Referat 2-2024

Referat fra styremøte 21.2.2024

Sted: Victoria hotell, Stavanger
21.2.2024
Kl 18.00-20.00

Deltakere 25.1.24: Peter Christersson, Therese Egenæs, Kaisa Earl Haugland, Knut Vassbø (via Teams), Åsmund Heggheim, Finn Finsnes, Cecilie Fredvik Torkildsen,  og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Olaug Sofie Halleråker, Zuzana Huncikova og Mathias Hella.

 

18/24
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt.


19/24
Godkjenning av referat
Referat 1/24 ble godkjent.


20/24
Valg av referent
Heidunn


21/24
Sosiale medier; Instagram, Facebook: «Rogalandlegeforening»

Whats App: RLF styret 2023-2025
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.

Savner stoff fra nord-fylket.
Therese skal skrive artikkel i Syd-Vesten – oppfordre folk til å dele saker til SoMe.


22/24
Høringer
Ingen høringer.


23/24
Microsoft 365
Dnlf tilbyr Microsoft 365 for 1 bruker/tillitsvalg pr. forening. Rlf benytter sin bruker for sekretær. Styret Rlf ønsket å se mer på mulighetene her.

Enighet i at det kan være komplisert når en har flere brukerkontoer.

Vedtak: Vi lar dette ligge og ser det litt an.

 

24/24

Syd-Vesten 2-2024
Frist 17.4.24. Skal være i postkassene innen 24.5.24

* Hvilke stillinger går leger som har sluttet i stillinger på sykehus til, ved Zuzana
* Presentasjon av arbeid med doktorgrad, fra Ingjerd Helene Jøssang
* Anmeldelse Legefest Haugesund, fra Ann Elisabeth Ellingsen
* Oppfølger av Sus-kantine, ved Håkon Bjørnevik?, og Peter
* 5 på gangen hos Statsforvalteren, ved Kaisa
* Årsmøteinnkalling, Årsmelding, Regnskap* Streker, ved John Mullen
* Etterlysning av saker fra nord-fylket, ved Therese* Tropemedisinkurs i Kamerun, ved Åsmund
* Ref fra medlemsmøte ang. Nav
* Medlemsmøte ang. spørreundersøkelsen?
* Utstein refleksjonsforum, ved Peter og Therese?

Syd-Vesten 3-2024
Frist 28.8.24. Skal være i postkassene innen 27.9.24
* Presentasjon av arbeid med doktorgrad, fra Jørgen Breivold
* Anmeldelse av årsmøtet, ved Peter
* Kulturbygging, ved Therese

Syd-Vesten 4-2024
Frist 6.11.24. Skal være i postkassene innen 3.12.24

 

25/24
Årsmøte 7.6.2024
Stavanger Konserthus er bestilt for Årsmøtedag fredag 7. juni 2024, som tidligere.

 

Tema egenomsorg. Leder for Villa Sana, Ingunn Amble har takket ja til å komme. Visepresident Dnlf Nils Kristian Klev har også takket ja til å snakke om hvordan sentralstyret jobber med egenomsorg (med forbehold om mulig møtekollisjon men at han evnt sender en stedfortreder).

 

Underholdning:

Åsmund stiller med ny sang.

Åsmund har forespurt komiker Tore Kåstad fra Bryne (Skratteetaten), som har bekreftet kan stille med et 30 min innslag. Lydanlegg må besørges av Konserthuset.

Orgelkonsert med Nils Henrik Asheim ved starten av årsmøtet er også bestilt og bekreftet.

 
26/24
Medlemsmøte ang NAV Kontroll 21.3.2024 på Sola Strand hotel
Medlemsmøte med tema NAV kontroll, hvor mye skal vi kikkes i kortene? Tillitsreform – we still haven’t found what we are looking for.

 

Marit Hermansen, sjefslege i NAV og Elin Kvadsheim Neset, rådgivende overlege i NAV Rogaland, og NAV kontroll øst sin fagansvarlige lege Helle Møller samt May Snedsbølnese, avdelingsdirekør NAV Kontroll øst har bekreftet kommer.

Det er, 13.2.24, kommet svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på forespørsel til tidligere statssekretær Norvoll, om at de dessverre ikke har anledning til å delta i møtet.

Det forventes å bli et interessant og spennende møte, også med paneldebatt.

Invitasjon er sendt på epost 9.2.24 + i Syd-Vesten 1-2024. Det er foreløpig kommet 19 påmeldinger.
Informasjon bør også spres i smågruppene i Stavanger og Time.

27/24
Medlemsmøte ang egen hjernehelse 20.9.2024 på Clarion Hotel Energy
Marte Roa Syvertsen har takket ja til å forelese om egen hjernehelse, om hvordan vi best kan ta vare på og utvikle et av våre viktigste organer, for oss. Hun er spesialist i nevrologi, forfatter, og forskningssjef ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF og har forsket på hjernen i mer enn ti år. Hun har vært spesielt opptatt av hjerneutvikling og hva som gjør den menneskelige hjernen spesiell.

 

Invitasjon er sendt på epost 9.2.24 + i Syd-Vesten 1-2024. Det er foreløpig kommet 28 påmeldinger.

28/24
Spørreundersøkelse sykehusleger på Sus, og resultat
Resultatet fra spørreundersøkelsen ble omtalt på lederplass i Stavanger Aftenblad.

Det er tatt initiativ til møte med ledelsen på Sus.

Det bør også være et medlemsmøte for sykehuslegene på Sus, gjerne like etter arbeidstids slutt kl. 16.30-18.00 i sykehusets Aula. Peter skal kontakte Jan Robert Johannessen, bestemme tidspunkt for møtet og deretter markedsføre.

29/24
Ærespris 2024
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.

Det er annonsert i Syd-Vesten 4-2023 og 1-2024. Epost til medlemmene er sendt ut 17.1.24 + 9.2.24.

Foreløpig er det kommet inn 5 forslag. Frist 13.4.24 skal endres til 9.4.24.
 
30/24
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…

Saken utgikk denne gangen.
 
31/24
Medlemsmøte Fokus på kulturbygging?
Tema på Sola Strand hotel 2,5-3 timer inkl. pause og mingling? Artikkel til Syd-Vesten?

Slitne leger kan bli mer irritable overfor hverandre istedenfor å gjøre hverandre gode.
Enighet i å finne en foreleser fra bedriftshelsetjeneste,  eller psykolog, som kan snakke om forskjellighet, respekt for hverandre, å backe hverandre opp, være snille med hverandre og hvordan å gjøre hverandre gode.

 

Peter skal spørre Jarand Hindenes, arbeidsmedisiner i Suldal, International SOS, og psykologspesialist Kari Severinsen Wierød fra Kristiansand.

Therese skal skrive artikkel til Syd-Vesten.

32/24
Utstein refleksjons-forum torsdag 11. april: Hvordan kan helsetjenesten bli bærekraftig?

 
Invitasjon er kommet fra Hans Petter Torvik. Skal vi prioritere dette. Sende leder?

Styret sender Peter og Therese til møtet.
Også passende tema for et medlemsmøte i Rlf?
 
33/24
Ønske om økonomisk støtte til å ha et møte med de andre tillitsvalgte i Allmennlegeforeningen forut for våruka (en fra hver kommune)
Forslag:
Møte til lunsj kl 12 en dag, og møte resten av dagen.
Budsjett: Mat, møterom og Pkomp for 4 timer + litt ekstra ved lang reisevei. Evt møte på 2 timer på Teams - kl 14-16, da kun 2 timer pkomp.

Vedtak: Det godkjennes for utbetaling av praksis-kompensasjon 2 timer for de næringsdrivende tillitsvalgte på et 2 timers digitalt møte.

34/24
Regulering av satser for saker til Syd-Vesten
Honorarsatsene for artikler til Syd-Vesten har stått i ro i flere år, med kr. 500 pr side/kr. 1.000 for lederartikkel. Ønskelig å koble til en sats for å sikre en viss økning over tid. Takst 14 (pr. i dag kr. 879) og salærsatsen (pr. i dag kr. 1.215) ble drøftet.

Vedtak: Rlf skal framover gå ut ifra ½ salærtakst pr. side ved beregning av honorarer for artikler til Syd-Vesten.

35/24
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Har nylig deltatt i ett av to årlige møter i Share (Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten) på Ullandhaug.
 
36/24
Eventuelt
Støtte til sosiale tiltak
Vedrørende legefester og evnt andre arrangement som vedtas støttes av Rlf.

I svarbrev til søknadene skal det presiseres enda tydeligere at det ikke utbetales for udokumenterte utgifter.

 

Sykdom og leger
Hvis f.eks sykepleier på legevakten blir syke, kan kollegaer ta ekstra arbeid for å dekke vakten for deretter å avspasere. Leger kan ikke avspasere.

Systemet er ikke tilrettelagt for at leger kan blir syke.

Yrkesforeningene bør ha nok belegg. Allmennlegeforeningen bør jobbe for dette.
Knut skal skrive og lage sak som Peter kan presentere på årsmøtet for Allmennlegeforeningen.