Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Bedre behandling og mer forutsigbarhet
12. mars 2019

Hva er et pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, og uten unødig ventetid. Det er utviklet seks pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus som skal implementeres våren 2019.

-        Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

-        Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

-        Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

-        Pakkeforløp for mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser

-        Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)

-        Pakkeforløp for spiseforstyrrelser hos barn og unge

Det jobbes også med Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler, som kommer på et senere tidspunkt.

Hvorfor pakkeforløp

Fordi pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet skal få bedre behandling og mer forutsigbarhet! Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Pasienten skal medvirke i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging. Pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig. Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, fastlege og andre relevante aktører er sentralt i pakkeforløpene. Samhandlingen skal styrkes ved henvisning, underveis og i avslutningen av et forløp.

De fem målene for pakkeforløpene er:

1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

3. Unngå unødig ventetid

4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor

5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

 

Henvisning og vurdering av henvisning

Mange som henviser gjennomfører en grundig kartlegging før henvisning sendes. For å sikre at alle henvisningene er like gode, er det utarbeidet en liste over hva som bør være kartlagt når henvisningen sendes, for mer info se https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#informasjon-til-henviser-om-pakkeforløp-for-psykisk-helse-og-rus       I pakkeforløpene er og anbefalt at pasienten er med på å utforme egen henvisning, for å sikre at det som er viktig for pasienten kommer tydelig fram.

Fra 1.1.2019 henvises alle pasienter til pakkeforløp psykisk helse og rus. Henvisende instans starter pakkeforløpet ved å sende en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Når spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisning, gjøres en vurdering av om pasienten har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Har pasienten rett til helsehjelp, fortsetter pakkeforløpet.

Er spesialisthelsetjenesten i tvil om pasienten har rett til helsehjelp, bør det vurderes å møte pasienten før et eventuelt avslag. Dersom pasienten ikke får innvilget rett til helsehjelp avsluttes pakkeforløpet. Ved avslag skal spesialisthelsetjenesten gi en faglig begrunnelse for avslaget og gi anbefalinger/råd for annen aktuell behandling eller oppfølging av pasienten.

Raskere utredning og behandling

Pasientene skal få raskere utredning og behandling! På samme måte som i pakkeforløpene for kreft innføres noen forløpstider. Basisutredning i poliklinikk i psykisk helsevern er satt til seks uker fra første frammøte til klinisk beslutning. I TSB er veiledende forløpstider for basis utredning tre uker i poliklinikk og en uke i døgnavdeling. For mer informasjon om andre veiledende forløpstider se lenker under.

Somatisk helse og levevaner

Pakkeforløpene skal sikre at den somatiske helsen til pasienten utredes, og at pasienten får

behandling om nødvendig. Ansvaret for hvem som skal følge opp den somatiske helsen er tydeliggjort i pakkeforløpene.

Dersom pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten, er det institusjonen som har ansvar for videre oppfølging av pasientens helse, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene. Dersom legen ved institusjonen ikke har kompetanse på sykdomsområdet, har hun/han et ansvar for å konferere med relevant spesialistkollega inkludert fastlege. Ved innleggelse må det i samråd med pasienten gjøres en konkret vurdering om tiltak bør gjennomføres mens pasienten er innlagt for å sikre at nødvendig somatisk oppfølging blir ivaretatt.

Ved poliklinisk behandling er behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det er tydelig avklart hvem som følger opp pasienten somatisk, enten det er fastlegen eller lege i spesialisthelsetjenesten. Det bør i samråd med pasienten gjøres en konkret vurdering ut fra pasientens tilstand og behov hvem som bør følge opp pasienten.

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator i kommunen og i spesialisthelsetjenesten er et sentralt grep for å sikre god oppfølging og forutsigbarhet. Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for pasienten og eventuelt pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

 

Telefonnummer til forløpskoordinatorene i spesialisthelsetjenesten står på nettsidene til helseforetakene, private med avtale og private ideelle.

 

Vi i Helse Vest tar gjerne imot tilbakemeldinger og forslag til forbedringer når det gjelder pakkeforløpene og praktiste utfordringer du som henviser eventuelt møter på. Ta kontakt på e-post til helse@helse-vest.no

Mer info se:
Infoside Helsedirektoratet Infoside Helse Vest RHF  Infoside HelseNorge

Carina Paulsen, Rådgiver Helse Vest