Referat 7-2022

Referat fra styremøte 20.9.2022

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Mathias Hella, Cecilie Fredvik Tokildsen, Ruben Rainer Espelid (via Teams), Knut Vassbø og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall:  Finn Finsnes, Åsmund Heggheim, Kaisa Earl Haugland  og John Mullen

96/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Eventuelt:
* Samhandling private aktører.
* Syd-Vesten utgifter

97/22
Godkjenning av referat
Referat 6/22 ble godkjent

98/22
Valg av referent
Heidunn


99/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

Det erfares engasjement når noe legges ut. Bra tilskudd til informasjon om saker. Veldig bra når det nås ut før de vanlige nyhetskanalene.

Greit å varsle om når ting kommer ut.

Kjekt å dele ting som også andre medlemmer gjør.

100/22
HLR/Støtteleger
Det er valgt to nye støtteleger, til Haugesund-området.
Det ble ikke iverksatt mulighet for at leger kunne søke å bli støttelege, men styret Rlf er glad for at det nå er kommet representanter også til nordfylket.
Støttelegene for Rogaland består av både allmennleger og sykehusleger.

Terje Vevatne har forfattet en melding som er sendt som epost til alle medlemmene gjennom Rlf medlemsregister. Dette for å bedre gjøre kjent tilbudet og støttelegeordningen.

101/22
Pensjonsmøte
Hordaland legeforening og Trøndelag legeforening har arrangert pensjonsmøte for sine medlemmer, med ca 160 deltakere. De fleste foreleserne stilte opp gratis og det var da hovedsakelig møtelokale og bespisning som ble utgift for møtet.

Styret er enig i at også Rlf bør arrangere tilsvarende.

Peter jobber videre med saken.

102/22
Kompensasjon TV
I tillitsvalgthåndboken på legeforeningens hjemmeside står under punkt 5.3 at

Hvis du er tillitsvalgt for næringsdrivende fastleger, og deltar i intervjuer til legehjemler eller i lønnsforhandlinger, dekker lokalforeningen utgifter og praksiskompensasjon.

Rlf har pleid å betale praksiskompensasjon ifbm lønnsforhandlinger men har den siste tiden også mottatt henvendelse om støtte ved bl.a. intervjuer.

Tillitsvalgt (TV) i kommunen er TV for alle legene og har allerede rett på frikjøp i kommunen. Det er vanlig at TV er med på ansettelser av fastleger. Flere kommuner dekker dette ved at TV bruker sin kommunale bistilling, men noen ganger unntatt når det gjelder næringsdrivende leger.

Hvis Rlf /lokalforeningen skal betale for arbeidet kan det blir store summer mht rekruttering og fastlegekrisen, og kommuner som allerede betaler vil muligens også ønske å overføre denne utgiften til lokalforeningen.

Peter har kontaktet JA-avdelingen v Camilla Fagerholt, for avklaring.
Hun bekrefter at vi som lokalforening må dekke praksiskompensasjon - dersom det dreier seg om reine næringshjemler (uten kommunal bistilling) og den tillitsvalgte er næringsdrivende selv - uten kommunal bistilling. Dersom det er bistilling for begge, må de bruke sin kommunale tid til å delta i intervjuer eller gjøre annet TV-arbeid.

Kommuner som ikke tilbyr kommunale  bistillinger trenger altså ikke å forholde seg til særavtalen, heller ikke ved intervju til hjemler, selv om det er kommunen som lyser ut stillingen.
Alle må få hjelp av TV i en ansettelses-prosess og da kan TV søke lokalforeningen for å få dekke praksiskompensasjon. Det må ellers kreves bilag/dokumentasjon for arbeidet som det kreves praksiskompensasjon for.

Det vil komme ut en ny utgave av TV-håndboka hvor reglene skal være mer spesifisert.


Det må avklares om takst for praksiskompensasjonen skal følge samme takst gjeldende for andre tillitsvalgte i Rlf, som er takst 14.

103/22
Teaterforestilling, for medlemmene, i Haugesund?
Ruben har vært i kontakt med Haugesund Teater som har bekreftet pris pr. billett kr. 200,- hvis Rlf’s medlemmer til sammen kjøper en større andel av teatersalens plasser. Det skal sendes sluttfaktura fra teateret til Rlf hvor Rlf blir fakturert med kr. 150,- pr solgte billett.

Det ble på styremøte drøftet om det fortsatt skal satses på én forestilling eller om det kan inviteres til flere alternative dager.
En poengterte at meningen er å kunne samles og lage møtepunkter for medlemmer og deres familier, i stedet for at det blir slik at Rlf skal tilby rabatterte medlemsfordeler. Å tilby medlemsfordeler ville blitt et annet konsept og må evnt tas opp igjen en annen gang.

Ruben skal finne en dato hvor det er nok ledige plasser å kunne tilby flest mulig medlemmer.

Informasjon til Syd-Vesten skal leveres innen 21.9.22, og det må sendes epost også inneholdende rabattkode.

104/22
Legefest 2023 i Stavanger
Komitéen for legefesten 2023, ved Ingvild V. Alsnes, søker om støtte fra Rlf på kr. 250,- for inntil 200 deltakere (max kr. 50.000,-) og at utbetaling vil bli før faktura fra Hotel Atlantic forfaller.


Rlf har fra før av vedtak 35/18 fra 3.9.2018 på at det kan påregnes kr. 200 i støtte pr medlem, opptil max kr. 40.000,- totalt.
Man forutsetter at arrangementet er åpent for alle leger og at det lages et regnskap med bilag/kvitteringer som bakgrunn for utbetaling.
Evnt overskudd går til fradrag i støtten.

 

Peter Christersson er medlem i festkomitéen og var ikke til stede på behandlingen av saken.

 

Det kom følgende forslag til vedtak, men styret var for få til å være vedtaksdyktige:

1.     Godkjenne søknadsbeløp / gi dispensasjon fra vedtak 35/18 fra 3.9.2018

2.     Godkjenne at utbetaling skal skje før faktura fra hotellet forfaller, og at dette vil bli sett på som et lån og en underskudds-garanti.

3.     Det skal kreves at endelig regnskap må foreligge senest innen 2 måneder etter arrangementets slutt.

Forslaget skal sendes Styret for behandling pr.  epost.

105/22
Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22
* Ny fylkeslege Andres Neset, ved Kaisa
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Invitasjon til Haugesund Teater
* Nye Sus, ved Mathias
* Balanse, ettertanke og grønne bølger, ved Mathias
* Mulighet for å søke sosial støtte, ved Therese og Cecilie
* Årsmøtet og ærespris, ved Peter
* 5 på Landsstyremøtet, ved Peter
* Presentasjon av nytt styremedlem, Knut Vassbø
* Allmennlegetreff på tvers av landegrenser
* Legefest 2023
* Landsstyremøtet
* Teaterforestilling i Haugesund

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
* 5 på sykehuset, ved Ruben
* Ny hudlege (hvis klart), ved Finn
 
106/22
Årsmøte 2023
Stavanger Konserthus er bestilt for Årsmøte 2. juni 2023.
For å være med på festmiddag skal medlemmer også måtte delta på selve årsmøtet. Ledsagere er fortsatt velkomne til å være med på festmiddagen og forelesning/underholdning.

Årsmøte arrangementet 2.6.23 skal starte med forelesning/underholdning, etterfulgt av selve årsmøte og deretter festmiddag.

Vip lounge er bestilt for HTV-møte ca. kl. 13 + selve årsmøtet og forelesning, med plass til 60 gjester til bords (runde bord eller konferansebord) eller 100 personer i kino oppsett (stol ved stol).
Pris for leie av Vip lounge, inntil 8 timer for 2023 er ikke fastsatt ennå.

Hele restaurant Spiseriet er reservert fra ca. kl. 20.00. Fra 100 personer og oppover tilfaller det ikke noen leie for lukket selskap i restauranten.

Ved færre enn 100 personer og ønske om  restauranten eksklusivt vil det tilfalle en leiekostnad på 15.000,- inkl. mva.

Rigg av rundbord koster 5000,- inkl. mva, og kan bare bestilles ved lukket selskap.

 

Mulige underholdere, kulturelt og forelesere ble drøftet. Hva kan være interessant faglig?

Repetere orgelspill i salen Zetlits i Konserthuset, som i 2013? Heidunn skal forespørre.

Bent Høie som foreleser? Knut skal forespørre.

107/22
Styremedlem permisjon fra stilling i Rogaland
Ruben Rainer Espelid er årsmøtevalgt styremedlem, og landsstyrerepresentant. Han har fått permisjon fra sin stilling på Haugesund sykehus for å begynne på Haukeland sykehus fra 1.9.22.

Etter å ha sjekket med JA-avdelingen i Dnlf er det besluttet at Ruben kan fortsette som styremedlem og landsstyrerepresentant for Rlf i inntil 1 år.

108/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
*Regionutvalg Vest hadde møte med Helse Vest ang Rogaland A-senter saker. Det er ønskelig å bygge opp rusavdeling i Helse Stavanger systemet, men det vektes for mye økonomi i anbudet.

* Peter har på vegne av Rlf vært deltaker i møte i Share (handler om forskning rundt pasientsikkeret) på Universitetet i Stavanger.

109/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Ingen saker ble meldt.
 
Evnt sak
Samhandling privat og helprivate aktører.

Det kan flere ganger oppleves uklarheter i hvem som har ansvar i forskjellige situasjoner.

Er det behov for et «Helsevesenets faglige utvalg» el.l., ikke som en tilsyns-ordning men et organ som kan være rådførende om hva som er greit og ikke greit og god praksis eller ikke? Eller finnes liknende allerede?

En mener at dette ikke er sak for en lokalforening men mer for fagaksen i foreningen. En er ellers bundet av det som helsedirektoratet sier og overføring av oppgaver kan ikke gjøres.
Jobber Ylf med dette?

Saken bør spilles inn til Norsk forening for allmennmedisin. Ingvild V. Alsnes kan kontaktes.
 
Evnt sak
Syd-Vesten utgifter

Rlf har igjen mottatt epost henvendelse fra forlaget, Apriil, med ønske om å øke vår produksjonsstøtte til bladet. Dette grunngitt en voldsom prisøkning på papir, energi og transport blant annet og at de da får veldig store ekstrakostnader fra underleverandørene.

Rlf har forståelse for Apriil’s situasjon men ønsker et nytt forslag fra Apriil.
 
Høring
Regional utviklingsplan 2023–2035 for Helse Vest RHF. Peter tar ansvar for denne. Mathias skal se over om han har noen innspill.