Referat 6-2023

Referat fra styremøte 22.8.23

Sted: Thon Hotel Maritim
Kl 17.30-19.00

Deltakere: Peter Christersson, Olaug Sofie Halleråker, Åsmund Heggheim, Kaisa Earl Haugland, Knut Vassbø, Therese Egenæs (via Teams), Ruben Rainer Espelid (via Teams), Cecilie Fredvik Torkildsen, og Heidunn Nordtveit (sekretær).

Frafall: Finn Finsnes, Mathias Hella, John Mullen, Dag-Helge Rønnevik og Eirik Stenby Hauge.

 

71/23
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.


72/23
Godkjenning av referat
Referat 5/23 ble godkjent


73/23
Valg av referent
Heidunn


74/23
Sosiale medier; Instagram, Facebook: «Rogalandlegeforening»

Whats App: RLF styret 2021-2023
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.

Informasjon blir jevnlig lagt ut av Therese Egenæs.


75/23
Paradevakter på Skeivå – Rogaland Pride
Rlf har mottatt epost henvendelse med spørsmål om å støtte Pride og skeives rettigheter med et par timers arbeid med paradevakter lørdag 2.9.23.
Vedtak:

Therese skal spre til medlemmene våre på Instagram og Fb om at de som ønsker å hjelpe til kan ta kontakt med Skeivå Rogaland Pride.


76/23
Selvmord blant leger
Rlf har mottatt henvendelse fra Mannsforum, ved Ole Johan Rosenstrøm (som også representerer Leve Rogaland), som tilbyr samarbeid for å bl.a. få rettet mer oppmerksomhet på tema selvmord.

Vedtak:
Vi skal tilbakemelde og takke nei siden vi allerede har some-aksjonen #legermåleve.

 

77/23
Syd-Vesten 4-2023
Frist 8.11.23. Skal være i postkassene innen 13.12.23
* Ærespris annonsering
* Demensforskning, ved Anita Sunde
* Intervju nye medlemmer til Kurskomitéen
* Presentasjon av styrerepresentanter 2023-2025
* Nestleder og tv for Lis1 Helse Vest, ved Beanca Grottenberg
* Korte intervju med lokale helsepolitikere, f.eks Mohn i Hg.sund og lege Børge Vassbø
* Underfinansiering av Rogalandsregionene hva gjelder spesialister, ved Lars Kåre Kleppe og Peter Christersson?
* Spørreundersøkelse til sykehusleger?
* Hvilke resultater har det siste halvårets påvirkningsarbeid gitt, ved Mathias N. P. Hella
*Legefester?
* Referat medlemsmøte 20.9.23
* Møte i regionutvalg vest
* Åpning Vestlandslegen, ved Peter
* Kursuken høst 2023
* Møte mellom leder Rlf og NAV Rogaland

Syd-Vesten 1-2024
* Hvilke stillinger går leger som har sluttet i stillinger på sykehus til?
* Intervju av dykkerlege hos Statsforvalteren

 

78/23
Valg av medlemmer til Kurskomitéen for Fonnaregionen
Ref. sak 51/23, og vedtak om valg av medlemmer til Kurskomitéen for Fonnaregionen til Årsmøtet 2024. Valgkomitéen ønsker å følge styrets vedtak men har noen innsigelser til at komitéen skal innstille til valg for  underkomitéene bl.a.
Problematisk hvis Rogaland legeforenings årsmøte evnt skal velge medlemmer fra Hordaland. De foreslår ellers evnt at de enten skal organiseres som at de selv har ansvar for å rekruttere nye medlemmer men skal klargjøre rekrutteringen i samarbeid med styret Rlf og så presentere på Årsmøtet? Alternativt at valgkomitéen må utvides fra 3 til 4 medlemmer, slik at man kan få inn en allmennlege fra nordfylket?

Vedtak:
Det er enighet i styret om at det i våre kurskomitéer skal være formalisert og demokratisk valg.
Peter skal snakke med leder for valgkomitéen for om de likevel kan ordne med valg av medlemmer til Kurskomitéen for Fonnaregionen til Årsmøte 2024.
 

79/23
Årsmøte 2023 evaluering
Det er kommet veldig gode tilbakemelding på årsmøtearrangementet. Bra å starte med orgelkonsert. Både forelesning ved Bent Høie og underholdningsinnslagene med Åsmund Heggheim og June Kommune var vellykket.

Det kan med fordel være mer reklame og fokus for årsmøtet, i Haugesund i forkant av årsmøtet da det virker som at dette årlige arrangementet ikke er særlig kjent blant medlemmene der. Forslag kom om å informere på fredagsmøtene på sykehuset ol.
 

80/23
Årsmøte 2024
Stavanger Konserthus skal igjen forespørres om ledige lokaler, for Årsmøtedag fredag 7. juni 2024.

Videre skal det satses på Årsmøte (med valg) i Haugesund i 2025.


81/23
Medlemsmøte 20.9.2023 kl. 18.00 med tema Avhending av praksis – retter, nemnd, kommunen sin rolle. Hva skaper merverdi av en praksis?
Det blir medlemsmøte, mest aktuelt for litt eldre leger men kan også være interessant for yngre leger.

Tid: 20.9.2023 kl. 18.00
Sted: Rygekongen 1&2, Sola Strand hotel

 

Møtet vil kunne være et supplement til et kurs på Soria Moria, som blir tilbudt medlemmer i Dnlf, for leger som ikke er yrkesaktive lenger.

Statssekretær Ole Henrik Krak Bjørkholt, NMF-leder Erlend Sæther, styremedlem i Allmennlegeforeningen Torstein Sakshaug, sekretær/jurist Camilla Fagerholt og Gunnar Ramstad har alle takket ja til møte 20.9.2023.

Møtet ble annonsert i Syd-Vesten 2-23. Epost invitasjon ble sendt 15.6. og 14.8.23. Det er til nå kommet ca 57  påmeldinger. Ønskelig at også andre i styret Rlf deltar.

82/23
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Har deltatt på åpning av Vestlandslegen
* Skal i møte med NAV Rogaland i neste uke.
* Regionutvalg Vest skal ha nytt møte mid september. Rlf mangler representant for Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), plus at Finn Finsnes som representerer Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) ikke lenger har kapasitet til å delta i Regionutvalget. Det blir da kun Jan Robert Johannessen og Peter Christersson fra Rlf igjen.

For å få flere representanter fra Rogaland kan en løsning være at Vestland i stedet for har representant for PSL mens Rogaland har representant for Allmennlegeforeningen (Af). Dette forhandles nå om.
 
83/23
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Yngre legers forening (Ylf) v/ Olaug Sofie Hallaråkar:

Mye rekrutteringsproblemer generelt, i Haugesund. Vanskelig å få søkere til Ortopedisk avd. Savner fokus i media på at også sykehuset har rekrutterings-problemer, ikke bare fastlegetjenesten.

 

Yngre legers forening (Ylf) v/ Therese Egenæs:

* Mye fokus på selvmordstema i foretakstillitsvalgt-grupper
* Innvalgt i styret Ylf og starter der i neste uke

 

Allmennlegeforeningen (Af) v/ Åsmund Heggheim:

Af skal ha medlemsmøte i Stavanger 22.11.23 kl. 18-20.00.

 

Statsforvalteren i Rogaland v/ Kaisa Earl Haugland:

Ny stilling for egen dykkerlege er opprettet hos Statsforvalteren, med ansvar for Helse, miljø og vann offshore.

 

Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS) v/ Cecilie Fredvik Torkildsen:

Fortsetter å representere LVS til Styret RLf, men er assosiert medlem og kan ikke da velges inn i styret LVS. Få aktive medlemmer i LVS i Rogaland, kun 30 stk. Foreningen er knyttet til Universitetet i Bergen (UIB) og typisk medlem i Rogaland er stipendiat.

Vi bør jobbe med å etablere sterkere lokallag i Stavanger. Kanskje det kommer lettere med «Vestlandslegen».

 

Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) v/ Knut Vassbø:

* Saken om kommunal legevakt skulle vært behandlet i møte i dag, men er blitt utsatt.
* Stort antall norske medisinstudenter i Ungarn