Referat 8-2022

Referat fra styremøte 19.10.2022

Sted: via Teams
Kl 18.00-18.45: Samarbeidsmøte med Hordaland legeforening
Kl 18.45-20.00: Møte for styret Rogaland legeforening

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Åsmund Heggheim, Cecilie Fredvik Tokildsen, Ruben Rainer Espelid, Knut Vassbø og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Kaisa Earl Haugland, Mathias Hella, Finn Finsnes, Dag-Helge Rønnevik og John Mullen

 

110/22
Samarbeidsmøte med Hordaland legeforening kl. 18.00-18.45.

Til stede:
Rogaland Legeforening: Peter Christersson (leder), Heidunn S. Nordtveit (sekretær), Therese Egenæs, Knut Vassbø, Cecilie Fredvik Torkildsen, Åsmund Heggheim, Ruben Espelid
Hordaland legeforening: Grethe Fosse (leder), Marit Voltervik, Anne Laue, Elisabeth Stura, Anna Emken, Therese Sæbøe Strand (sekretær/referent)

Presentasjonsrunde av begge styrene

Agenda: samarbeid på tvers av lokalforeningene

Styremedlemmer og leger fra Helse Fonna regionen bad styret i Rogaland om å invitere Hordaland, om saker man ev. kan samarbeide med.
 
Ruben Espelid: lege ved Haugesund sykehus, område Stord. Erfarer at denne delen av regionen faller litt imellom Stavanger/Bergen mtp foreningsaktiviteter.
HLF styret har alltid tenkt samarbeid mellom lokalforeningene. Både sørover og nordover. Størst forskjell finner man ved tilsyn fra fylkeslegen i Rogaland og Hordaland.

Utfordringer at sykehus tilhører Helse Fonna, legevakt tilhører Bergen og med legevakt i Odda. Helse Fonna står «i spagat» mellom Rogaland og Hordaland. Overlappende regioner.

Haugesund – ambulanseutfordringer? Oddaområdet blir organisert av AMK i Haugesund.
Kommune vs HF, Helsefelleskapsutfordringer.

Et ønske om bedre og utvidet samarbeid om arrangement for leger i helse Fonna området, møt Rogaland og Hordaland. Hva er lokalforeningen sin rolle, hva er de her for?
Ruben Espelid spør om det kan opprettes ei gruppe fra begge regioner som skal jobbe for bedre tilbudet for alle leger uavhengig hvor i regionene de arbeider og bor. Ønsker å utrede mulighet for økonomisk støtte til leger i periferien slik at de kan lettere delta på arrangement i både Stavanger og Bergen. Det er ønskelig å bidra til at disse legene føler større tilhørighet til foreningen, som er plassert sentralt.

Hvordan få med alle medlemmer, eks fra Voss, Odda?
Rogaland legeforening - noen arrangement blir subsidiert for medlemmer utenfor Stavanger. De har holdt årsmøte bl annet utenfor Stavanger.

Hvordan når Hordaland legeforening ut til sine medlemmer som bor i periferien?
Ikke lett med rekruttering og tilgjengelighet for alle medlemmer som bor utenfor Bergen.
Hordaland legeforening vil diskuterer dette på styremøte.

Styret i HLF kan f.eks dra nytte av Rogaland lf sin erfaring ved arrangement som Legefesten i Rogaland. 

Helse Fonna, v/Ruben Espelid, anbefaler at det settes ned ei liten gruppe (begge lokalforeningene) som kan møtes uformelt og komme med innspill til sine respektive styrer om hvordan tilrettelegge for store arrangement som treffer medlemmer i hele regionen.

Rogaland lf, har styremøter både i Haugesund og Stavanger.
Har Rogaland fått beskjed fra medlemmer at de ikke får fri fra arbeidsgiver til å være med på styremøter – hvordan ordnes dette i Rogaland?

Rogaland kjører mye Teamsmøter som er godt mottatt fra medlemmer.
Hordaland lf har også oppdatert teknisk utstyr for å gjennomføre digitale møter.

En utfordring; skal lokalforeningen flytte møter eller folk?
 
At styrene reiser litt ut i periferien er nyttig, og bidrar til innblikk i hvordan hverdagen for leger er der. For styremedlemmene utbetales det møtegodtgjørelse per møte, og KM.


111/22
Valg av referent
Therese Egenæs

112/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent. Ingen saker til eventuelt.

113/22
Godkjenning av referat
Referat 7/22 ble godkjent.

114/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

Ingen nye saker til dagens møte.

115/22
Pensjonsmøte
Peter jobber med pensjonsmøte, tilvarende som er arrangert i Hordaland og Trøndelag lf.

Peter kommer tilbake med mer info på et senere møte.

116/22
Kompensasjon TV
I tillitsvalgthåndboken på legeforeningens hjemmeside står under punkt 5.3 at

Hvis du er tillitsvalgt for næringsdrivende fastleger, og deltar i intervjuer til legehjemler eller i lønnsforhandlinger, dekker lokalforeningen utgifter og praksiskompensasjon.

Lokalforeningen må dekke praksiskompensasjon - dersom det dreier seg om reine næringshjemler (uten kommunal bistilling) og den tillitsvalgte er næringsdrivende selv - uten kommunal bistilling. Dersom det er bistilling for begge, må de bruke sin kommunale tid til å delta i intervjuer eller gjøre annet TV-arbeid.

Det må avklares om takst for praksis-kompensasjonen skal følge samme takst gjeldende for andre tillitsvalgte i Rlf, som er takst 14.

Diskusjon rundt kompensasjon. Enighet om at vi bruker takst 14 til kompensasjon i slike saker.

117/22
Legefest 2023 i Stavanger
Komitéen for legefesten 2023, ved Ingvild V. Alsnes,  har fått innvilget støtte fra Rlf på kr. 250,- for inntil 200 deltakere (max kr. 50.000,-) og at utbetaling vil bli før faktura fra Hotel Atlantic forfaller. Følgende vedtak ble fattet etter 6 enstemmige svar på epost, fra styremedlemmene, i etterkant av styremøte da styret da var for få til å være vedtaksdyktige:

1.     Godkjenne søknadsbeløp / gi dispensasjon fra vedtak 35/18 fra 3.9.2018

2.     Godkjenne at utbetaling skal skje før faktura fra hotellet forfaller, og at dette vil bli sett på som et lån og en underskudds-garanti.

Det skal kreves at endelig regnskap må foreligge senest innen 2 måneder etter arrangementets slutt.

Sak til orientering.

118/22
Søknad om støtte til legefest i Haugesund 2023
Komiteen for legefesten i Haugesund, ved Monika Wiese, søker om 250 kr inntil 200 deltakere, altså et beløp oppad begrenset til 50 000 kr. 

Søknad innvilges støtte som skissert over.

119/22
Søknad om økonomisk støtte til medlemsmøter arrangert av Ylf sin FTV-gruppe ved SUS
Det er planlagt medlemsmøte 2410.22.
Søknad er kommet 6.10.22 fra Beanca Grottenberg, på vegne av foretakstillitsvalgt Mathias Hella og vara Therese Egenæs, med forslag til vedtak:

Alternativ 1: Inntil 20.000kr/halvår i støtte for medlemsmøter i regi av FTV-gruppen ved SUS ut 2023.

Alternativ 2: Fast beløp på 200kr per deltaker per medlemsmøte for alle Ylf medlemmer ved SUS i regi av FTV-gruppen ut 2023, maksimum 2 møter per halv år.

Styret var for få til å være vedtaksdyktige.

Alternativ 1 blir sendt ut i etterkant av møtet for avstemming per mail. Therese Egenæs og Mathias Hella er FTV på SUS, og således med i gruppe som søker økonomisk støtte og har ikke stemmerett i saken.

120/22
Revisjon av vedtak?
Rlf har fra før av vedtak 35/18 fra 3.9.2018 på at det kan påregnes kr. 200 i støtte pr medlem, opptil max kr. 40.000,- totalt.
Man forutsetter at arrangementet er åpent for alle leger og at det lages et regnskap med bilag/kvitteringer som bakgrunn for utbetaling.
Evnt overskudd går til fradrag i støtten.

Er det nå på tide å øke nivået på støtten/oppdatere vedtaket fra 3.9.2018?

Diskusjon rundt saken. Enighet i styret om at det er aktuelt å øke støtten. Diskusjon rundt oppad grense på totalbeløp og hvor denne skal ligge. Også diskusjon rundt sum per medlem. Høyere sum per medlem mer gunstig også for nordfylket som potensielt har færre leger tilstede totalt.

Man utsetter revidering av vedtaket til våren 2023, etter at de to planlagte legefestene er avholdt. Dette for å ha med erfaringer fra dem når vi tar en avgjørelse på evt endringer.

121/22
Syd-Vesten 4-2022 
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
* 5 på sykehuset, ved Ruben
* Ny hudlege (hvis klart), ved Finn
* Legefest 2023 i Haugesund
* Ny fylkeslege Andres Neset, ved Kaisa
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Annonse ang forslag til kandidater for ærespris
* Sak om ønsker med bidrag fra lesere – Peter?

Innspill til saker som kan være aktuelle: (ingen som eier enda)
- Intervju med en lege med «spennende hobby»
- Sak ang. Diverse tilbud som finnes rundt i regionen
-  Intervju med et legekontor/avdeling med tradisjon for god julestemning.
- «send ballen videre» Intervjue avdelinger/legekontor for å vise frem arbeidsplasser.
- Gjesteinnspill fra Hordaland legeforening på en side per nummer for å orientere om det som skjer der?
- Vi bidra med en side inn i Hordaland/sunnmøres medlemsblad – «Paraplyen»

122/22
Årsmøte 2023
Stavanger Konserthus er bestilt for Årsmøte 2. juni 2023.
For å være med på festmiddag skal medlemmer også måtte delta på selve årsmøtet. Ledsagere er fortsatt velkomne til å være med på festmiddagen og forelesning/underholdning.

Årsmøte arrangementet 2.6.23 skal starte med forelesning/underholdning, etterfulgt av selve årsmøte og deretter festmiddag.

 

Vip lounge er bestilt for HTV-møte ca. kl. 13 + selve årsmøtet og forelesning, med plass til 60 gjester til bords (runde bord eller konferansebord) eller 100 personer i kino oppsett (stol ved stol).
Pris for leie av Vip lounge, inntil 8 timer for 2023 er ikke fastsatt ennå.


Hele restaurant Spiseriet er reservert fra ca. kl. 20.00. Fra 100 personer og oppover tilfaller det ikke noen leie for lukket selskap i restauranten.

Repetere orgelspill i salen Zetlits i Konserthuset, som i 2013? Heidunn har forespurt Konserthuset og fått til svar at organisten er ledig mellom kl. 14.00 og 17.30. Pris kr. 5000,-. (Det skal ellers være SSO konsert på kvelden). Det besluttes at Heidunn godtar tilbud om organist i konserthuset – planlegger konsert til klokken 17.00.

Bent Høie som foreleser? Knut skal forespørre, men har ikke fått tak i ham per telefon. Vil forsøke videre. Om Bent Høie ikke er aktuell eller ikke kan foreslås det å høre med Håvard Søiland som vant årets forskerpris.

Alle må tenke på forslag til underholdning under middagen.

123/22
Forpliktelser som tillitsvalgt
Forventninger og forpliktelser som tillitsvalgt i Styret Rlf.

Kort tid før fristen for innsending av saker til siste Syd-Vesten var det flere som meldte om at de ikke fikk sak ferdig likevel. Peter påpeker at med et verv i RLF følger det noen forventninger og forpliktelser. Det er viktig at om man har sagt man skal levere materiale til Syd-Vesten, leverer det som man har sagt man skal og overholder fristen for levering. Ting kan skje å komme i veien, men man bør da si i fra så tidlig som mulig.

Styret stiller seg bak dette.

124/22
Syd-Vesten utgifter
Rlf har igjen mottatt epost henvendelse fra forlaget, Apriil, med ønske om å øke vår produksjonsstøtte til bladet. Dette grunngitt en voldsom prisøkning på papir, energi og transport blant annet og at de da får veldig store ekstrakostnader fra underleverandørene.

Rogaland legeforening har tilbakemeldt til Apriil at vi vil komme dem i møte med å gå opp 50% i produksjonsstøtte fra og med kommende utgave. Vi foreslår også årlig regulering videre.

Styret stiller seg bak dette.

125/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Peter skal delta på møte i regionutvalg vest i helgen som avholdes på Sotra.  

*Statsbudsjettet kom med noe midler til fastlegeordningen, men med heftelser. Høyere basistilskudd basert å ulike karakteristika ved listepopulasjonen. AF skeptisk til en slik ordning da det vil favne svært ulikt blant fastlegene (by vs distrikt, ung vs gammel, stor liste vs. liten liste, kvinne vs. mann). Oppstart 01.05.23.

126/22
Styrets tilbakemelding
Ingen saker tatt opp her på dagens møte.