Referat 9-2022

Referat fra styremøte 3.11.22

Sted: St. Svithun hotel
Kl 18.00-19.35

Deltakere: Peter Christersson, Åsmund Heggheim, Cecilie Fredvik Tokildsen, Ruben Rainer Espelid (via Teams), Knut Vassbø, Kaisa Earl Haugland, Mathias Hella og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Finn Finsnes, Dag-Helge Rønnevik, Therese Egenæs og John Mullen

 

127/22
Vestlandslegen Sus Studenter fra høsten 2023
Planlagt orientering fra Audun Vik-Mo frafalt da Audun ikke var tilstede. Mathias og Cecilie ga en orientering om Vestlandslegen basert på hva de er gjort kjent med. Modellen ble innført under pandemien, og det følger foreløpig ikke finansieringsmidler med. Modellen går ut på at de tre første studieårene ved UiB gjennomføres i Bergen, deretter tas de tre siste studieårene i Stavanger, Førde eller Haugesund. SUS har kapasitet til 20 studenter. Modellen går parallelt med allerede samarbeidsavtaler SUS og legekontor i Rogaland har med UiB. Allmennlegene i Rogaland er ikke kontakt av UiB så langt.
 
128/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Ingen saker til eventuelt.
 
129/22
Godkjenning av referat
Referat 8/22 ble godkjent.
 
130/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

Ingen nye saker til dagens møte.
 
131/22
Søknad fra kurskomiteen ang utgifter til utenlands arbeidsmøte
Kurskomiteen søker om å få dekket utgifter til reise og opphold for arbeidsmøte utenlands 23.-26.3.2023. Det søkes om ca. kr. 150.000.

Styret var for få til å være vedtaksdyktige. Peter er med i kurskomiteen og dermed inhabil i saken. Heidunn sender ut mer opplysninger knyttet til søknaden i etterkant av møtet og avstemning tas per mail.
 
132/22
Søknad om økonomisk støtte til medlemsmøter arrangert av Ylf sin FTV-gruppe ved SUS.
Oppfølging av sak 119/22

Til orientering
Det var planlagt medlemsmøte 24.10.22.
Søknad er kommet 6.10.22 fra Beanca Grottenberg, på vegne av foretakstillitsvalgt Mathias Hella og vara Therese Egenæs, med forslag til vedtak:

Alternativ 1: Inntil 20.000kr/halvår i støtte for medlemsmøter i regi av FTV-gruppen ved SUS ut 2023.

Alternativ 2: Fast beløp på 200kr per deltaker per medlemsmøte for alle Ylf medlemmer ved SUS i regi av FTV-gruppen ut 2023, maksimum 2 møter per halvår.

 

Følgende vedtak ble fattet etter 7 enstemmige svar på epost, fra styremedlemmene, i etterkant av styremøte da styret da var for få til å være vedtaksdyktige:
(Alternativ 1) Inntil 20.000kr/halvår i støtte for medlemsmøter i regi av FTV-gruppen ved SUS ut 2023.
 

 

133/22
Oppfølging møte med Hordaland legeforening
Arbeidsgruppen har ikke kommet i gang. Ingen nye orienteringer siden saken ble orientert om på forrige styremøte.
 
134/22

Heidunn tar kontakt med forlaget mtp å flytte utgivelsestidspunkt slik at det blir jevnere utgivelser.

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
- 5 på sykehuset ved Ruben

- Ny hudlege ved Finn

- Legefest 2023 i Haugesund (Ruben skal minne på)

- Felles rus/psykiatripoliklinikk ved John (?)

- Medlemsmøte YLF ved Mathias

- Annonse om forslag til kandidater til ærespris + orientering om tidligere vinnere ved Heidunn

- Sak om ønsker med bidrag fra lesere ved Peter

- Sak om Regionsutvalget ved Peter

- Teateranmeldelse av Narnia ved Peter

(- Intervju av ny fylkeslege ved Kaisa?)


Syd-Vesten 1-2023

Frist: 8.2.23. Skal være i postkassene innen 8.3.23
- Vestlandslegen ved Audun Vik-Mo?

 
135/22
Årsmøte 2023
Stavanger Konserthus er bestilt for Årsmøte 2. juni 2023.
For å være med på festmiddag skal medlemmer også måtte delta på selve årsmøtet. Ledsagere er fortsatt velkomne til å være med på festmiddagen og forelesning/underholdning.

 

Årsmøte arrangementet 2.6.23 skal starte med orgelspill av Nils Henrik Asheim kl 17.00-17.30, før forelesning/underholdning, etterfulgt av selve årsmøte og deretter festmiddag.

 

Vip lounge er bestilt for HTV-møte ca. kl. 13 + selve årsmøtet og forelesning, med plass til 60 gjester til bords (runde bord eller konferansebord) eller 100 personer i kino oppsett (stol ved stol).

Hele restaurant Spiseriet er reservert fra ca. kl. 20.00. Fra 100 personer og oppover tilfaller det ikke noen leie for lukket selskap i restauranten.

---------

Bent Høie som foreleser? Bent Høie har ennå ikke svart på forespørsel. Knut har sendt forespørsel, bør gi svarfrist slik vi får en avklaring. 

Alternativ foreleser: Håvard Søiland

 

Styret ønsker først og fremst humor som underholdningsinnslag under middagen. June Kommune kontaktes, Cecilie sender forespørsel.
 

 

 
136/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Peter ga en kort orientering om regionutvalget. Det planlegges for et samarbeidsmøte for Helse Vest hvor samhandlingssaker skal være tema. Tillitsvalgte, politikere og helsebyråkrater i helseforetakene vil blant annet være invitert inn. Møtet er basert på gode erfaringer fra liknende samarbeidsmøte i Helse Midt. Å sette av en fast side om regionutvalget i Syd-Vesten kan være en god måte på å få inn aktuelle saker til utvalget.
 
137/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Ingen saker ble meldt.

Allmennlegeforeningen (Af) v/ Åsmund Heggheim:

*Oppnådd gode resultater ved lønnsforhandlingene i Time. Prosess med omlegging av EPJ-system er ressurskrevende. Klepp kommune har inngått avtale med Dr. Dropin om allmennlegetjenester til kommunens innbyggere som står uten fastlege. Dette har skapt en del misnøye blant allmennlegene i Klepp.


Yngre legers forening (Ylf) v/ Mathias Hella Petersen:
* Kort orientering om YLF-medlemsmøtet som nylig ble avholdt. Det ble et vellykket arrangement med innlegg fra bla. Konserntillitsvalgt Skontorp, Audun Vik-Mo og yngsterepresentant Grottenberg. YLF planlegger medlemsmøter 1-2 ganger per år. Ønsker et fellesmøte med OF med sykehusbygg som overordnet tema. Tariffkonferanse avholdes om noen uker. Vært intervjuet av TV2 sammen med andre TV ved SUS ifbm nye SUS, er ennå ikke publisert


Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS) v/ Cecilie Fredvik Torkildsen:

*Lite aktivitet tilknyttet LVS lokalt. Store bemanningsutfordringer ved kvinneklinikken på SUS. Fagfeltet opplever bemanningsutfordringer i hele landet, særlig ved mindre sykehus, som enkelte steder har måtte innføre "nordsjøturnus" for å sikre drift.

 

Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) v/Kaisa Earl Haugland:
*Nylig gjennomført lokale lønnsforhandlinger ved SFRO. DNLF forhandler sammen med Akademikerne om et generelt tillegg og et individuelt tillegg. 
 
Høringer:
Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. – endringer i pasientjournalloven
Åsmund ser på "pasientprøvesvar i KJ" med frist 3.4.2023
 
Eventuelt
Styremøte/ julebord
Den enkelte bestiller selv overnatting ved Hotel Maritim (200 kr billigere å bestille via Choice sine egne nettsider enn avtalepris Heidunn fikk tilbud om), Ruben har booket bord ved Lothes Mat og Vinhus med mulighet for setmeny på hhv. Tre eller seks retter. Opprinnelig plan om egen kokk måtte utgå da kokken hadde dobbelbooket seg denne datoen. Ruben sender ut frist for påmelding, til nå har to meldt avbud til Heidunn.