stavanger Konserthus skal bestilles for Årsmøte 2. juni 2023.
For å være med på festmiddag skal medlemmer også måtte delta på selve årsmøtet. Ledsagere er fortsatt velkomne til å være med på festmiddagen og forelesning/underholdning.

Årsmøte arrangementet 2.6.23 skal starte med forelesning/underholdning, etterfulgt av selve årsmøte og deretter festmiddag.
  
92/22
Regnskapsbyrå og Revisor
Rlf har mottatt epost fra Økonomisjef Dnlf, Kjell Walquist med informasjon om at Dnf jobber med å kunne tilby regnskapsførsel og tilrettelagt revisjon til alle foreningsledd. Vi har tilbakemeldt at vi muligens kan være interesserte.

 

Rlf har nylig tatt i bruk nytt regnskapsprogram og samarbeid med regnskapsfører og revisor fungerer bra.
Vi avventer svar før evnt endring gjøres.
  
93/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
*Peter deltok 22.8.22, som representant fra styret i Allmennlegeforeningen, i politisk debattmøte i Bergen, bl.a. sammen med statssekretær Bjørkholt.
*Peter har møtt fungerende ordfører i Stavanger kommune ang fastlegekrisen og at Forus legesenter er bestemt legges ned.
 
94/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Ingen saker ble meldt.
 

95/22
Eventuelt
* Ruben Rainer Espelid er årsmøtevalgt styremedlem, og landsstyrerepresentant. Han har fått permisjon fra sin stilling på Haugesund sykehus for å begynne på Haukeland sykehus fra 1.9.22.
Det skal sjekkes med JA-avdelingen om det er noe til hinder for at Ruben da kan fortsette i styret Rlf.

* Drøftinger rundt fastlegekrisen.
Landsstyret Dnlf representerer medlemmene overfor politikerne, men enkeltmedlemmer har flere ganger uttalt seg til media.

Fastlegeordningen har fungert bra og er det mest bærekraftige, men det trengs flere leger.