Referat 5-2023

Referat fra styremøte 4.5.23

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.10

Deltakere: Peter Christersson, Åsmund Heggheim, Kaisa Earl Haugland, Knut Vassbø, Therese Egenæs, Finn Finsnes og Heidunn Nordtveit (sekretær)

Frafall:  Cecilie Fredvik Torkildsen, Mathias Hella, John Mullen og  Ruben Rainer Espelid.

 

59/23
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Ingen saker til eventuelt.


60/23
Godkjenning av referat
Referat 4/23 ble godkjent.


61/23
Valg av referent
Heidunn


62/23
Sosiale medier; Instagram, Facebook: «Rogalandlegeforening»

Whats App: RLF styret 2021-2023
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.

Ingenting nytt.


63/23
Mottakerliste for Syd-Vesten
Mottakerlisten for for Syd-Vesten ble gjennomgått. Sekretær skal oppdatere og sende til forlaget.

Det skal ellers satses på at listen skal oppdateres en gang for hver styreperiode fremover.


64/23
Familieforestilling 2023 Rogaland Teater
Rlf har fått tilbud om nytt kjøp av familieforestilling («KVAKK») på Rogaland Teater.
25.11.2023 holdes av for Rogaland legeforening.

 

Annonse/pre-invitasjon i Syd-Vesten 2-23.

Epost invitasjon med påmeldingslenke skal sendes ut ca en uke etter at bladet er kommet i postkassene.


65/23
Syd-Vesten 3-2023
(Opprinnelig frist 26.8.23, med avlevering postkassene innen 27.9.23.)

Ny frist er 4.8.23, med avlevering i postkassene innen 25.8.23, men stoff som er klart må leveres før sommerferien (før juli).

Det skal være temanummer, etter forslag fra Regionutvalg Vest. Inneholdende politiske saker til lokalvalget.
Nå noe usikkerhet om Hordaland legeforening ønsker å delta aktivt til temanummeret, men de ønsker at samme artikler skal utgis i Hordaland legeforenings medlemsblad Paraplyen. Avgjørelse vil muligens bli tatt på møte i Regionutvalget i morgen.
Lokale saker kan også være plass til i utgaven.

Bladene skal være «lobby-blad» for distribusjon også til lokale politikere.

Saker forslått av Regionutvalget:

Fastlegedekning

Hva koster det med vikarlegetjenester?
Hva gjøre man andre steder - hva virker?
Hva kommer fra regjeringen og hvordan vil det slå ut? (Nils Kristian Klev?)
Sykehusbygg

Konsekvenser av å mangle penger når man skal bygge
Hvordan løser sykehuset dette? (Hvordan kutter man utgifter og hvilke konsekvenser får dette for befolkning og kommunene?
Vestlandslegen

Vi trenger flere fastleger. Vestlandslegen skal bidra men hvordan er prosessen og hvordan samarbeider UIB med kommunene for å finne løsninger? Er kommunene beredt på å finansiere lokaler/veileder osv?
Hvordan påvirker sykehuset sin økonomi kommunene? Hvordan organiseres samarbeidet og hvor obs er politikerne på hva som skjer og konsekvensene det får?

Økt behov for korttids og sykehjemsplasser?
Økt forbruk av lege og sykepleiertjenester?
 Flere og flere får privat helseforsikring og behandlere går over til privat helsetjenester

Dette tar ressurser fra helsetjenesten og bygger opp det private tilbudet  

Er dette en ønsket utvikling?

Tanker om et møtekonsept:

Vi har et ønske om et møte som setter Legeforeningen sine saker på valgkampkartet

Vi ser for oss at vi kan få frem saker i media via kronikker eller delta på valgkampmøter

Vi ser for oss at vi kan bruke medlemsbladene til å fronte saker og trykke opp ekstra blader for å distribuere til aktuelle aktører

(KS; partier, Helse Vest, kommuneadministrasjon, andre? Hvor mange ekstra blader trykker vi opp i så fall, hva blir kostnadene for dette)

Mulighet for at Regionutvalg Vest kan finansiere ekstrablader/blader som sendes politikere mm.?

 

Lederne for lokalforeningene skal ha møte for å velge temaer og hvem som skal spørres om å skrive.

 

 

Saker i tillegg til sakene ang temanummer:

* TSD post på SUS, ved John
* "Ein veg inn», Finn forspør Gummedal alt. Helse Vest
* Intervju ansatt ved Sesam ang Demensforskning, ved Mathias
* Therese Egenæs er nyvalgt inn i Ylf sitt styre 23-25 mens tillitsvalgt for LIS1 i distrikt i Helse Vest (Carolin Sparchholz) er også valgt inn i styret, ved Beanca Grottenberg?


Syd-Vesten 4-2023
Frist 8.11.23. Skal være i postkassene innen 13.12.23
* Ærespris annonsering


66/23
Ærespris 2023
Æresprisvinner er underrettet og har meddelt at han pga reise muligens vil sende en stedfortreder til tildelingen, evnt at han kan delta via video. Alternativt kan leder og sekretær møte æresprisvinner før årsmøtet for deretter å kunne vise videoinnspilling av overrekkelsen, og hilsen fra æresprisvinner, på selve årsmøtedagen.

Bilde «Trygg Havn», etsning av Anita Tjemsland fra Sola er bestilt hos Galleri G.


67/23
Årsmøte 2023 med valg
Tid: fredag 2.6.23
Sted: Stavanger Konserthus
Innkalling publiseres i Syd-Vesten 2-23 som kommer medlemmene i hende innen 24.5.23, sammen med årsmelding og regnskap.
Første invitasjon via epost ble utsendt 25.4.23.

Det er hittil kommet 33 påmeldinger fra medlemmer til årsmøtet og til middagen, i tillegg til 16 ledsagere til middagen.
Innkallingen skal igjen sendes, også via sosiale medier.

Budsjett 2024 ble godkjent.

Åsmund Heggheim ble valgt til å lede Årsmøtet.
Sekretær skal ta med valglapper og penner til årsmøtet.
Heidunn og Åsmund skal være «tellekorps».

 

Peter Christersson representerer Kurskomitéen Rlf.
Olav Thorsen representerer Primærmed. Forskn.fond – Rogaland.
Hans Petter Torvik representerer Stavanger Tuberkulosefond.
Halvor Kyllingstad representerer Støttelegeordningen/ HLR


68/23
Medlemsmøte 20.9.2023 kl. 18.00 med tema Avhending av praksis – retter, nemnd, kommunen sin rolle. Hva skaper merverdi av en praksis?

Det blir medlemsmøte, mest aktuelt for litt eldre leger men kan også være interessant for yngre leger.
Tid: 20.9.2023 kl. 18.00
Sted: Rygekongen 1&2, Sola Strand hotel

 

Peter har, som tillitsvalgt, fått mange spørsmål ang bl.a. rammer rundt egen praksis.
Møtet vil kunne være et supplement til et kurs på Soria Moria, som blir tilbudt medlemmer i Dnlf, for leger som ikke er yrkesaktive lenger.

Statssekretær Ole Henrik Krak Bjørkholt, NMF-leder Erlend Sæther, leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev, sekretær/jurist Camilla Fagerholt og Gunnar Ramstad har alle takket ja til møte 20.9.2023.

Annonsering kommer i Syd-Vesten 2-23. Epost invitasjon skal sendes over ferien?


69/23
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Nytt møte i Regionutvalg Vest 5.5.23.

* Skal ha møte med Nav Kontroll. Bl.a. saken om legen som nylig mistet retten til å sykemelde, og liknende saker, skal tas opp. Marit Hermansen (tidligere president Dnlf, nå sjefslege NAV) skal også delta.

* Har deltatt i møte med politisk ledelse og helseledere i Stavanger, sammen med også statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt. Godt møte, men viktig å opplyse /gi bedre kompetanse til helseledelsen i kommunen.

* Skal ha møte med Helse Vest, med følgende saker:
-Felles henvisningsmottak «En vei inn», hvor også avtalespesialistene skal inkluderes. Peter skal her også prøve å få svar på hvor mange avslag en får, hvem får ikke pasientrettighet og hva som skal skje med dem som får avslag.
-Opplegg for pasienter med kjønnsinkongruens
-Anti selvmordskampanje
-Overføring røntgenbilder fra røntgen institutter til sykehus
-Vestlandslegen


70/23
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

 

Allmennlegeforeningen (Af) v/ Åsmund Heggheim:
Har hatt møte i Allmennlegeutvalget i dag. Pasient-tilpasset basistilskudd ble drøftet og en ber om at kommunen velger å gå for Tromsømodellen. Hele potten, eller potten for næringsdrivende vil bli mer rettferdig justering. I tillegg er det ønskelig at kommunen justerer tilskudd, slik at grunnfinansieringen økes. Dette for å gjøre det mer tiltrekkende å jobbe som allmennlege.

 

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) v/ Finn Finsnes:
Det jobbes med avlønning av de som skal være på Felles Henvisningsmottak.

 

Yngre legers forening (Ylf) v/ Mathias Nikolai Petersen Hella:
* Deltok på Rogalandstinget 14. april, med 5 minutters framlegg. Viktig arena å presentere vårt budskap om Sus på, overfor lydhøre politikere som nå ønsker å omprioritere midler.  Rogalandstinget  skal være 2 ganger årlig og vi bør stille også neste gang. Det er også mulig å melde inn flere saker.
* Det var møte på Sus 2.5.23 i regi av FTV-gruppen. 60 engasjerte medlemmer møtte, foruten også Lars Kåre Kleppe (ansattrepresentant), Marie Skontorp (Konserttillitsvalgt) og Kristin Utne (leder Ylf).

 

Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) v/ Knut Vassbø:
Arbeidet med opprettelse av vaktordninger for kommuneoverleger i Sandnes og Jæren, og hvor den som skal ha vakt skal bistå, pågår fortsatt.

Ellers godt samarbeid på tvers i kollegiet og i kommunen.