Referat 3-2023

Referat fra styremøte 9.3.23

Sted: St. Svithun hotell
Kl 17.30-19.00

Deltakere: Peter Christersson, Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Knut Vassbø,Therese Egenæs, Cecilie Fredvik Torkildsen (via Teams), Ruben Rainer Espelid (via Teams)  og Heidunn Nordtveit (sekretær)

Frafall: Kaisa Earl Haugland, John Mullen og Mathias Hella

 

31/23
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.


 
32/23
Godkjenning av referat
Referat 2/23 ble godkjent.
 
33/23
Valg av referent
Heidunn
 
34/23
Sosiale medier; Instagram, Facebook: «Rogalandlegeforening»

Whats App: RLF styret 2021-2023
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.

 

35/23
Vedtektsendring for Stavanger Tuberkulosefond
Utgiftene til regnskap, revisjon og årsavgift er større enn
renteinntektene og fondsstyret ønsker å søke om endring i statuttene slik at også fondets kapital kan brukes til formålet og ikke bare avkastning. Dette må først årsmøte-behandles og er meldt som sak til Årsmøte for 2023.

Styret for Stavanger Tuberkulosefond skal bes om å bedre tydeliggjøre, i dokumentet for statuttene, hva som er endringene.
 
36/23
Rogalandstinget
Historiens første Rogalandsting er opprettet. Er dette noe Rlf bør være med i?: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/abKloL/historiens-foerste-rogalandsting-etableres-etter-brutal-melding-fra-hundrevis-av-sjefer-i-rogaland

Rogalandsbenken inviterer, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland, til et fem timers møte på Fomo på Forus 14. april. Rogalandstinget skal bli regionens mulighet til å møte en samlet Rogalandsbenk, for å ta opp aktuelle politiske saker to ganger i året, og det blir anledning til å få presentere sin sak i korte presentasjoner på ca 5 min. Aktører som har innspill til aktuelle politiske saker vil bli prioritert.

Vedtak:
Styret er enige i at Rlf bør være med her. Mathias N. P. Hella skal spørres om å melde seg på/delta på første møte, 14. april, for å legge fram saken om sykehusbygging.
 

37/23
Medlemsmøte med tema Avhending av praksis – retter, nemnd, kommunen sin rolle. Hva skaper merverdi av en praksis?
Det jobbes med planlegging av medlemsmøte, mest aktuelt for litt eldre leger men kan også være interessant for yngre leger.

Peter har, som tillitsvalgt, fått mange spørsmål ang bl.a. rammer rundt egen praksis.
Møtet vil kunne være et supplement til et kurs på Soria Moria, som blir tilbudt medlemmer i Dnlf, for leger som ikke er yrkesaktive lenger.


Statssekretær Ole Henrik Krak Bjørkholt, nemndleder Gunnar Ramstad og leder i ALIS-utvalget er positive til å stille.
Tid for møtet: Peter skal høre med statssekretæren ang september måned.


38/23
Syd-Vesten 2-2023
Frist 19.4.23. Skal være i postkassene innen 24.5.23
* Årsmøtedokumenter
* Helseattester og helsesykepleiere, eller sak om Helsepersonellkommisjonen, ved Knut
* Legefesten i Haugesund
* Intervju ansatt ved Sesam ang Demensforskning, ved Mathias
* Intervju Øyelege Ifocus i Haugesund, ved Finn
* Celleprøvetaking av minoritetskvinner, ved Kreftforeningen
* "Ein veg inn», Finn forspør Gummedal alt. Helse Vest
* Pensjonsmøte, ved Peter


Syd-Vesten 3-2023
Frist 26.8.23. Skal være i postkassene innen 27.9.23

Temanummer, etter forslag fra Regionutvalg Vest, inneholdende politiske saker til lokalvalget. Samme artikler skal utgis i Hordaland legeforenings medlemsblad Paraplyen, men det kan også være plass til egne lokale saker. Bladene kan være «lobby-blad» for distribusjon også til lokale politikere.

Saker forslått av Regionutvalget:

Fastlegedekning

Hva koster det med vikarlegetjenester?
Hva gjøre man andre steder - hva virker?
Hva kommer fra regjeringen og hvordan vil det slå ut? (Nils Kristian Klev?)
Sykehusbygg

Konsekvenser av å mangle penger når man skal bygge
Hvordan løser sykehuset dette? (Hvordan kutter man utgifter og hvilke konsekvenser får dette for befolkning og kommunene?
Vestlandslegen

Vi trenger flere fastleger. Vestlandslegen skal bidra men hvordan er prosessen og hvordan samarbeider UIB med kommunene for å finne løsninger? Er kommunene beredt på å finansiere lokaler/veileder osv?
Hvordan påvirker sykehuset sin økonomi kommunene? Hvordan organiseres samarbeidet og hvor obs er politikerne på hva som skjer og konsekvensene det får?

Økt behov for korttids og sykehjemsplasser?
Økt forbruk av lege og sykepleiertjenester?
 

Flere og flere får privat helseforsikring og behandlere går over til privat helsetjenester

Dette tar ressurser fra helsetjenesten og bygger opp det private tilbudet  

Er dette en ønsket utvikling?

Tanker om et møtekonsept:

Vi har et ønske om et møte som setter Legeforeningen sine saker på valgkampkartet

Vi ser for oss at vi kan få frem saker i media via kronikker eller delta på valgkampmøter

Vi ser for oss at vi kan bruke medlemsbladene til å fronte saker og trykke opp ekstra blader for å distribuere til aktuelle aktører

(KS; partier, Helse Vest, kommuneadministrasjon, andre? Hvor mange ekstra blader trykker vi opp i så fall, hva blir kostnadene for dette)

Mulighet for at Regionutvalg Vest kan finansiere ekstrablader/blader som sendes politikere mm.?

Et temanummer må komme tidlig nok ut og det skal sjekkes med forlaget vårt muligheten for å fremskyve utgivelsesdato til 25.8.23. Innlevering av artikler må da i hovedsak være før sommerferien.

 

 

Forslag til flere tema og aktuelle forfattere som kan spørres må innkomme før neste møte i Regionutvalg Vest, som er 22. mars.

 

Mottakerliste for Syd-Vesten må ellers oppdateres. Settes som sak til neste styremøte.

 

Saker i tillegg til sakene ang temanummer:

* TSD post på SUS, ved John

 

Syd-Vesten 4-2023
Frist 8.11.23. Skal være i postkassene innen 13.12.23
 

39/23
Årsmøte 2023 med valg
Tid: fredag 2.6.23
Sted: Stavanger Konserthus
Innkalling skal sendes 2.5.23, og publiseres i Syd-Vesten 2-23 som kommer medlemmene i hende innen 24.5.23, sammen med årsmelding og regnskap. Frist for innlevering av forslag til æresprisvinner er 13.4.23.

 

Det er plass til 100 personer i Vip lounge hvor forelesning og selve årsmøtet skal være.
 

40/23
Info fra leder
Aktuelle saker.
*Pensjonsmøtet 8.3.23: Stor interesse for møtet, det var 130 påmeldt. 23 ekstra deltok via streaming. Gode tilbakemeldinger på møtet, spesielt var deltakerne fornøyd med innlegget til Lars Duvaland. Sesjonen for KLP utgikk da foreleser manglet.
 

41/23
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…


Allmennlegeforeningen (Af) v/ Åsmund Heggheim:

Venter på hva utfallet blir for basistilskudd som starter i mai måned.

 

Allmennlegeforeningen (Af) v/ Peter Christersson:

Klepp kommunes avtale med Dr. Drop-in er hittil blitt brukt på 4 pasienter. Dr. Drop-in ønsker å bli godkjent for Lis.

 

Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) v/ Knut Vassbø:

Arbeidet med opprettelse av vaktordninger for kommuneoverleger i Sandnes og Jæren, og hvor den som skal ha vakt skal bistå, pågår.

 

Yngre legers forening (Ylf) v/ Therese Egenæs:

Rekrutteringsutfordringer. Ufaglærte brukes da en ikke får ansatt nok sykehusleger. Det er ikke nok Lis2 og Lis3 men mange ventende turnus-kandidater.

Kartleggingsarbeid er startet.

 

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) v/ Finn Finsnes:

Nytt møte i PSL, i Trondheim, i neste uke.
Helse Vest har laget en rapport på hvordan nytte spesialisttjenesten bedre.

 
 
Høringer
Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer for perioden 2023-25
Forslag til gode kandidater til Sentralstyret, fra Rogaland, ønskes. Frist for innlevering av høring: 20.4.23.
 
Evnt. sak
Helsedirektoratets prosjekt «Digital hjemmeoppfølging»
Den digitale plattformen integreres ikke i journalsystemet.

Ulike meninger om prosjektet framkom.