Referat 10-2023

Referat fra styremøte 13.12.2023

Sted: Thon Hotel Maritim, Stavanger
Kl 18.00-20.00

Deltakere: Peter Christersson, Knut Vassbø, Therese Egenæs, Eirik Stenby Hauge, Mathias Hella og Zuzana Huncikova
Frafall:  Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Olaug Sofie Halleråker, Cecilie Fredvik Torkildsen og Heidunn Nordtveit (sekretær)

 

129/23
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Ingen saker til eventuelt.


130/23
Godkjenning av referat
Referat 9/23 ble godkjent.


131/23
Valg av referent
Knut Vassbø


132/23
Sosiale medier; Instagram, Facebook: «Rogalandlegeforening»

Whats App: RLF styret 2021-2023
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.

 
133/23
Orienteringssak Stavanger Tuberkulosefond
Jmfr. Årsmøtevedtak 2.6.23 har Stavanger Tuberkulosefond søkt om vedtaksendring, og mottatt 22.11.23 godkjenning fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 

 Årsmøtet godkjente Stavanger Tuberkulosefonds forslag om endring av fondets vedtekter slik at *fondet vil ha som formål å bekjempe tuberkulose og hjelpe tuberkuløse i Stavanger regionen (ikke hjelpe helbredelige tuberkuløse fra kun Stavanger),

*fondets midler (ikke bare avkastningen av fondet) kan brukes i samsvar med fondets formål,
*Styret kan bevilge midler fra fondets kapital i tillegg til avkastningen (ikke i særlige tilfeller kan det bevilges av fondets kapital),
*Styret velger selv sin leder (ikke formann),
*Styret forvalter fondets midler (ikke styret forvalter midler og bestemmer anvendelsen av fondets renter)

 

120/23
Syd-Vesten 1-2024
Frist 7.2.24. Skal være i postkassene innen 8.3.24

Det er ennå plass til flere artikler.
* Hvilke stillinger går leger som har sluttet i stillinger på sykehus til?
* Intervju av dykkerlege hos Statsforvalteren
* Møte i regionutvalg vest
* Spørreundersøkelse til sykehusleger
* Presentasjon av doktorgrad, fra May Sissel Vadla
* 5 på sykehuset?
* Anmeldelse Legefest Haugesund
* Anmeldelse teaterstykket KVAKK!?!
* Anmeldelse Legefesten Stavanger
* Ref Af-møte, ved Åsmund?
* Innboks, fra Paraplyen, ved Stian Langeland Wesnes
* Rogaland teater, Matilda, ved Peter

 

Syd-Vesten 2-2024
Frist 17.4.24. Skal være i postkassene innen 24.5.24
* Presentasjon av arbeid med doktorgrad, fra Ingjerd Helene Jøssang

Syd-Vesten 3-2024
Frist 28.8.24. Skal være i postkassene innen 27.9.24
* Presentasjon av arbeid med doktorgrad, fra Jørgen Breivold

Syd-Vesten 4-2024
Frist 6.11.24. Skal være i postkassene innen 3.12.24
* Presentasjon av arbeid med doktorgrad, fra Jørgen Breivold

 

135/23
Årsmøte 7.6.2024
Stavanger Konserthus er bestilt for Årsmøtedag fredag 7. juni 2024, som tidligere.

 

Tema egenomsorg. Leder for Villa Sana, Ingunn Amble har takket ja til å komme. Visepresident Dnlf Nils Kristian Klev har også takket ja til å snakke om hvordan sentralstyret jobber med egenomsorg (med forbehold om mulig møtekollisjon men at han evnt sender en stedfortreder).

 

Underholdning:
Åsmund stiller med ny sang.

Åsmund har forespurt komiker Tore Kåstad fra Bryne (Skratteetaten), som har bekreftet kan stille med et 30 min innslag. Lydanlegg må besørges av Konserthuset.

VEDTAK: orgelkonsert med Nils Henrik Asheim ved starten av årsmøtet ønskes bestilt


136/23
Søknad om midler til å sponse en spiller i «Sjakk mot Brystkreft» arrangementet 1. febr. 2024
Ref sak 10/12 av 27.2.2012:
Støtte til verdige formål

Rogaland legeforening bevilger en sum penger til å støtte MedHum på Landstyremøtet årlig. Utover dette anser vi det ikke som styrets oppgave å støtte veldedige tiltak og delegerer på generell basis myndighet til sekretær å avslå søknader.

VEDTAK: Søknaden blir avvist


137/23
Forslag til nytt medlemsmøte 2024
Medlemsmøte med tema NAV kontroll, hvor mye skal vi kikkes i kortene? Tillitsreform – we still haven’t found what we are looking for.

 

Peter skal høre med statssekretær Tomas Norvoll for passende dato før Sola Strand hotel bestilles (med enkel servering som på foregående medlemsmøter) og det videre jobbes med møtet.
Også Marit Hermansen, sjefslege i NAV og Elin Kvadsheim Neset, rådgivende overlege i NAV Rogaland, og NAV kontroll øst sin rådgivende lege skal inviteres.

Til info: det har ikkje vore enkelt å få respons frå departementet i denne saka…

VEDTAK: Peter jobber vidare.


138/23
Medlemsmøte ang egen hjernehelse?
Buskerud legeforening har hatt et veldig bra medlemsmøte om egen hjernehelse – om hvordan vi best kan ta vare på og utvikle et av våre viktigste organer, med foreleser Marte Roa Syvertsen. Syvertsen er spesialist i nevrologi, forfatter, og forskningssjef ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF og har forsket på hjernen i mer enn ti år. Hun har vært spesielt opptatt av hjerneutvikling og hva som gjør den menneskelige hjernen spesiell.

VEDTAK: Rogaland Legeforening er positiv, Peter jobber vidare med det.


139/23
Spørreundersøkelse sykehusleger på Sus
Spørreundersøkelsen og resultat.

 

Mathias tar dialog med JA i Legeforeningen i forhold til publisering av resultat, og vil be om bistand frå Heidunn til utforming av presentasjon. Maria Skontorp har fått informasjon til å ta vidare i Legeforeningen sentralt.

VEDTAK: Mathias arbeider vidare med saka.


140/23
Styremøter våren 2024
Følgende datoer er bestemt for styremøter våren 2024:

onsdag 21.02.24
onsdag 20.03.24
onsdag 10.4.24 (Teams)
Tirsdag 14.5.24

VEDTAK: Møteplan over er vedtatt.


141/23
Familieforestilling lørdag 4. mai 2024 Rogaland Teater
Rlf har bekreftet kjøp av forestillingen Matilda av Roald Dahl på Rogaland Teater lørdag 4.5.2024.
Det holdes av 302 sitteplasser, altså ikke fullt hus, siden det allerede var solgt noen billetter til denne forestillingen.

Forestillingen sponses av Rlf med kr. 150. Egenandel pr. billett blir kr. 190.
Snopeposer blir droppet da det ikke er et «juletrefest-konsept» denne gangen.

VEDTAK: Vellukka, utselt.


142/22
Ærespris 2024
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.

Det er annonsert i Syd-Vesten 4-2023. Epost til medlemmene sendes ut i januar.

Knut har to forslag som han sender til Heidunn


143/23
Info fra leder
Aktuelle saker.
* SHARE (forskningsmiljø)


144/23
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Mathias: budsjettprosess SUS

Informasjon frå foreningane ang. krevjande situasjon i spesialisthelsetenesta. Info frå LSA om arbeid med vaktordning.